Home » Vereniging » Ons aanbod » Kader Primair » Archief » Kader Primair 5 (2006-2007)

Actueel

Bij het ministerie van OCW ligt het wetsvoorstel `Governance´ inmiddels klaar. Het wachten is op een nieuw kabinet. Er...
Op 16 januari startte de AVS met een serie ledenbijeenkomsten in het land, waarbij AVS leden hun visie kunnen geven op...
Tijdens de afgelopen vergadering van de AVS Ledenraad stond als belangrijkste onderwerp stond de vorming van de...
De invoering van het persoonsgebonden nummer (PGN) in het primair onderwijs is in volle gang. Scholen hebben de afgelopen...
Sinds begin dit schooljaar is de nieuwe gewichtenregeling van kracht. Er zijn nog maar twee gewichten - 0,3 en 1,2 -...
De AVS heeft haar wens om een sectororganisatie voor het primair onderwijs te ontwikkelen uitvoerig besproken in Kader...
Sinds begin dit schooljaar is de nieuwe gewichtenregeling van kracht. Er zijn nog maar twee gewichten - 0,3 en 1,2 -...
Rabobank, De Lage Landen en de AVS hebben een voordeelovereenkomst gesloten voor het leasen van digitale schoolborden....
Op 16 januari overhandigde commissaris Jeugd- en Jongerenbeleid Steven van Eijck het rapport `Groeistuipen in het...
De AVS is verheugd dat Loek Hermans bereid is de centrale inleiding te houden tijdens het AVS-congres op 23 maart...
In de Pensioenkamer is een akkoord gesloten over het laten vervallen van de loonsuppletieregeling bij gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid. Een en ander...
Om het aantal (herhaalde) zedendelicten tot een minimum te beperken scherpte minister Hirsch Ballin van Justitie onlangs...
Tweederde van alle eerstejaars pabo-studenten is gezakt voor de taaltoets die in de afgelopen maanden is afgenomen....
Begin januari berichtten de media naar aanleiding van een rapport van de MOgroep, de brancheorganisatie in de kinderopvang, over verwachte wachtlijsten voor de buitenschoolse opvang van basisschoolleerlingen.Kinderopvangorganisaties hebben te maken...

Thema -

Omdat Stichting Fluenta een jaar voor de invoering van lumpsum ontstond, konden bovenschools manager Ben de Jong en financial controller Wim van der Wal de vijftien Fluenta-scholen - en hun directeuren - tijdig voorbereiden op een ander financieel...
Sommige scholen lukt het maar net de eindjes aan elkaar te knopen, terwijl anderen ruimte zien om een flink deel van het...
Om schoolleiders, bovenschoolse managers en bestuurders beter toe te rusten op lumpsum, organiseert de AVS regelmatig...
Met de invoering van de lumpsumbekostiging is de rol van de administratiekantoren veranderd. Het belang van tijdige en heldere informatie is nog groter geworden. Daarnaast wordt van de kantoren verwacht dat zij in staat zijn besturen en directeuren...
"Lumpsum biedt scholen veel mogelijkheden om zelf keuzes te maken." Dat is de stellige overtuiging van Monica van der Hoff-Israël, projectleider van projectbureau lumpsum po. Een overtuiging die ze met verve uitdraagt. "Geld is...

Verder in dit nummer

Er was eens een hoofd der school. Lang geleden. De tijden veranderen en het hoofd werd directeur. Soms noemde men hem of...
Een werknemer wordt ziek. Het herstel laat lang op zich wachten. Na twee jaar bepaalt het UWV dat hij of zij arbeidsongeschikt is. Helemaal of voor een...
Het ene bestuur legt het personeelsbeleid bij de bovenschools manager, op andere scholen is het in handen van de schoolleider. Een gedeelde taak- en bevoegdheidsverdeling werkt het beste, blijkt uit recent onderzoek van Margret Mes (Onderwijskunde,...
Sinds de start van WSNS werken alle scholen voor speciaal basisonderwijs (sbo) samen in samenwerkingsverbanden. Deels tot ieders tevredenheid, maar niet overal. Waar de gedachte van inclusief onderwijs als dogma wordt nagestreefd, zit het sbo met...

Iedere maand

Functiedifferentiatie Schoolbestuur en/of -management maken voor 1 augustus 2008 afspraken over de samenstelling van het functiebouwwerk binnen de school of scholen. Deze afspraak is opgenomen in de cao-po 2006-2008. Functies op maat De...
Politici laten in Kader Primair hun licht schijnen op de gebeurtenissen in onderwijsland. Deze maand het woord aan Mariëtte Hamer, Tweede Kamerlid en woordvoerder onderwijs van de PvdA-fractie.Het onderwijs verdient zoveel beter!Voor een sterke...
Uitslag webpoll VLumpsum geeft mij meer mogelijkheden om zelf beleid te maken.De afgelopen weken heeft u via het AVS...
Het aantal ondernemers in Nederland neemt af. De overheid vindt dit een zorgwekkende ontwikkeling en promoot – samen met onder meer OCW – het eigen bedrijf, bijvoorbeeld via het basisschoolproject Kids in Bizz. Obs Burgemeester Thalenschool in...

Download


Kader Primair behoort tot de beste en meestgelezen maandbladen voor het schoolmanagement in Nederland. En daar zijn we trots op. Kader Primair besteedt zowel aandacht aan de activiteiten van de AVS, als aan de belangrijkste ontwikkelingen in het onderwijsbeleid en op het vakgebied van de schoolleider. Vooral de praktijkgerichte insteek van het blad wordt door schoolleiders bijzonder gewaardeerd.


Leden van de AVS ontvangen de Kader Primair tien keer per jaar per post. De nieuwste Kader Primair is altijd 1 maand na verschijnen hier te downloaden.