Home » Vereniging » Ons aanbod » Kader Primair » Archief » Kader Primair 4 (2006-2007)

Actueel

De Werkgroep Onderwijs en Kinderopvang WOK presenteert in een manifest tien adviezen over de toekomst van de buitenschoolse opvang bso. De WOK wil dat het nieuwe kabinet meerjarig beleid ontwikkelt en fors investeert in bso.Het manifest Tien...
Niet leeftijd en tijdsdruk bepalen of leerkrachten deelnemen aan ontwikkelingsactiviteiten. Betrokkenheid wordt beïnvloed...
Sinds de invoering van het LGF-beleid Leerlinggebonden Financiering wordt de indicatiestelling verzorgd door onafhankelijke Commissies voor Indicatiestelling CvIs. De onafhankelijkheid van de indicatiestelling is een belangrijk discussiepunt geweest...
De leveranciers van leerlingadministratiesystemen in het primair onderwijs moeten hun pakketten aanpassen om de gegevensuitwisseling met het Persoonsgebonden Nummer PGN goed te ondersteunen. Zij hebben de afgelopen maanden overleg gevoerd met het...
Vanaf 1 januari aanstaande geldt niet meer de dertig weken in 18 maanden regeling. In de aanbiedingsbrief bij de CAO-PO 2006-2008 wordt hiervan al melding gemaakt. De bepalingen zijn opgenomen in de artikelen 3.5 en 4.5 van de CAO PO 2006-2008....
Per 1 januari 2007 vervalt voor de werkgever de fiscale regeling Afdrachtvermindering ouderschapsverlof. Voortaan komt dit fiscale voordeel te liggen bij de werknemer die betaald ouderschapsverlof heeft.Daarom is in de CAO-PO 2006-2008, artikel 8.21...
In hoofdstuk vijf van de CAO-PO 2006-2008 is geregeld dat de werkgever het bevoegd gezag of de daartoe verantwoordelijke samen met het personeelsdeel van de GMR afspraken maakt over de samenstelling van het functieboek. De komende jaren zal...

Thema -

Door regelmatig de eigen school onder de loep te houden, komt het primair onderwijs tegemoet aan een eis van de regering: toezicht op kwaliteit moet meer vanuit de scholen zelf komen. De Onderwijsinspectie ziet nog wel toe op de opbrengsten. Maar...
In het speciaal onderwijs en het speciaal basisonderwijs houden specialisten zich al van oudsher bezig met de problemen...
Op een prikkelende, originele manier in gesprek raken over kwaliteitszorg. Om dat te bereiken liet Q*Primair, op de...
Begin dit schooljaar is het PO Platform Kwaliteit en Innovatie van start gegaan. Het platform fungeert als één loket voor ondersteuning van scholen op het gebied van kwaliteit en innovatie en maakt een eind aan de lappendeken van...

Verder in dit nummer

De term Zorgplicht viel niet overal even goed in ons land. Toch zetten de ontwikkelingen door. Nu onder de noemer Passend Onderwijs: elk kind de paskamer in voor een juiste diagnose en aanpak. Dit heeft verregaande gevolgen voor bestuurlijke en...
Voor iedere werknemer komt ooit het moment van stoppen met werken. Soms omdat de hoofdprijs in de loterij is gewonnen,...
Het ministerie van OCW werkt aan het wetsvoorstel `Governance in het onderwijs´. Een eerste ambtelijk concept is...
In januari 2007 wordt de tweejaarlijkse Nationale Onderwijs Tentoonstelling (NOT) gehouden in de Jaarbeurs in Utrecht. De...

Iedere maand

Politici laten in Kader Primair hun licht schijnen op de gebeurtenissen in onderwijsland. Deze maand het woord aan Jan de Vries, ook na de verkiezingen van 22 november weer Tweede Kamerlid en woordvoerder onderwijs van de CDA-fractie.KlaagcultuurDe...
Uitslag webpoll VerkiezingenDe afgelopen weken heeft u via het AVS Scholenportaal www.avs.nl kunnen reageren op onderstaande stelling. De uitslag...
Scholen voor primair onderwijs lopen vaak tegen min of meer dezelfde problemen aan. Huisvesting, ongewenste imago’s, bureaucratie enzovoort. De oplossingen kunnen echter uiterst origineel zijn. De Bilalschool – een basisschool op islamitische...

Download


Kader Primair behoort tot de beste en meestgelezen maandbladen voor het schoolmanagement in Nederland. En daar zijn we trots op. Kader Primair besteedt zowel aandacht aan de activiteiten van de AVS, als aan de belangrijkste ontwikkelingen in het onderwijsbeleid en op het vakgebied van de schoolleider. Vooral de praktijkgerichte insteek van het blad wordt door schoolleiders bijzonder gewaardeerd.


Leden van de AVS ontvangen de Kader Primair tien keer per jaar per post. De nieuwste Kader Primair is altijd 1 maand na verschijnen hier te downloaden.