Zie deze pagina Klik hier om meer te weten te komen
Waarom niet hier checken pillen-zonder-voorschrift.com
Home » Vereniging » Ons aanbod » Kader Primair » Archief » Kader Primair 10 (2005-2006)

Actueel

Zelfevaluatie met aansluitend visitatie is een belangrijke aanjager voor school- en professionele ontwikkeling. Q*Primair coördineert een gezamenlijk aanbod van de organisaties voor bestuur en management, waaronder de AVS, en de Landelijke...
Er blijkt onduidelijkheid te bestaan over de nieuwe afspraken die zijn gemaakt over de BAPO-rechten Bevordering Arbeidsparticipatie...
De Citogroep brengt nog dit voorjaar toetsen Engels en Techniek voor het basisonderwijs uit, die onafhankelijk zijn van...
Vanaf 1 augustus 2006, de datum dat de nieuwe CAO-PO in werking treedt, geldt dat zwangerschapsen bevallingsverlof dat...
Vanaf 1 augustus 2006 moeten scholen die functiedifferentiatie toepassen en niet-normfuncties ontwikkelen, deze...
Op 13 juni jl. spraken Tweede Kamer en de ministers Van der Hoeven en De Geus over de brief van de minister over de...
Het ministerie van OCW en Centrale Financiën Instellingen CFI brengen de elektronische Nieuwsbrief Primair Onderwijs uit, om scholen, schoolleiders, onderwijsbesturen en andere belangstellenden beter te informeren. De gratis nieuwsbrief, die...
Tien onderwijsorganisaties, waaronder de AVS, constateerden 16 juni jl. in een brandbrief aan de Tweede Kamer dat de...
Q*Primair en SBL ontwikkelen in het project SKOOP samen met scholen een methodiek voor collegiale visitaties tussen leerkrachten. Deze bestaat zowel uit het ontwikkelen van een eigen kijkkader van de school als uit een visitatieproces door...
Momenteel krijgen gemeenten geld uitgekeerd voor Voor- en Vroegschoolse Educatie VVE. Met ingang van het schooljaar 2006/2007 verandert dit. Scholen krijgen dan 60 miljoen euro extra om te besteden aan het vroegschoolse deel van VVE. Dit bedrag...
Het wetsvoorstel Vraagfinanciering schoolbegeleiding is zowel door de Tweede als de Eerste Kamer aanvaard. Dit betekent dat de wet per 1 augustus 2006 in werking kan treden.In deze wet wordt geregeld dat de gelden voor schoolbegeleiding voortaan aan...
Een grote meerderheid van de leden van de AVS stemt in met het onderhandelaarsakkoord over de CAO-PO. Ook de andere organisaties stemden met de voorstellen in. Daarmee is het onderhandelaarsakkoord omgezet in een definitief akkoord. Deze CAO over...
Momenteel krijgen gemeenten geld uitgekeerd voor Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE). Met ingang van het schooljaar 2006/2007 verandert dit. Scholen krijgen dan 60 miljoen euro extra om te besteden aan het vroegschoolse deel van VVE. Dit bedrag...
Alle werkgevers in Nederland moeten vanaf juli 2006 nieuwe werknemers aanmelden bij de Belastingdienst met de opgaaf eerstedagsmelding. Om lastenverzwaring voor de werkgevers in het onderwijs te voorkomen, heeft het ministerie van OCW afspraken met...

Thema -

Als scholen met een overwegend kansarme leerlingenpopulatie er toch in slagen goede resultaten te boeken, dan is de...
Op de basisschool gaat veel talent verloren of komt niet echt tot ontwikkeling. Dat geldt voor hoogbegaafden, kinderen...

Verder in dit nummer

Uit het AVS scholenpanelonderzoek van mei 2005, bleek dat op maar liefst 2.600 scholen (37 procent) geweldsincidenten met ouders voorkomen. Dit gegeven en een aantal incidenten op scholen, zoals in Uden, vormden voor de AVS en Habilis de aanleiding...
Hoe kun je de deelname van allochtonen in bestuur en management van scholen vergroten? Rondom deze vraag vond dit...
Het zal je maar gebeuren: je werkgever geeft aan dat van voortzetting van de arbeidsovereenkomst geen sprake kan zijn....

Iedere maand

De AVS heeft haar wens om een sectororganisatie voor het primair onderwijs te ontwikkelen uitvoerig besproken in Kader...
Ik zou zo graag zoveel mogelijk gehandicapte kinderen gunnen dat ze in een reguliere klas kunnen zitten. Maar de hamvraag is: maakt de minister dit met haar voorstel voor een nieuwe zorgstructuur wel mogelijk? Het kán, maar dan wel in een kleine...
De afgelopen weken heeft u via het AVS Scholenportaal www.avs.nl kunnen reageren op onderstaande stelling. De uitslag staat erbij vermeld...

Download


Kader Primair behoort tot de beste en meestgelezen maandbladen voor het schoolmanagement in Nederland. En daar zijn we trots op. Kader Primair besteedt zowel aandacht aan de activiteiten van de AVS, als aan de belangrijkste ontwikkelingen in het onderwijsbeleid en op het vakgebied van de schoolleider. Vooral de praktijkgerichte insteek van het blad wordt door schoolleiders bijzonder gewaardeerd.


Leden van de AVS ontvangen de Kader Primair tien keer per jaar per post. De nieuwste Kader Primair is altijd 1 maand na verschijnen hier te downloaden.