Home » Vereniging » Ons aanbod » Kader Primair » Archief » Kadernieuws 2 (2011-2012)

Actueel

Schoolbesturen die personeel inhuren via een uitzendbureau dat niet in het Handelsregister staat, krijgen een boete. Dat staat in een wetsvoorstel dat...
Staatssecretaris Zijlstra stelt 10,5 miljoen euro extra beschikbaar voor de Lerarenbeurs. Het budget voor nieuwe aanvragen is hiermee verhoogd van 34...
Er is draagvlak in het onderwijsveld om in het basis- en voortgezet onderwijs meer aandacht te besteden aan de basisvaardigheden, maar de betrokkenen...
De experimenten met prestatiebeloning in het primair, voortgezet en middelbaar beroepsonderwijs bevinden zich momenteel in de startfase, die duurt tot 1...
Justitie pakt grootschalige fraudes, die de afgelopen jaren bij islamitische basisscholen zijn geconstateerd, vrijwel nooit aan. Op één na zijn alle aangiftes tegen de verantwoordelijke bestuurders verzand. Dat meldt het blad...
Minister Van Bijsterveldt bezocht begin september de goed presterende Emmausschool in een Rotterdamse achterstandswijk. De school springt in het oog...
Gaat u met pensioen? Of stopt u met uw werk als schoolleider, maar bent u nog wel geïnteresseerd in of betrokken bij het onderwijs? Zet uw reguliere AVS-...
Er komt meer ruimte voor innovatieve experimenten in het basis- en voortgezet onder wijs. Met het wetsvoorstel, waarmee de ministerraad heeft ingestemd,...
Uit onderzoeken die het ministerie van OCW liet uitvoeren naar de kostenontwikkeling bij krimpende scholen in het primair en voortgezet onderwijs blijkt...
Er komt een algemeen verbod op het dragen van gelaatsbedekkende kleding in het openbaar, ook op scholen. De ministerraad heeft daarmee ingestemd.Het...
Nederland gaf in 2008 5,6 procent van het bbp uit aan onderwijsinstellingen. Het gaat hier om de publieke en de private uitgaven (exclusief...
Het taal- en rekenniveau in groep 8 van het basisonderwijs is gestegen. Dit blijkt uit het jaarlijkse peilingsonderzoek taal en rekenen in het...
De onderwijsbegroting voor het jaar 2012 lekte dit jaar al op de donderdag voor Prinsjesdag uit, tegelijk met de Miljoenennota...
De AVS heeft haar leden onlangs een vragenlijst toegestuurd over de praktijkervaringen die zij hebben met het toezicht van de onderwijsinspectie. Met de uitkomsten wil de AVS de inspectie en de minister informeren, aanbevelingen meegeven en zo...
Utrechtse leerlingen uit groep 8 krijgen een rol in het oplossen van confl icten tussen kinderen in hun eigen wijk. Vanaf 21 september, de internationale Dag van de Vrede, heeft Utrecht er ongeveer zeventig jeugdige wijkmediatoren bij in Overvecht,...
De aanpak van zeer zwakke basisscholen lijkt te werken. Van de 28 zeer zwakke basisscholen die sinds 2010 ondersteuning hebben gehad van de zogenaamde `...
Plattelandsscholen, die bij uitstek moesten profi teren van de nieuwe gewichtenregeling, krijgen weinig extra. Slechts 1 procent van deze scholen ontvangt meer achterstandsgeld. Reden is dat het opleidingsniveau van de ouders steeg. Ook krijgt een...
Het verbeteren van de luchtkwaliteit in scholen, kantoren, openbare gebouwen en auto’s heeft waarschijnlijk meer invloed op de volksgezondheid dan het terugdringen van luchtvervuiling buiten en van bestrijdingsmiddelen op voedsel. Dit blijkt uit...
Het vormen van brede scholen is een zaak van de gemeenten. Het is dan ook aan hen hoeveel zij daarin investeren. Dit schrijft minister Van Bijsterveldt naar aanleiding van Tweede Kamervragen.De minister betreurt het dat gemeenten bezuinigen op de...
Op gemengde scholen kunnen leerlingen een positieve houding krijgen ten opzichte van andere etnische bevolkingsgroepen, blijkt uit promotieonderzoek van socioloog Tobias Stark aan de Rijksuniversiteit Groningen. “De leerprestaties mogen dan gelijk...
Hoofddoekjes verbieden op een roomskatholieke school is niet onrechtmatig, is de uitspraak van het Gerechtshof Amsterdam in hoger beroep.Het Hof volgt hiermee niet het toetsingskader van de Commissie Gelijke Behandeling, omdat bij bijzonder...
Schoolbesturen zijn volgens minister Van Bijsterveldt zelf verantwoordelijk voor de kwaliteit van hun personeel. Als wordt geconstateerd dat onderwijsassistenten onvoldoende bekwaam zijn op het terrein van taal en/of rekenen, is het de...
Schoolpleinen zijn krap, saai en een fl ink aantal is na schooltijd gesloten. Dat zijn de belangrijkste uitkomsten van een inventarisatie die Jantje Beton liet doen naar schoolpleinen in Nederland. Gelukkig zijn veel scholen op zoek naar een nieuwe...
Nederlandse leerlingen van Turkse en Marokkaanse afkomst hebben de zwakste positie in het basisonderwijs. Vaak wordt als verklaring gegeven dat zij thuis een andere taal dan het Nederlands spreken. Maar volgens promovendus Mohammadi Laghzaoui van de...
Een investeringsfonds voor scholenbouw lijkt kansrijk te zijn, concludeert minister Van Bijsterveldt in een reactie op de initiatiefnota `Investeringsfonds scholenbouw´. Er is dan ook besloten om vervolgstappen te zetten, zoals het...

Download


Kader Primair behoort tot de beste en meestgelezen maandbladen voor het schoolmanagement in Nederland. En daar zijn we trots op. Kader Primair besteedt zowel aandacht aan de activiteiten van de AVS, als aan de belangrijkste ontwikkelingen in het onderwijsbeleid en op het vakgebied van de schoolleider. Vooral de praktijkgerichte insteek van het blad wordt door schoolleiders bijzonder gewaardeerd.


Leden van de AVS ontvangen de Kader Primair tien keer per jaar per post. De nieuwste Kader Primair is altijd 1 maand na verschijnen hier te downloaden.