Home » Vereniging » Ons aanbod » Kader Primair » Archief » Kadernieuws 1 (2011-2012)

Actueel

Gaat u met pensioen? Of stopt u met uw werk als schoolleider, maar bent u nog wel geïnteresseerd in of betrokken bij het onderwijs? Zet uw reguliere...
Er komt met ingang van 2013 een verplichte eindtoets voor taal en rekenen/wiskunde voor leerlingen in groep 8 van de basisschool. De ministerraad heeft...
Minister Van Bijsterveldt berichtte de Kamer begin juli dat ze zorgvuldig om wil gaan met de mogelijke beëindiging van de verplichte aansluiting van...
Na protesten vanuit de vakorganisaties over het aangekondigde beleid tot terugvordering van ontslag vergoedingen heeft minister Van Bijsterveldt...
Voorbereidingen zijn in gang gezet om de komende twee jaar een landelijke standaard in gebruik te nemen die de digitale uitwisseling van leer- en...
Het nieuwe digitale `Platform Active Aging´ is sinds eind juni online: een startpunt voor informatie over bijvoorbeeld vitaliteitsmanagement, duurzame...
Het bestuur van het Vervangingsfonds/Participatiefonds heeft zich verder gedwongen gezien de premies voor beide fondsen per 1 augustus 2011 te verhogen. Voor beide fondsen geldt dat de uitgaven (veel) meer stijgen dan was begroot. De reserves van de...
Scholen in het basis-, speciaal-, voortgezet onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs zijn vanaf schooljaar 2012/2013 verplicht om (gewelds)incidenten te registreren. De ministerraad heeft ingestemd met het wetsvoorstel van minister Van Bijsterveldt...
In dagblad Trouw deed Besturenraadvoorzitter Wim Kuiper medio augustus de suggestie om te experimenteren met gescheiden lessen voor jongens en meisjes in het voortgezet onderwijs. Kuiper maakt zich zorgen over het onderpresteren van jongens en het...
De reglementen van Participatie- en Vervangingsfonds hebben ten opzichte van het schooljaar 2010/2011 enige wijzigingen ondergaan.Reglement ParticipatiefondsDe belangrijkste wijzigingen in het Reglement Participatiefonds primair onderwijs 2011/2012...
Het Ambtenarencentrum biedt, in samenwerking met APG, de komende maanden op een 24-tal locaties voorlichtingsbijeenkomsten over pensioenen aan. Daarbij komen alle aspecten van het pensioen aan de orde, ook de huidige ontwikkelingen. AVS-leden en...
Etnische diversiteit heeft een geringe negatieve invloed op leerprestaties in het basisonderwijs. Het gemiddelde opleidingsniveau van ouders heeft meer invloed op leerprestaties in het basisonderwijs. In het voortgezet onderwijs zijn beide niet van...
Zo’n 71 procent van de afgestudeerde leerkrachten werkt direct na het afstuderen binnen het onderwijs. De rest werkt buiten het onderwijs, studeert verder of is werkloos. Dit blijkt uit de Loopbaanmonitor Onderwijs 2010 van Regioplan, in opdracht...
De Stichting Leerplanontwikkeling (SLO) heeft in opdracht van het ministerie van OCW een brede verkenning verricht naar Engels in het basisonderwijs om zicht te krijgen op de intensiteit en kwaliteit ervan. Er blijkt grote variatie te zijn als het...
Ruim 60 procent van de ouders van kinderen die overblijven op school of op de buitenschoolse opvang vindt dat de overblijfregeling beter kan. Zo vindt onder andere 21 procent dat de terugkoppeling over het kind beter kan en 18 procent vindt dat er...
De Evaluatie- en adviescommissie Passend onderwijs (ECPO) organiseert op woensdagmiddag 28 september aanstaande van half vier tot half zes in De Balie te Amsterdam een publiek debat over leerkrachten (po en vo) en Passend onderwijs. De gratis...
Leerkrachten in het basisonderwijs vinden dat leerlingen (meer) begeleid moeten worden bij het gebruik van social media, blijkt uit onderzoek van Social Media Wijs. De helft van de respondenten heeft behoefte aan ondersteuning op het gebied van...
In 2015 moeten alle schoolboeken in Zuid-Korea digitaal te downloaden zijn, melden diverse media. De Koreaanse minister van onderwijs investeert 2 miljard dollar in het digitaliseren van tekstboeken en aanvullend multimediaal materiaal. De...
Vanwege het grote aantal aanvragen in 2011 worden de subsidieplafonds voor de lerarenbeurs en de subsidie zij-instroom verhoogd met in totaal 14 miljoen euro, meldt het Sectorbestuur Onderwijsarbeidsmarkt (SBO). Het subsidieplafond van de...

Download


Kader Primair behoort tot de beste en meestgelezen maandbladen voor het schoolmanagement in Nederland. En daar zijn we trots op. Kader Primair besteedt zowel aandacht aan de activiteiten van de AVS, als aan de belangrijkste ontwikkelingen in het onderwijsbeleid en op het vakgebied van de schoolleider. Vooral de praktijkgerichte insteek van het blad wordt door schoolleiders bijzonder gewaardeerd.


Leden van de AVS ontvangen de Kader Primair tien keer per jaar per post. De nieuwste Kader Primair is altijd 1 maand na verschijnen hier te downloaden.