Home » Vereniging » Ons aanbod » Kader Primair » Archief » Kadernieuws 7 (2010-2011)

Actueel

Eind 2010 noteerde pensioenfonds ABP, na verwerking van de meest recente CBS-prognoses, een dekkingsgraad van 105 procent. Dit is een stijging van 11%-...
Scholen voor primair en voortgezet onderwijs staan positief tegenover een latere afname van de eindtoets in groep 8 van het primair onderwijs. Daarmee...
De AVS heeft in samenwerking met het Netwerkbureau Kinderopvang de afgelopen drie jaar meerdere onderzoeken uitgezet naar de ervaringen, knelpunten en...
De Arbeidsinspectie is onlangs akkoord gegaan met het voorstel om de Arbocatalogus Primair Onderwijs uit te breiden.De vakcentrales, waaronder de...
De bezuinigingen op Passend onderwijs gaan gewoon door, was de conclusie na het (spoed)debat in de Tweede Kamer op 17 februari...
Uit onderzoek van Its blijkt dat het bovenschools management in het primair onderwijs zich de afgelopen jaren verder heeft geprofessionaliseerd.Er zijn...
De Friese basisschool Mids de Marren in Gaastmeer was de eerste basisschool in Nederland die langer open mag blijven ondanks een te klein aantal...
Half januari zijn de functiemix ambassadeurs offi cieel van start gegaan. De eerste reacties op deze ondersteuning op maat zijn positief, zowel vanuit de...
Het is bijna zover: op 18 maart aanstaande vindt het 16e AVS-congres `Verbindend leiderschap´ plaats in Nieuwegein. AVS-leden betalen slechts de helft...
In verband met de acties tegen de bezuinigingen op Passend onderwijs is het Onderwijscafé over de overgang van groep 8 naar...
Om een beter beeld te krijgen van het gebruik van de BAPO en het netto effect ervan, zal het ministerie van OCW nader onderzoek laten doen.Het onderzoek...
Voor de verdeling van de jaarlijkse middelen voor het bekostigen van activiteiten ter versterking van de onderzoeks- en ontwikkelfunctie op scholen (de...
Onderwijsminister Van Bijsterveldt gaat in Zeeuws-Vlaanderen een proef starten waarbij peuters vanaf 2,5 met een (taal)achterstand zich spelenderwijs...
Duizenden rijksambtenaren en andere medewerkers uit de publieke sector hebben medio februari actie gevoerd op het Haagse Malieveld tegen de voorgenomen bezuinigingen van het kabinet. De gezamenlijke bonden bij overheid en onderwijs organiseerden...
De gemeente Rotterdam, maatschappelijk organisaties en het Rijk komen vóór 1 september 2011 met een plan voor de verbetering van de leefbaarheid in...
Vanaf het huidige schooljaar ontvangen scholen via de `bestemmingsbox´ lumpsumgeld, dat bedoeld is voor het bestrijden van onderwijsachterstanden...
Begin 2011 hebben enkele scholen niet op tijd hun bekostiging ontvangen. Een verandering in het betalingsverkeer was de oorzaak.Na de invoering van de...
Games en animaties als onderwijsmiddelen, toetsen om teksten te leren, methoden voor begrijpend lezen, het sociale klimaat in de klas en de effectiviteit...
Onderwijs, zorg en industrie zijn de sectoren met de minste overhead, concludeert Mark Huijben in zijn proefschrift ‘Overhead Gewaardeerd’. Bezuinigen in die sectoren is volgens hem dan ook ongunstig voor het primaire proces. Huijben stelt vast dat...
Minister Van Bijsterveldt van Onderwijs gaat onderwijsinstellingen in krimpregio’s de ruimte bieden om samenwerkingsexperimenten te starten. Met deze ‘sleutelexperimenten’ wil zij een goed en divers aanbod van onderwijs in krimpregio’s stimuleren.De...
De Gezondheidsraad heeft geconstateerd dat asbest is nog gevaarlijker is dan gedacht. Op voorstel van staatssecretaris Joop Atsma (Infrastructuur en Milieu) laat het kabinet onderzoeken hoe nog meer asbest verantwoord uit de leefomgeving kan worden...
Alle leerlingen in groep 8 van de basisschool maken voortaan een landelijke eindtoets voor taal en rekenen. De centrale eindtoets zal aan het eind van het schooljaar 2012/2013 voor het eerst worden afgenomen in het reguliere basisonderwijs. De...
Onderwijsinstellingen, van basisschool tot en met universiteit, kunnen tot 1 april 2011 projectvoorstellen indienen voor de Innovatieregeling 2011 van het SURFnet/Kennisnet Innovatieprogramma. Scholen maken met hun voorstel kans op een...

Download

Kader Primair behoort tot de beste en meestgelezen maandbladen voor het schoolmanagement in Nederland. En daar zijn we trots op. Kader Primair besteedt zowel aandacht aan de activiteiten van de AVS, als aan de belangrijkste ontwikkelingen in het onderwijsbeleid en op het vakgebied van de schoolleider. Vooral de praktijkgerichte insteek van het blad wordt door schoolleiders bijzonder gewaardeerd.

Leden van de AVS ontvangen de Kader Primair tien keer per jaar per post. De nieuwste Kader Primair is altijd 1 maand na verschijnen hier te downloaden.

meer informatie over het AVS-lidmaatschap vindt u op www.avs.nl/lidworden.


Bent u lid en wilt u nu alvast de meest recente Kader Primair downloaden? Log dan in op www.avs.nl/mijnavs