Zie deze pagina Klik hier om meer te weten te komen
Waarom niet hier checken pillen-zonder-voorschrift.com
Home » Vereniging » Ons aanbod » Kader Primair » Archief » Kadernieuws 5 (2010-2011)

Actueel

Er komen bij de AVS diverse bezorgde reacties binnen over de aangekondigde bezuinigingen in het primair onderwijs.Vooral omdat de bezuinigingen...
De Arbeidsinspectie heeft aangegeven in 2011 extra te gaan letten op de aanpak van agressie en geweld tegen werknemers. De controle heeft ook betrekking...
Doorgroeien naar een hogere lerarenfunctie met een bijpassende beloning kan met de functiemix. In het najaar van 2011 staat de eerste tussenmeting...
Minister Leers van Immigratie en Asiel heeft de Tweede Kamer laten weten dat het kabinet bij het afwijzen van asielverzoeken geen uitzondering wil maken...
In het wetsvoorstel Kwaliteit (v)so, dat volgens de laatste berichten van het ministerie van OCW vanaf 2012 in wetgeving omgezet zal...
Op initiatief van de Provincie Limburg en het Nederlands Kennisinstituut Maatschappelijke Effecten Demografi sche Krimp (NEIMED) heeft een...
Per 1 januari 2011 worden de salarisschalen van leerkrachten in het primair en voortgezet onderwijs door afspraken in het convenant Leerkracht van...
In de nabije toekomst zal de vraag naar interim-schooldirecteuren toenemen. Uit onderzoek van de Algemene Vereniging...
Nederland behoort niet meer tot de top 10 van onderwijslanden. Dit blijkt uit het onlangs gepubliceerde PISA-onderzoek. Minister Van Bijsterveldt heeft...
Tijdens de begrotingsbehandeling werd een motie ingediend om alle studenten op de pabo te verplichten het vak bewegingsonderwijs te volgen. De motie werd...
Niet altijd staan bevoegde leerkrachten voor de klas, onder andere door de krapte op de arbeidsmarkt. Het ministerie van OCW brengt op www.bevoegd.nl in...
De minister van OCW heeft de Tweede Kamer laten weten, in het kader van de voorbereiding op de wijziging van de Wet OKE (...
Het bestuur van de Stichting Participatiefonds voor het Onderwijs heeft een aantal wijzigingen in het Reglement Participatiefonds 2010/2011 doorgevoerd, waaronder veranderingen in de ontslag procedure op grond van arbeidsongeschiktheid en in het...
TechniekTalent.nu, een landelijk samenwerkingsverband van de sociale partners uit acht technische bedrijfstakken, stelt de komende vijf jaar ruim 30 miljoen euro beschikbaar om het tekort aan technici aan te pakken.TechniekTalent.nu wil het tekort...
Het Sectorbestuur Onderwijsarbeidsmarkt (SBO) heeft onlangs de ‘Diversiteitsmonitor. Cijfers en feiten over diversiteit in het po, vo, mbo en op lerarenopleidingen’ uitgebracht. Hieruit blijkt onder andere dat het (primair) onderwijs nog altijd...
De afgelopen weken organiseerde de AVS een zestal `roadshows´, regionale ledenbijeenkomsten verdeeld over het land.In Zwolle, Eindhoven, Amsterdam...
De commissie voor de Verzoekschriften en Burgerinitiatieven heeft een klaagschrift behandeld van een ex OALT-leerkracht. Op 1 augustus 2004 is...
Er is verwarring ontstaan over de overzichten geregistreerde tellingen (ogt´s), waarvan de laatste op 3 december op www.cfi .nl zijn gepubliceerd. Het...
Vanaf januari 2011 is het mogelijk om als schoolteam een bezoek te brengen aan een ‘voorbeeldschool’ die op het gebied van taal of rekenen goed presteert en die een doeltreffende of innovatieve aanpak heeft ontwikkeld.Dat kan via het project Alle...
De minister van OCW, mevrouw Van Bijsterveldt, heeft de Regeling leerresultaten PO in verband met aanpassing van de normen per toets voor de beoordeling van leerresultaten met terugwerkende kracht per 1 augustus 2010 vastgesteld.De wijzigingen zijn...
Het bestuur van de Stichting Vervangingsfonds voor het Onderwijs heeft met terugwerkende kracht per 1 augustus 2010 twee wijzigingen doorgevoerd, die van belang zijn voor bestuur en bovenschools management.Het gaat om:• Begripsbepaling...
Kinderen die op vakantie gaan voelen zich tijdens de vakantie gelukkiger dan kinderen die thuisblijven. Vakantiegaande kinderen uit pleeggezinnen en woongroepen profi teren hiervan het meest. Dit blijkt uit een onderzoek van de Erasmus Universiteit...
Kinderen die veel lezen belanden hoger op de maatschappelijke ladder. Dezeconclusie trekt Suzanne Mol, die onlangs promoveerde aan de Universiteit Leiden. Het maakt een groot verschil of kinderen jeugdliteratuur lezen of niet. Voorgelezen worden en...
Een Engels experiment wijst uit dat vingers opsteken averechts werkt om leerlingen beter bij de les te betrekken. Dit berichtte dagblad Trouw onlangs.De Engelse hoogleraar Onderwijskunde Dylan Williams, sinds kort emeritus hoogleraar aan de...
Het Onderwijscafé van de AVS, PO-Raad en VO-raad op woensdag 2 februari 2011 (van 16.00 tot 18.00 uur) gaat over de overgang po-vo. Politici, beleids- en opiniemakers gaan met elkaar en met vertegenwoordigers uit het veld in gesprek en debat...
Het jaarverslag van de AVS over vorig schooljaar is inmiddels goedgekeurd door de AVS Ledenraad. In het document staat een selectie van de onderwerpen waar de AVS zich tijdens het afgelopen verslagjaar mee bezig heeft gehouden, inclusief het...

Download

Kader Primair behoort tot de beste en meestgelezen maandbladen voor het schoolmanagement in Nederland. En daar zijn we trots op. Kader Primair besteedt zowel aandacht aan de activiteiten van de AVS, als aan de belangrijkste ontwikkelingen in het onderwijsbeleid en op het vakgebied van de schoolleider. Vooral de praktijkgerichte insteek van het blad wordt door schoolleiders bijzonder gewaardeerd.

Leden van de AVS ontvangen de Kader Primair tien keer per jaar per post. De nieuwste Kader Primair is altijd 1 maand na verschijnen hier te downloaden.

meer informatie over het AVS-lidmaatschap vindt u op www.avs.nl/lidworden.


Bent u lid en wilt u nu alvast de meest recente Kader Primair downloaden? Log dan in op www.avs.nl/mijnavs