Home » Vereniging » Ons aanbod » Kader Primair » Archief » Kadernieuws 1 (2010-2011)

Actueel

ABP hoort niet bij de pensioenfondsen die volgens minister Donner eerder zou moeten overgaan tot het verminderen van pensioenrechten dan gepland. Dat...
Een centrale aanmeldprocedure voor basisscholen - gemeentelijk plaatsingsbeleid om segregatie tegen te gaan - hoeft geen negatieve gevolgen te...
Alle basisscholen in Breda hebben samen de ambitie om binnen tien jaar tot topscholen uit te groeien. De schoolbesturen voor basisonderwijs in Breda...
Besturen die voor groeibekostiging in aanmerking denken te komen, kunnen op twee manieren voor de eerste schooldag en 1 september een aanvraag indienen....
Het NOS Jeugdjournaal komt vanaf 6 september op Nederland 3 elke schooldag met een uitzending om 08.45 uur. Het Jeugdjournaal beantwoordt hiermee aan de...
Na de oprichting en voorbereidende activiteiten, gaat de Landelijke Beroepsgroep voor Gedragsspecialisten (LBGS) dit schooljaar echt van start.De LBGS is...
Uit de analyse van basisschooladviezen die de Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling jaarlijks uitvoert blijkt dat het aantal havo/vwo-adviezen in...
Vanaf 1 augustus 2010 gelden voor onder meer het primair onderwijs enkele nieuwe wetten en regels.Wet ontwikkelingskansen door kwaliteit en educatie...
Overheid en inspectie stimuleren scholen om prioriteit te geven aan lezen en taal. Veel scholen zijn aan de slag gegaan met het verbeteren van hun lees-...
Het ministerie van OCW heeft een programma ontwikkeld: de Veilige Publieke Taak Onderwijs (VPTO). Werkgevers - besturen of (algemeen) directeuren die als...
Het Landelijk Platform Beroepen in het Onderwijs (LPBO) houdt op te bestaan en de Stichting Beroepskwaliteit Leraren en ander onderwijspersoneel (SBL) wordt omgevormd tot een coöperatie voor en door leerkrachten.Het LPBO wordt in januari 2011...
De Amsterdamse burgemeester Van der Laan stelde onlangs in een interview in Spits voor om ook basisscholen te verplichten tot voorlichting over...
Op 6 september 2010 start de zesde Week van de Alfabetisering. Een week lang wordt er door middel van ludieke acties verspreid over Nederland aandacht gevraagd voor het belang van taal, lezen en schrijven. Ook is er een ‘boekversierwedstrijd’ voor...
Het Vervangingsfonds meldt dat het budget voor de subsidie Stimulans voor 2011 is uitgeput.Doel van deze subsidie is om werkgevers en werknemers te...
Het Participatiefonds heeft een nieuwe subsidie ontwikkeld om de kansen op de arbeidsmarkt voor langdurig werklozen uit het primair onderwijs te...
Minister Van Bijsterveldt heeft naar aanleiding van Kamervragen over de administratieve lastendruk van leerkrachten aangekondigd dat zij bij de begroting...
Het Participatiefonds gaat hulp bieden bij ontslagmeldingen aan werkgevers die te maken krijgen met massaontslagen ter grootte van meer dan 50...
Minister Van Bijsterveldt heeft de (beleids)regels voor de uitvoering van de fusietoets in het onderwijs gepubliceerd. Deze regels zullen vanaf 1 oktober aanstaande gaan gelden.Deze ‘Regeling Instelling van de Adviescommissie in het onderwijs’ geeft...
Minister Kamp van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) heeft een wetsvoorstel ingediend om verlof en aanpassing van de arbeidsduur – in onderling overleg tussen werkgever en werknemer – flexibeler te maken.Kern van het voorstel is om procedurele...
De dekkingsgraad van pensioenfonds ABP is fors gedaald, tot onder de 100 procent. Eind juni kende het fonds nog een dekkingsgraad van 112 procent. Eind juli was deze gezakt naar 106 procent en in augustus, toen de fi nanciële markten in...
Met ingang van het nieuwe schooljaar is er een nieuwe versie van Acadin beschikbaar. Acadin. nl is een digitale leeromgeving die leerlingen met (uitzonderlijk) cognitief talent op verschillende manieren mogelijkheden biedt om hun talenten verder te...
De AVS Helpdesk is de afgelopen tijd geconfronteerd met vragen op het gebied van spooknota´s. Er zijn diverse firma´s die contact opnemen met scholen met de mededeling dat zij een tweejarig contract hebben afgesloten en dat er betaald...
In het reglement van het Participatiefonds is per 1 augustus 2010 een wijziging doorgevoerd in de regels over formatieve ontslagen (artikel 7). De regeling ging qua terminologie voorheen nog uit van het formatiebudgetsysteem. Dit is nu aangepast aan...
Per 1 augustus stijgen de loonkosten in de meeste scholen. Allereerst gaat het om stijgingen als gevolg van de cao (periodiek erbij) en invoering van de eerste tranche van de functiemix. Deze twee stijgingen zijn in principe gecompenseerd in de...
Steunpunt Schoolgruiten, een project in opdracht van het ministerie van VWS, werkt samen met Schoolfruit.nu om kinderen op basisscholen te stimuleren meer groenten en fruit te eten. Ondanks het feit dat de Europese Unie achter dit project staat en...

Download

Kader Primair behoort tot de beste en meestgelezen maandbladen voor het schoolmanagement in Nederland. En daar zijn we trots op. Kader Primair besteedt zowel aandacht aan de activiteiten van de AVS, als aan de belangrijkste ontwikkelingen in het onderwijsbeleid en op het vakgebied van de schoolleider. Vooral de praktijkgerichte insteek van het blad wordt door schoolleiders bijzonder gewaardeerd.

Leden van de AVS ontvangen de Kader Primair tien keer per jaar per post. De nieuwste Kader Primair is altijd 1 maand na verschijnen hier te downloaden.

meer informatie over het AVS-lidmaatschap vindt u op www.avs.nl/lidworden.


Bent u lid en wilt u nu alvast de meest recente Kader Primair downloaden? Log dan in op www.avs.nl/mijnavs