Zie deze pagina Klik hier om meer te weten te komen
Waarom niet hier checken pillen-zonder-voorschrift.com
Home » Vereniging » Over de AVS
2014-deavsis.png

De AVS is...

De Algemene Vereniging Schoolleiders is de belangenvereniging en vakbond voor alle leidinggevenden in het funderend onderwijs: van adjunct-directeur en middenmanager tot (bovenschools) directeur. De functie van leidinggevende is wezenlijk anders dan die van leerkracht, onderwijsondersteuner of bestuurder. Dat weet de AVS als geen ander en daarom richt de AVS zich expliciet op deze beroepsgroep.

Visie & missie
Goed onderwijs door visionair leiderschap dat is onze missie. En we werken er elke dag aan, van klaslokaal tot minister. De AVS doet méér. Voor bijna 5.000 schoolleiders en bovenschools managers.

Geschiedenis
In 1995 ontstond de AVS als een vakbond voor schoolleiders in het primair onderwijs. Zij ontwikkelde zich tot een volwaardige vak- en beroepsorganisatie voor schoolleiders en hun scholen. Een organisatie die haar sporen heeft verdiend en een belangrijke rol speelt in de onderwijswereld…

Organisatie
De AVS is een vereniging met ruim 5.000 leden, vertegenwoordigd door een ledenraad en een bestuur. Voor de vereniging zijn dagelijks een aantal medewerkers actief.

2014visieenmissie.png

Visie en missie

Visie & missie
Goed onderwijs door visionair leiderschap, dat is onze missie. Visionaire leiders ontwikkelen een visie en ambities, ze inspireren anderen. De AVS ondersteunt hen daarbij in de breedste zin van het woord, van klaslokaal tot lobby bij de minister. Van belangenbehartiging tot professionalisering. En méér. Voor bijna 5.000 schoolleiders en bovenschools managers.

Missie
De missie van de AVS geeft haar fundamentele bestaansrecht weer en luidt:
De bevordering en het borgen van de kwaliteit van het primair onderwijs.

Wij doen dit door het behartigen van de belangen van de leidinggevenden in het primair onderwijs alsmede door het verenigen en vertegenwoordigen van de betreffende school / scholen (via hun management*) die de morele en maatschappelijke verantwoordelijkheid voor de kwaliteit van het onderwijs dragen.

*Daar waar over management wordt gesproken betreft dit enerzijds de rol van de manager als integraal leider die leiderschap als belangrijkste eigenschap kent, en anderzijds de manager die onder welke benaming dan ook leiding geeft aan een of meerdere scholen.

Doelstelling
De AVS zal nu en in de toekomst deze missie realiseren door dienstverlening aan leden, met zowel activiteiten die de individuele positie van de leidinggevenden versterken, als activiteiten die het management in hun functioneren ondersteunen.

Vanuit deze missie en doelstelling volgt een concreet aanbod van diensten in de ruimste zin van het woord dat past binnen een sectororganisatie primair onderwijs.

Randvoorwaarden voor goed management

  • De AVS zet zich in voor sterk management door belangenbehartiging en professionalisering. We stellen de volgende randvoorwaarden voor goed management als uitgangspunt van onze activiteiten:
  • De AVS vindt dat schoolmanagers doorgaans ambulant horen te zijn en dat zij een passende beloning moeten ontvangen;
  • De AVS wil adequate faciliteiten en administratieve ondersteuning voor leidinggevenden;
  • De AVS wil een zelfstandige positie aan de overlegtafels;
  • De AVS wil een heldere relatie tussen schoolbesturen en hun management, met voldoende (zonodig wettelijke) bevoegdheden voor het schoolmanagement om hun verantwoordelijkheid waar te kunnen maken;
  • De AVS wil goede managementinstrumenten, gedegen ondersteuning en juiste informatie aanbieden, waardoor schoolleiders adequaat kunt reageren op maatschappelijke ontwikkelingen en vernieuwend om kunnen gaan met onderwijs;
  • De AVS geeft de schoolleider een stem in allerlei overleg- en adviesorganen en laat de mening van schoolleiders over onderwijs nadrukkelijk horen in de media;
  • De AVS biedt de schoolleider professionele juridische hulp bij problemen;
  • De AVS toetst al haar activiteiten aan het uitgangspunt dat onderwijs moet bijdragen aan een samenleving waarin er gelijke kansen voor iedereen zijn. De maatschappelijke waarden van vrijheid, pluriformiteit, openheid, gelijke behandeling en gezamenlijke verantwoordelijkheid staan daarbij centraal.

Algemene
De AVS staat open voor alle richtingen in het basis- en speciaal onderwijs. Uit haar handelen blijkt respect voor alle levensovertuigingen en onderwijskundige visies. Pluriformiteit, toegankelijkheid, openheid en respect zijn waarden die we belangrijk vinden voor het onderwijs. De verenigingsorganisatie is ook algemeen: er zijn geen aparte organen voor aparte richtingen.

Vereniging
De AVS is een vereniging. Het hoogste besluitvormend orgaan is de ledenraad, gekozen door de ledenvergadering waar elk AVS-lid stemgerechtigd is. Deze ledenraad benoemt het bestuur van de AVS. Het bestuur leidt de vereniging en bepaalt in overleg met de ledenraad de doelen en middelen waarbinnen het AVS-bureau zijn werkzaamheden moet doen. De be-stuursfilosofie is er één van betrokkenheid en besturen op hoofdlijnen en resultaatafspraken. Aan het hoofd van de vereniging staat de bezoldigd voorzitter, Petra van Haren.

Schoolleiders
Alle werknemers in het basis- en speciaal onderwijs die een functie in het management vervullen, kunnen lid zijn van de AVS. Het gaat dan om adjunct-directeuren, locatieleiders, schooldirecteuren en bovenschools managers. Maar er zijn meer functiebenamingen in omloop! Er ontwikkelen zich nieuwe managementfuncties, zowel in het middenmanagement als bovenschools. Elke functionaris met een aanstelling conform hoofdstuk 1-Q van het Rechtspositiebesluit wordt automatisch toegelaten tot het AVS-lidmaatschap. Voor hen met een andere aanstelling maar wel in een managementfunctie geldt een aanvraag, waarop het bestuur van de AVS over toelating beslist.

Primair onderwijs
We hanteren de term 'primair onderwijs' voor alle scholen die vallen onder de Wet Primair Onderwijs en de Wet op de Expertisecentra. Ook zelfstandige praktijkscholen en orthopedagogisch-didactische centra die vallen onder deel 2 van de WVO rekenen we tot het primair onderwijs. We hebben het dus over basisscholen, speciale scholen voor basisonderwijs, scholen voor (voortgezet) speciaal onderwijs in alle vier de clusters, én scholen voor speciaal voortgezet onderwijs. Voor de laatste geldt echter dat we alleen schoolleiders vertegenwoordigen die vallen onder de declaratiebekostiging en dus onder het Rechtspositiebesluit en de CAO-PO. Is de school of afdeling gefuseerd met een vo-school, dan kunt u zich laten vertegenwoordigen door de Vereniging voor management in het Voortgezet Onderwijs (VVO).

2014-geschiedenis.png

Geschiedenis

In 1995 ontstond de AVS als een vakbond voor schoolleiders in het primair onderwijs. Zij ontwikkelde zich tot een volwaardige vak- en beroepsorganisatie voor schoolleiders en hun scholen. Een organisatie die haar sporen heeft verdiend en een belangrijke rol speelt in de onderwijswereld…

1993 Divisie PO bij AVS (toen nog voor voortgezet onderwijs)
1995 VVO opgericht, AVS zelfstandig en eerste uitgaven van Kader Primair
1996 Oprichting Support, Stichting individuele belangenbehartiging schoolleiders
1996 Eerste congres AVS, ‘Management voor zorg, zorg voor management’, samen met LVSO
1997 Start AVS Managementcentrum voor trainingen en advies
2000 CAO met extra geld voor ophogen salarissen schoolleiders, van negen naar zestien uur per week ambulante tijd, geld voor scholing, het MOA budget afgedwongen
2001 Oprichting van de Nederlandse Schoolleideracademie (NSA) door AVS en PCSO
2004 Start AVS Voordeel bv, scholen kunnen samen goedkoper producten en diensten inkopen
2008 De AVS gaat ook de belangen van schoolleiders in het voortgezet onderwijs (weer) behartigen 

Downloads
 Het sterke verhaal van de AVS- Jaarrede 2004-2005
 De allereerste Kader Primair (1995)
 Underdog met vechtersmentaliteit (10 jaar AVS)

avsbanier.jpg

Organisatie

Bestuur
De Ledenraad benoemt het Bestuur, dat bestaat uit de voorzitter en de vice-voorzitter.

Ledenraad
De ledenraad heeft een toezichthoudende rol.

Medewerkers
De AVS is actief op diverse onderdelen en beleidsterreinen. Bekijk een beknopte presentatie van onze medewerkers en hun kwaliteiten

Jaarverslag
De jaarverslagen van de AVS zijn openbaar na goedkeuring door de Ledenraad.

Statuten
De statuten van de AVS.