Zie deze pagina Klik hier om meer te weten te komen
Waarom niet hier checken pillen-zonder-voorschrift.com
Home » Vereniging » Ons aanbod » Kader Primair


Kader Primair

Kader Primair behoort tot de beste en meestgelezen maandbladen voor het schoolmanagement in Nederland. En daar zijn we trots op. Kader Primair besteedt zowel aandacht aan de activiteiten van de AVS, als aan de belangrijkste ontwikkelingen in het onderwijsbeleid en op het vakgebied van de schoolleider. Vooral de praktijkgerichte insteek van het blad wordt door schoolleiders bijzonder gewaardeerd.

Bekijk de nieuwste Kader Primair

Passend onderwijs, knellend onderwijs?
Het thema van deze Kader Primair is: Passend onderwijs, knellend onderwijs?

Vijf jaar geleden werd Passend onderwijs ingevoerd. Het onderwerp roept veel discussie op. Zorgt de wet inderdaad dat kinderen die extra ondersteuning nodig hebben vaker in het regulier onderwijs kunnen blijven? Achten we dat nog steeds wenselijk? Worden leraren er niet te zwaar door belast? Zijn er nu minder thuiszitters?

De voortgang wordt nauwgezet gemonitord door een consortium van onafhankelijke onderzoeksinstituten dat ieder voorjaar de stand van zaken publiceert. Volgens de meest recente evaluatie Passend onderwijs ontbreken eenduidige antwoorden, behalve op de vraag over thuiszitters: daarvan weten we – helaas – zeker dat het aantal niet is gedaald, maar juist gestegen. In het eerste thema-artikel in deze Kader Primair gaan we dieper in op de vraag hoe we het tij alsnog kunnen keren.

De verscheidenheid in Passend onderwijs is groot, een logisch gevolg van beleid dat erop is gericht veel ruimte te bieden aan samenwerkingsverbanden, schoolbesturen en scholen om voor de eigen situatie passende oplossingen te vinden. Hoe kiezen schoolleiders elk hun eigen invalshoeken om de kloof tussen zorg en onderwijs te overbruggen? Tot slot: ook hoogbegaafde kinderen hebben baat bij onderwijs op maat, maar passende begeleiding bieden is niet altijd eenvoudig.

Of Passend onderwijs niet te veel knelt? Daarover zijn we voorlopig niet uitgepraat, toont ook het laatste debat erover in de Tweede Kamer. Vlak voor het reces zijn nog vijftien moties ingediend. Volgens een van de – omstreden – aangenomen moties moet de ruimte voor regionaal maatwerk worden ingeperkt en moet er een landelijke norm komen voor basisondersteuning per schoollocatie. Wordt vervolgd.

Kader Primair - abonnement

Via onderstaand formulier kunt u een abonnement afsluiten op Kader Primair. Dit abonnement is alleen mogelijk voor niet-directieleden.

Abonnement
Bestelgegevens