Home » Vereniging » Helpdesk » Veel gestelde vragen » BTW in rekening brengen bij doorberekening personeelskosten bij gezamenlijk project


BTW in rekening brengen bij doorberekening personeelskosten bij gezamenlijk project

Auteur: Theo van den Burger

Moeten we btw in rekening brengen wanneer personeelskosten aan andere (onderwijs-) instellingen doorberekend worden bij een gezamenlijk project?

Voorbeeld: “Wij hebben samengewerkt met een andere onderwijsinstelling in een gezamenlijk onderwijsproject. Voor dit project hebben we onderwijsondersteunend personeel ingezet. Een deel van de personele lasten willen we doorberekenen aan de andere onderwijsinstelling. Die gaat hiermee akkoord. Moeten wij hierover btw in rekening brengen, of kan dit misschien worden gezien als btw-vrijgestelde detachering van personeel?”

Toelichting: Allereerst is het de vraag hoe de inzet is geregeld. Dat kan op verschillende manieren, zoals op contractbasis (‘uurtje factuurtje’), op basis van een detacheringsovereenkomst of op basis van een afgesproken (loon)kostenverdeling. Wanneer de werkzaamheden op contractbasis worden verricht is in principe btw van toepassing. De btw-vrijstelling geldt wanneer de overeenkomst ‘het verzorgen van onderwijs’ behelst. Daar is in het voorbeeld naar alle waarschijnlijkheid geen sprake van. De btw-onderwijsvrijstelling moet namelijk strikt worden uitgelegd. Het ligt daardoor niet voor de hand dat inzet van het ondersteunend personeel hieraan voldoet.
Voor detachering geldt dat vrijstelling van btw in principe alleen opgaat wanneer het om onderwijzend personeel gaat, oftewel als het personeel ook bij de inlener ‘voor de klas’ staat. Daarnaast gelden nog specifieke voorwaarden waaraan voldaan moet worden voor toepassing van de btw-vrijstelling bij detachering van onderwijzend personeel. Bij detachering van onderwijsondersteunend personeel is in principe geen btw-vrijstelling van toepassing. Als er al sprake is van ‘detachering’ in bovenstaand voorbeeld – dat is echter maar zeer de vraag – dan zou in principe btw van toepassing zijn. De situatie in het voorbeeld lijkt meer op een zuivere kostenverdeling. Wanneer het om een kostenverdeling gaat dient in principe btw te worden berekend. Slechts in uitzonderingssituaties is geen btw van toepassing, namelijk als het gaat om zogenaamde ‘kosten voor gemene rekening’. Hiervoor dient aan een aantal voorwaarden te worden voldaan. Omdat in het voorbeeld de verdeling achteraf en niet vooraf overeen is gekomen , is in ieder al niet voldaan aan de voorwaarde dat kosten worden verdeeld conform een ‘tevoren vaststaande verdeelsleutel’. In principe zal de onderwijsinstelling daarom btw moeten berekenen. Deze btw had waarschijnlijk kunnen worden voorkomen als vooraf een en ander goed was vastgelegd.

Btw-heffing (ja of nee) – bijeenkomsten
De AVS constateert dat er veel vragen zijn rondom de btwheffing (ja of nee). In het kader van deze soms ingewikkelde problematiek gaat de AVS na de zomervakantie bijeenkomsten organiseren waar deze problematiek aan de orde komt. Een eerste bijeenkomst zal gaan over ‘Btw-problematiek in het kader van Passend onderwijs’. De expertise van AVS Voordeelpartner BTW-PLAZA staat hiervoor garant. Bestuurders en coördinatoren van de nieuwe samenwerkingsverbanden ontvangen een uitnodiging. AVS-leden kunnen zich aanmelden via www.btwplaza.nl/avs.
Trefwoorden: Belastingen

Verschenen in Kader Primair 10 (2012-2013)

Gepubliceerd op: 27 juni 2013