Home » Vereniging » Helpdesk » Veel gestelde vragen » Zwangerschapsverlof - ziekte als gevolg van zwangerschap


Veel gestelde vragen - Zwangerschapsverlof - ziekte als gevolg van zwangerschap

Auteur: AVS Helpdesk

Heeft een werknemer op grond van de bepalingen in de Ziektewet gedurende 2 jaar recht op doorbetaling van 100% van het salaris?

Ja. Indien een vrouwelijke medewerker ziek is als gevolg van haar zwangerschap, dan komt zij in aanmerking voor een uitkering op grond van de Ziektewet. In deze wet is het volgende bepaald:
Nadat het recht op uitkering op grond van artikel 3:7, eerste lid, 3:8, derde lid, of 3:10, eerste lid, van de Wet arbeid en zorg is geëindigd, heeft de vrouwelijke verzekerde, indien zij aansluitend ongeschikt is tot het verrichten van haar arbeid en die ongeschiktheid haar oorzaak vindt in de bevalling of de daaraan voorafgaande zwangerschap, recht op ziekengeld ter hoogte van haar dagloon, zolang die ongeschiktheid duurt, doch ten hoogste gedurende 104 aaneengesloten weken. Dit ziekengeld wordt uitgekeerd vanaf de eerste dag nadat het recht op uitkering, bedoeld in de eerste zin, is geëindigd.

Op grond van het Besluit Ziekte en arbeidsongeschiktheid (BZA) hebben personeelsleden recht op 100% doorbetaling gedurende het eerste ziektejaar. Daarna wordt het salaris met 30% gekort over de ziekte-uren.
Het BZA echter wordt door een Wet hogere orde overschreven in geval van een werkneemster die ziek is ten gevolge van haar zwangerschap.

Trefwoorden: Regelingen

Gepubliceerd op: 13 augustus 2009