Home » Vereniging » Helpdesk » Veel gestelde vragen » Werkverdelingsplan en de positie van de schoolleider


Veel gestelde vragen - Werkverdelingsplan en de positie van de schoolleider

Auteur: Paul van Lent

Werkverdelingsplan en de positie van de schoolleider: hoe zit dat?

Schoolbesturen en scholen moeten uiterlijk op 1 augustus 2019 het werkverdelingsplan voor schooljaar 2019/2020 gereed en besproken hebben met de individuele medewerkers in verband met hun inzet op de school. In de CAO PO 2018-2019 is aangegeven dat de werkgever een aantal stappen moet hebben gezet om te komen tot het werkverdelingsplan. Maar wat betekent dat voor de positie van de schoolleider?

De werkverdeling vindt plaats binnen de kaders van het meerjarenformatiebeleid en het bestuursformatieplan. Deze worden door het schoolbestuur opgesteld. Vervolgens zal de werkverdeling op schoolniveau invulling moeten krijgen. Wettelijk is dit een werkgeversverantwoordelijkheid. De schoolleider zal in de praktijk echter vrijwel altijd degene zijn die namens de werkgever de schakel vormt tussen team en bestuur. Dit mandaat is vastgelegd in het managementstatuut. De schoolleider zorgt ervoor dat alle relevante informatie bij het team ligt, zodat het team (directie, leerkrachten en ondersteunend personeel) besluiten kan nemen. Onder het team wordt immers verstaan: alle werknemers binnen de school. Hoe de besluitvorming tot stand komt, is onderwerp van gesprek binnen het team. Communicatie en draagvlak zijn dan ook essentieel hierin.

In het werkverdelingsplan wordt opgenomen:

  • De verdeling van de te geven lessen/groepen over de leraren
  • De verhouding tussen lesgevende taken en overige taken
  • De tijd voor vóór- en nawerk
  • Welke taken het team doet (binnen de gestelde kaders)
  • De tijd binnen en buiten de klas voor onderwijsondersteunend personeel
  • De pauzes
  • De aanwezigheid op school
  • De besteding van de werkdrukmiddelen
  • De kaders van vervangingsbeleid bij de werkgever (indien van toepassing)

In de praktijk zijn de onderdelen van het werkverdelingsplan veelal beschikbaar vanuit (niet gewijzigde) wet- en regelgeving. De nadruk ligt met name op het voeren van het goede gesprek met elkaar. De schoolleider heeft daarin een cruciale rol.

Trefwoorden: Werkverdelingsplan, CAO PO 2018-2019

Verschenen in Kader Primair 4 (2018-2019)

Gepubliceerd op: 29 november 2018