Home » Vereniging » Helpdesk » Veel gestelde vragen » Vrijwillige ouderbijdragen


Veel gestelde vragen - Vrijwillige ouderbijdragen

Auteur: AVS Helpdesk

Welke uitgangspunten gelden voor de vrijwillige ouderbijdragen?

Alle ouders moeten op de hoogte zijn van het vrijwillige karakter van de ouderbijdrage en alle scholen moeten helder communiceren over dit vrijwillige karakter. In de wet is al vastgelegd dat scholen het vrijwillige karakter duidelijk moeten communiceren.

Daar waar scholen een bijdrage vragen voor extra activiteiten die buiten het voorgeschreven onderwijsprogramma vallen, kunnen ouders kiezen of hun kind hier wel of niet aan deelneemt, en of zij dus wel of niet de hiervoor gevraagde bijdrage betalen. Het is niet wenselijk dat kinderen worden buitengesloten van extra activiteiten zoals schoolreisjes, diploma-uitreikingen en gezamenlijke vieringen, bijvoorbeeld het kerstdiner. Het is een taak van de schoolbesturen om dergelijke uitsluitingen te voorkomen.

Op verzoek van de minister heeft Regioplan hierover een rapport uitgebracht.

Welke regels gelden voor de ouderbijdragen bij tussenschoolse opvang (TSO)?

Ouders betalen een bijdrage voor de kosten van het overblijven en van het eten. Dit is wettelijk vastgelegd. De school mag bepalen hoe hoog die bijdrage is. De oudergeleding van de medezeggenschapsraad moet met het bedrag instemmen. Op scholen met een continurooster moeten alle leerlingen tijdens de middagpauze op school blijven. De school is ook op dat moment verantwoordelijk voor het toezicht op de leerlingen. Het onderwijspersoneel verzorgt het toezicht in de middagpauze. Er is dan dus geen sprake van tussenschoolse opvang. Ouders hoeven dan ook geen overblijfbijdrage te betalen. Wel mag er een vrijwillige bijdrage in de kosten worden gevraagd.

Trefwoorden: Vrijwillige Ouderbijdrage

BijlageGrootte
PDF icon Kamerbrief reacties op motie limiet vrijwillige ouderbijdrage po en vo61.32 KB
PDF icon Scenario's ouderbijdragen po en vo759.72 KB
PDF icon Kamervragen over verplicht betalen ouderbijdragen41.97 KB
PDF icon Kamervragen naar aanleiding van hoge ouderbijdragen45 KB


Gepubliceerd op: 7 augustus 2019