Home » Vereniging » Helpdesk » Veel gestelde vragen » Risicodragend deel der formatie (RDDF)


Risicodragend deel der formatie (RDDF)

Auteur: Theo van den Burger

Op welk moment wordt een werknemer in het RDDF geplaatst?

In deze periode van het jaar hebben schoolbesturen in het primair onderwijs zich weer over het bestuursformatieplan gebogen. Dit plan moest uiterlijk 1 mei, na instemming van de PGMR, zijn vastgesteld. Uit het bestuursformatieplan blijkt of er (op termijn) te veel of te weinig werknemers in dienst zijn. Als er sprake is van ‘formatieve frictie’, er zijn dan te veel medewerkers in dienst, moeten er stappen worden ondernomen. Hier volgen de aandachtspunten. Het RDDF (Risicodragend deel der formatie) is dat gedeelte van de formatie waarin de functies vallen die met opheffi ng bedreigd worden. NB: er wordt op bestuursniveau naar de formatie gekeken. Terugloop op de ene school kan zo verevend worden met formatiegroei of natuurlijk verloop op een andere school.

Als eerste moet gekeken worden welk beleid er door de werkgever is vastgesteld: ontslagbeleid of werkgelegenheidsbeleid. Voor die organisaties/ besturen waarvoor werkgelegenheidsbeleid geldt, is er geen afvloeiingsregeling. Er is sprake van werkgelegenheidsgarantie voor personeel dat in vaste dienst is. In geval van gedwongen ontslagen door terugloop van leerlingen moet de werkgelegenheidsgarantie opgeheven worden en dient er een sociaal plan te worden geschreven. Werkgevers die geen keuze hebben gemaakt, vallen automatisch onder de regeling ontslagbeleid. De werkgever neemt vervolgens het besluit of het een functie betreft voor onderwijsgevend of onderwijsondersteunend personeel. Een afvloeiingslijst wordt samengesteld op basis van het vigerende bestuursbeleid (e.e.a. is ook na te lezen in bijlage III van de CAO PO). De werkgever dient zo spoedig mogelijk – uiterlijk vóór de zomervakantie – via een aangetekend verzonden brief aan de werknemer te hebben gemeld dat zijn of haar functie met opheffing wordt bedreigd en in het RDDF is geplaatst.

Wel of geen ontslag? Er is niet altijd sprake van ontslag na plaatsing in het RDDF. Na een jaar wordt de functieterugloop opnieuw bekeken. Er kan sprake zijn van ontslag als:

a. de daling in de formatie, inclusief andere ontslagen en natuurlijk verloop, minimaal gelijk is aan de omvang van het gemelde ontslag, en
b. de wijziging in de formatie geen gevolg is van eigen beleid van het bevoegd gezag.

Let wel: deelontslag is niet mogelijk! Als de ontslagruimte kleiner is dan de omvang van het ontslag, kan ontslag uit een vast dienstverband niet plaatsvinden, omdat deelontslag niet is toegestaan. Werkgevers moeten dus wel ontslagruimte hebben voor de volledige betrekkingsomvang van de werknemer waarvan de functie in RDDF is geplaatst.
Tijdens de periode dat de functie van de werknemer in het RDDF is geplaatst kan de werkgever de werknemer een sollicitatieplicht of een scholingsplicht opleggen (zie bijlage III lid 6 van de CAO PO). Mocht er een passende vacante functie bij de werkgever beschikbaar komen, dan moet deze vacature eerst aan de in RDDF geplaatste werknemer aangeboden worden.

Trefwoorden: Formatie

Verschenen in Kader Primair 9 (2011-2012)

Gepubliceerd op: 15 mei 2012