Home » Vereniging » Helpdesk » Veel gestelde vragen » Plaatsing in RDDF bij ontslagbeleid met het oog op de WWZ


Veel gestelde vragen - Plaatsing in RDDF bij ontslagbeleid met het oog op de WWZ

Auteur: Harry van Soest

Hoe zit het met plaatsing in het risicodragend deel van de formatie (RDDF) bij ontslagbeleid met het oog op de WWZ, nu de CAO PO 2014 – 2015 doorloopt?

Door de inwerkingtreding van de Wet Werk en Zekerheid (WWZ) per 1 juli aanstaande kan onder andere bij ontslagbeleid afvloeiing van personeel volgens het principe last in first out niet meer gehanteerd worden. De wet gaat per 1 juli 2015 uit van het afspiegelingsbeginsel. Omdat plaatsing in het risicodragend deel van de formatie (RDDF) vóór de zomervakantie bekend moet zijn bij degene die het betreft, dient in het (bestuurs)formatieplan 2015 –2016 aangegeven te worden welke functiecategorie(ën) de RDDF-plaatsing betreft en hoe het afspiegelingsbeginsel wordt toegepast. Voor de vaststelling van het (bestuurs)formatieplan is instemming vereist van de P(G)MR.
 
Wanneer wordt het afspiegelingsbeginsel toegepast?
Dat gebeurt op grond van bedrijfseconomische redenen. Bij ontslag om bedrijfseconomische redenen bepaalt het zogenoemde afspiegelingsbeginsel de volgorde van de ontslagen. Bedrijfseconomische redenen zijn:
 • De slechte financiële situatie van het bestuur;
 • Structurele werkvermindering binnen het bestuur;
 • Bedrijfsorganisatorische redenen (bijvoorbeeld reorganisaties).
Hiervoor geldt op grond van de CAO PO 2014–2015 nog steeds DGO-voering;
 • Beëindiging van (een deel van) de functies binnen het bestuur;
 • Technologische veranderingen, zoals automatisering van werkzaamheden;
 • Bedrijfsverhuizing.
Hoe wordt het afspiegelingsbeginsel toegepast?
Bij het afspiegelingsbeginsel worden werknemers met vergelijkbare (‘uitwisselbare’) functies ingedeeld in leeftijdsgroepen. Binnen elke leeftijdsgroep wordt bekeken wie het laatst is aangenomen. Deze werknemers worden als eerste ontslagen. Het gaat om de volgende leeftijdsgroepen: 15 tot 25 jaar, 25 tot 35 jaar, 35 tot 45 jaar, 45 tot 55 jaar, 55 tot AOW-leeftijd. Werknemers met een AOW-uitkering worden als eerste ontslagen. Een werknemer van 55 jaar of ouder mag dan blijven, ook als deze later in dienst is gekomen dan de AOW-gerechtigde. Vervallen er vijf banen en hebben acht werknemers recht op AOW? Dan krijgt de AOW-gerechtigde die het laatst in dienst is gekomen het eerst ontslag.
 
Het afspiegelingsbeginsel geldt niet als:
 • Het bestuur zijn activiteiten beëindigd;
 • Een functie vervalt die maar door één werknemer wordt ingevuld;
 • Een groep soortgelijke functies in z’n geheel vervalt.
Het bestuur mag van het afspiegelingsbeginsel afwijken als:
 • Een werknemer meer moeite heeft met werk vinden ten opzichte van collega’s;
 • De werknemer onmisbaar is, of als er geen vervanging voor is;
 • De werkgever de werknemer heeft gedetacheerd bij een instelling die hem/haar niet kwijt wil.
NB: De WWZ is niet van toepassing op openbare scholen, die onder een gemeente of een verzelfstandigd bestuur voor openbaar onderwijs vallen. 
Trefwoorden: WWZ (Wet Werk en Zekerheid), CAO 2014, CAO PO

Verschenen in Kader Primair 10 (2014-2015)

Gepubliceerd op: 18 juni 2015