Home » Vereniging » Helpdesk » Veel gestelde vragen » Overwerkregeling in de nieuwe CAO PO


Veel gestelde vragen - Overwerkregeling in de nieuwe CAO PO

Auteur: AVS Helpdesk

Hoe ziet de overwerkregeling in de nieuwe CAO PO er uit?

In het onderhandelaarsakkoord van 2 juli 2014 over de CAO PO 2014 zijn er tussen de PO-Raad en de vakbonden afspraken gemaakt over de invoering van de 40-urige werkweek per 1 juli 2014. In dit akkoord zijn ook afspraken gemaakt over de compensatie van eventueel te veel gemaakte uren.

Bij de invoering van de 40-urige werkweek geldt als uitgangspunt dat er niet meer gewerkt wordt dan met elkaar is afgesproken, om de werkdruk voor de personeelsleden te verminderen. Vóór de zomervakantie moeten hierover afspraken gemaakt worden via het les- en werkrooster en dienen deze vastgelegd te worden, zodat de  afspraken gelden voor het hele schooljaar.

Het kan voorkomen dat in een bepaalde periode meer uren moeten worden gemaakt ten opzichte van de 40-urige werkweek. Bijvoorbeeld als er rapportbesprekingen plaatsvinden of als er tienminutengesprekken in de avond zijn, die een overschrijding van de uren veroorzaken.

In het onderhandelaarsakkoord is aangegeven dat indien incidenteel en in opdracht van de werkgever meer dan veertig uur per week (deeltijders naar rato) wordt gewerkt, er sprake is van overwerk. Dit wordt gecompenseerd in dezelfde periode tussen twee schoolvakanties. Daarbij wordt lestijd gecompenseerd in lestijd (voor lesgebonden- en behandeltaken analoog), tenzij anders is overeengekomen. Alleen als compensatie in tijd niet mogelijk is, kan in overleg tussen werkgever en werknemer worden besloten tot uitbetaling.

Alle betrokken partijen hebben het onderhandelaarsakkoord voorgelegd aan hun leden. Naar verwachting zal eind september 2014 duidelijk zijn of de afspraken daadwerkelijk gaan gelden.

Trefwoorden: CAO PO, CAO 2014

Verschenen in Kader Primair 1 (2014-2015)

Gepubliceerd op: 3 september 2014