Zie deze pagina Klik hier om meer te weten te komen
Waarom niet hier checken pillen-zonder-voorschrift.com
Home » Vereniging » Helpdesk » Veel gestelde vragen » Levensloopregeling - Uitvoeringsreglement Levensloop


Veel gestelde vragen - Levensloopregeling - Uitvoeringsreglement Levensloop

Hoe ziet het Uitvoeringsreglement Levensloop er uit?

Auteur: AVS Helpdesk

De tekst van bijlage X van de CAO luidt als volgt:

1. Definities
In deze regeling wordt verstaan onder:

CAO:
de collectieve arbeidsovereenkomst voor het Primair Onderwijs (PO)

Werkgever:
[naam werkgever]

Werknemer:
persoon die een dienstverband heeft bij [naam werkgever].

Dienstverband:
Bijzonder onderwijs: de arbeidsovereenkomst van de werknemer met de werkgever.
Openbaar onderwijs: de aanstelling van de werknemer bij de werkgever.

Levensloopregeling:
een door [naam werkgever] gefaciliteerde regeling die ten doel heeft het treffen van een voorziening in geld uitsluitend ten behoeve van het opnemen van een periode van onbetaald verlof.

Bron:
de geldbronnen als bedoeld in artikel 4 van deze levensloopregeling die als inlegbron ingezet kunnen worden.

Doel:
geheel of gedeeltelijke loondoorbetaling gedurende een door de werknemer gekozen en door [naam werkgever] verleende periode van onbetaald verlof.

Kalenderjaar:
het tijdvak van 1 januari van enig jaar tot en met 31 december van enig jaar.

Levensloopinstelling:
een door de werknemer gekozen kredietinstelling of verzekeraar als bedoeld in artikel 19g, derde lid van de Wet op de Loonbelasting 1964.

Levenslooprekening:
een geblokkeerde rekening op naam van de werknemer bij een levensloopinstelling waarmee een levenslooptegoed wordt opgebouwd.

Levensloopverzekering:
een verzekering op naam van de werknemer bij een levensloopinstelling waarmee een levenslooptegoed wordt opgebouwd.

Inlegperiode:
de periode waarin in het kader van deze levensloopregeling de voorziening in geld wordt opgebouwd.

Opnameperiode:
de periode waarin onbetaald verlof wordt genoten en levenslooploon wordt verkregen.

Levenslooptegoed:
de ingevolge een levensloopregeling opgebouwde voorziening in geld, vermeerderd met de daarop gekweekte inkomsten en de daarmee behaalde rendementen, waarover mag worden beschikt ten behoeve van levenslooploon tijdens onbetaald verlof.

Levenslooploon:
het salaris afkomstig uit het levenslooptegoed dat via de werkgever aan de werknemer op diens verzoek tijdens onbetaald verlof wordt uitgekeerd.

Berekeningsgrondslag van het jaarinkomen dat als norm dient voor het levenslooptegoed:
het totaal van alle arbeidsvoorwaardelijke aanspraken dat in een jaar wordt uitbetaald voordat er premies en belasting over wordt berekend, dit betreft: salaris, de vakantie-uitkering, de uitlooptoeslag, de bindingstoelage, de inkomenstoelage, de eindejaarsuitkering, de specifieke eindejaarsuitkering OOP/OBP en eventueel andere toelagen.

Levensloopheffingskorting:
de bij fiscaal correcte opname van levenslooptegoed toe te kennen heffingskorting, gelijk aan het bedrag dat wordt opgenomen, maar maximaal 185 euro (hoogte 2006, en zal jaarlijks worden aangepast) voor elk jaar waarin opbouw van het levenslooptegoed heeft plaatsgevonden.

2. Werkingssfeer
De levensloopregeling staat per 1 januari 2006 open voor alle werknemers die een dienstverband met [naam werkgever] hebben.

3. Aanvraag opbouw levenslooptegoed
 

 1. De werknemer kan eenmaal per jaar een aanvraag indienen om uit een of meer bronnen als genoemd in artikel 4 het levenslooptegoed op te bouwen.
 2. De per kalenderjaar te sparen voorziening in geld bedraagt ten hoogste 12 procent van de berekeningsgrondslag voor het jaarinkomen dat jaar.
 3. Het in het tweede lid bedoelde maximumpercentage geldt niet voor de werknemer die op 31 december 2005 51 jaar of ouder is maar nog geen 56 jaar is. Voor deze categorie geldt alleen het maximum van 210 procent.

4. Bronnen
Ten behoeve van de opbouw van het levenslooptegoed kan de werknemer onder andere de volgende arbeidsvoorwaardelijke aanspraken inzetten:
 

 1. Geldbronnen
  1. salaris werknemer (salaris en/of variabele beloning);
  2. vakantietoeslag;
  3. uitkering in geld voor overwerk en/of meerwerk.
  4. Eindejaarsuitkering
  5. variabele beloning;
  6. de uitkering van 0,8% van het bruto maandsalaris (inclusief uitlooptoeslag) ten behoeve van levensloop genoemd in artikel 8.24 voor alle werknemers, die niet onder het overgangsrecht VPL vallen (dit zijn werknemers die geboren zijn op of na 1 januari 1950 en werknemers die geboren zijn vóór 1 januari 1950 en een onderbroken dienstverband hebben (onderbreking van langer dan 2 maanden) met een bij een ABP-aangesloten werkgever);
    
  7. andere door de werkgever uit te keren toe(s)lagen en beloningen, voorzover deze niet onder a t/m f worden vermeld.

5. Procedurele afspraken omtrent opbouw levenslooptegoed
 

 1. De in artikel 3 genoemde aanvraag moet elk jaar opnieuw worden ingediend en dient de volgende gegevens te bevatten:
  1. de levensloopinstelling;
  2. het nummer van de levenslooprekening of het (polis)nummer van de levensloopverzekering;
  3. tot welk bedrag uit de in artikel 4 genoemde bronnen wordt ingelegd;
  4. of bovengenoemd bedrag eenmalig, en zo ja, in welke maand dan wel maandelijks moet worden ingelegd;
  5. de begin en einddatum van de inlegperiode indien gekozen is voor de maandelijkse inleg;
  6. een verklaring van de werknemer waaruit blijkt:
   • dat hij bekend is met de inhoud van deze levensloopregeling;
   • of hij in een of meer inmiddels beëindigde dienstbetrekkingen een levenslooptegoed heeft opgebouwd en wat de omvang daarvan is op 1 januari van het kalenderjaar van de ondertekening van deze verklaring;
   • of hij een verlofspaarrekening als bedoeld in artikel 11 lid 3 van de Wet op de loonbelasting 1964 heeft en wat het laatst bekende saldo van die rekening is;
   • dat hij geen voorziening op grond van deze regeling opbouwt in het kalenderjaar waarin hij bij een inhoudingsplichtige loon spaart ingevolge een spaarloonregeling als bedoeld in artikel 32 van de Wet op de loonbelasting 1964;
   • dat hij ermee instemt dat zijn hele of gedeeltelijke levenslooptegoed aan de werkgever wordt uitgekeerd in situaties als bedoeld in de artikelen 6 lid 6, 7 lid 3 en 11 lid 6 van deze regeling;
   • dat hij ermee instemt dat de levensloopinstelling aan de werkgever informatie over de omvang van het levenslooptegoed verstrekt.
 2. Indien het een eerste aanvraag betreft dan gaat deze vergezeld van een verklaring van de levensloopinstelling waaruit blijkt dat deze instelling:
  1. ten aanzien van de levenslooprekening of de levensloopverzekering conform het gestelde in deze regeling en de Uitvoeringsregeling loonbelasting 2001 zal handelen;
  2. de werkgever direct na afloop van elk kalenderjaar een opgave zal verstrekken van het levenslooptegoed op 1 januari van het daaropvolgende kalenderjaar.
 3. Indien in een of meer inmiddels beëindigde dienstbetrekkingen een levenslooptegoed is opgebouwd: een verklaring van de levensloopinstelling waar dat tegoed is opgebouwd, waarin wordt aangegeven hoeveel kalenderjaren de werknemer heeft gespaard, het saldo aan nog op te nemen levensloopheffingskorting en het saldo aan opgebouwd levenslooptegoed op 1 januari van het lopende kalenderjaar.
 4. De aanvraag als bedoeld in artikel 3 wordt tenminste twee kalendermaanden voorafgaand aan de maand waarin de eerste levensloopinleg moet plaatsvinden, ingediend.

6. Specifieke bepalingen omtrent opbouw levenslooptegoed
 

 1. De werkgever kent op basis van de hem bekende gegevens binnen 30 kalenderdagen na datum van indiening de in artikel 3 bedoelde aanvraag toe, tenzij het levenslooptegoed, vermeerderd met:
  1. het levenslooptegoed uit een of meer inmiddels beëindigde dienstbetrekkingen;
  2. het saldo van de verlofspaarregeling als bedoeld in artikel 11 lid 3 van de Wet op de loonbelasting 1964, op 1 januari gelijk is aan of meer bedraagt dan 2,1 maal (210 procent van) het jaarinkomen over het voorafgaande kalenderjaar.
 2. Voor de toepassing van het eerste lid mag een salarisvermindering buiten beschouwing blijven, voor zover deze het gevolg is van het aanvaarden van een deeltijdfunctie of een lager gekwalificeerde functie in de periode die aanvangt tien jaar direct voorafgaand aan de pensioendatum mits de omvang van het dienstverband in geval van het aanvaarden van een deeltijdfunctie niet met meer dan 50% vermindert.
  1. De werknemer kan een schriftelijk verzoek doen, met redenen omkleed, tot wijziging van de aanvraag als bedoeld in artikel 5 lid 1 onder a t/m e. De werkgever kent dit verzoek toe, tenzij de werkgever binnen twee weken vanaf de datum dat het verzoek tot wijziging door de werknemer kenbaar is gemaakt, schriftelijk met redenen omkleed aangeeft dat dit tot een ernstige verstoring van de bedrijfsvoering leidt.
  2. De werknemer kan te allen tijde verzoeken om de inhoudingen en stortingen te beëindigen op de eerstvolgende inlegdatum als bedoeld onder artikel 5 lid 1 onder d die volgt op de datum van zijn verzoek.
 3. De inleg als bedoeld in artikel 5 wordt door de werkgever gestort op de levenslooprekening dan wel overgemaakt als premie voor de levensloopverzekering, zoveel mogelijk in de maand die door de werknemer in artikel 5 lid 1 onder d is aangegeven en uiterlijk in de maand waarin de door de werknemer aangewezen bronnen zouden zijn uitbetaald.
 4. Het is de werknemer niet toegestaan gelden rechtstreeks op zijn levenslooprekening of levensloopverzekering te storten of te doen storten.
 5. Indien in een kalenderjaar het geld dat gedurende dat kalenderjaar is ingelegd meer bedraagt dan 12 procent van het jaarinkomen, wordt het bovenmatige gedeelte door de levensloopinstelling aan de werkgever uitgekeerd en vervolgens door de werkgever als salaris aan de werknemer uitgekeerd.

7. Het levenslooptegoed
 

 1. Over het levenslooptegoed wordt uitsluitend beschikt:
  1. ten behoeve van de uitbetaling van levenslooploon;
  2. ten behoeve van het levenslooptegoed in een aanspraak als bedoeld in artikel 16.6 van het Pensioenreglement van de Stichting Pensioenfonds ABP, mits na de omzetting de aanspraak nog blijft binnen de in of krachtens hoofdstuk IIB van de Wet op de loonbelasting 1964 gestelde grenzen.
 2. Het levenslooptegoed mag op geen enkele wijze worden afgekocht, vervreemd, prijsgegeven dan wel formeel of feitelijk als voorwerp van zekerheid anders dan ten behoeve van de in artikel 61k van de Uitvoeringsregeling loonbelasting 2001 bedoelde verpanding worden aangeboden.
 3. In afwijking van het tweede lid mag het levenslooptegoed wel worden afgekocht bij beëindiging van de dienstbetrekking.

8. Met levenslooploon te financieren periode van onbetaald verlof
 

 1. De werknemer kan levenslooploon benutten voor onbetaalde verlofdoelen zoals:
  1. langdurig voltijdsverlof ten behoeve van loopbaanonderbreking (sabbatical leave);
  2. vervroegde uittreding;
  3. in combinatie met langdurig zorgverlof, ouderschapsverlof en/of andere verlofvormen die bij wet en/of CAO zijn geregeld;
 2. In afwijking van het eerste lid onder a en c, kunnen werkgever en werknemer overeenkomen het levensloop tegoed aan te wenden voor langdurig deeltijdverlof.

9. Procedurele afspraken omtrent opname levensloopverlof
 

 1. Het voornemen om verlof op te nemen als bedoeld:
  1. in artikel 8, lid 1 sub a en b dient tenminste twee maanden van tevoren schriftelijk bij de werkgever kenbaar te worden gemaakt;
  2. in artikel 8, lid 1 sub c, dient overeenkomstig hetgeen daaromtrent in de Wet Arbeid en Zorg dan wel in de CAO PO is bepaald, aan de werkgever te worden gemeld.
 2. De termijnen in het eerste lid zijn niet van toepassing wanneer er sprake is van aanwending van het verlof voor zorgdoeleinden en als het moment van aanvang van het verlof niet in redelijkheid kon worden voorzien.
 3. De werkgever stemt in met de verlof aanvraag, tenzij dit tot een ernstige verstoring van de bedrijfsvoering leidt.
 4. Ingeval de werkgever niet instemt met de verlofaanvraag, deelt de werkgever dat schriftelijk en gemotiveerd binnen 2 weken na ontvangst van het verzoek mee. Er wordt dan in onderling overleg naar een alternatief gezocht dat zoveel mogelijk tegemoet komt aan de wens van de werknemer en ernstige verstoring van de bedrijfsvoering voorkomt.
 5. De werkgever stelt geen eisen aan de invulling van het verlof mits de invulling niet in strijd is met bepalingen in de cao (melden nevenwerkzaamheden bij werkgever, maximale omvang van de betrekkingen e.d.).
 6. De periode levensloopverlof dan wel een combinatie van levensloopverlof met andere verlofvormen dient een aaneengesloten verlofperiode van minimaal 3 maanden te bedragen. In overleg kunnen werkgever en werknemer hiervan afwijken.
 7. Indien het levensloopverlof niet direct voorafgaande aan de ingangsdatum van pensionering wordt opgenomen is de periode van levensloopverlof niet langer dan 3 aaneengesloten jaren.

10. Gevolgen voor arbeidsvoorwaarden werknemer
 

 1. Pensioenregeling:
  1. Tijdens de periode dat de werknemer spaart voor zijn levenslooptegoed wordt over zijn gehele jaarinkomen ABP op de gebruikelijke wijze door de werkgever en de werknemer bijgedragen aan de kosten van de pensioenopbouw.
  2. De werknemer blijft gedurende de verlofperiode deelnemer bij het ABP.
  3. Tijdens het eerste jaar levensloopverlof is er altijd sprake van pensioenopbouw. Indien de opname uit het levenslooptegoed tenminste 70% bedraagt van het pensioengevend inkomen voorafgaand aan het verlof wordt de pensioenopbouw gebaseerd op het volledige inkomen voorafgaand aan het verlof. Indien de opname uit het levensloopverlof minder dan 70% van het inkomen voorafgaand aan het verlof bedraagt wordt de pensioenopbouw gebaseerd op het feitelijk inkomen uit het levenslooptegoed. Uitgangspunt is dat de premiebetaling aan het ABP volledig voor rekening komt van de werknemer.
  4. Tijdens de volgende jaren levensloopverlof is het levenslooploon niet verplicht pensioengevend. De werknemer kan er voor kiezen om pensioenopbouw en premiebetaling voort te zetten op individuele basis. Uitgangspunt is dat de premiebetaling aan het ABP volledig voor rekening komt van de werknemer.
 2. Gedurende de opname van het levensloopverlof vindt er geen betaling plaats van gerelateerde (on)kostenvergoedingen, zoals tegemoetkoming woning-werkverkeer, EHBO toelage, reiskostenvergoedingen, inkomenstoelage ter compensatie van de ziektekosten en incidentele toeslagen. In afwijking van de vorige volzin kunnen werkgever en werknemer andere afspraken maken, indien het een (langdurig) deeltijdverlof betreft, zoals bedoeld in artikel 8 lid 2, dan wel een levensloopverlof voor een kortere periode dan drie maanden, zoals bedoeld in artikel 9 lid 6.
 3. De werknemer is gedurende de eerste 18 maanden van de verlofperiode verzekerd krachtens de werknemersverzekeringen (BZA, Wet Poortwachter, ZW, WIA, WW), krachtens de Wet onbetaald verlof en sociale verzekeringen
 4. Over de opgenomen uren levensloopverlof vindt geen opbouw van vakantie, vakantie-uitkering en eindejaarsuitkering plaats. Dit betekent dat het levensloopverlof zich naar evenredigheid geheel of gedeeltelijk uitstrekt over de schoolvakantie dan wel wordt het vakantieverlof naar evenredigheid verminderd.
  Gedurende de levensloopverlofperiode behoudt de werknemer aanspraak op de volledige werkgeversbijdrage voor de kinderopvang.

11. Ziekte tijdens de verlofperiode/ bijzondere omstandigheden
 

 1. De werknemer heeft in geval sprake is van ziekte, het recht om de opname van het levenslooploon tussentijds op te schorten, dan wel in te trekken en op een ander tijdstip opnieuw aan te vragen.
 2. Dit recht ontstaat zodra de ziekte, vanaf de eerste dag waarop de werknemer dit bij de werkgever heeft aangemeld, aansluitend een week heeft geduurd. De werknemer dient hiertoe een geldige medische verklaring, ondertekend door een arts, te overleggen. Vanaf het moment dat de verlofovereenkomst wordt opgeschort gelden de afspraken bij de werkgever in het kader van de salarisdoorbetaling bij ziekte en re-integratie.
 3. Indien de werknemer ziek wordt voordat het verlof ingaat wordt het verlof eveneens opgeschort zodra de ziekte vanaf de eerste dag waarop de werknemer dit bij de werkgever heeft aangemeld, aaneengesloten een week heeft geduurd.
 4. Voor de duur van het zwangerschaps- en bevallingsverlof wordt het levensloopverlof opgeschort.
 5. Bij beëindiging van de dienstbetrekking van de werknemer tijdens de verlofperiode treden werkgever en werknemer in overleg over het al dan niet voortzetten of aanpassen van de resterende verlofperiode.
  1. In geval van overlijden van de werknemer wordt het volledige levenslooptegoed aan de werkgever uitgekeerd op een door de werkgever aan te geven wijze. Het levenslooptegoed wordt na inhouding van loonheffing door de werkgever uitgekeerd aan de erfgenamen van de werknemer.
  2. Ingeval het ingehouden loon wordt overgemaakt t.b.v. een levensloopverzekering of levenslooprekening, waarbij in de polisvoorwaarden risico-elementen zijn opgenomen, kan het gestelde in lid 6 onder a van dit artikel geheel of gedeeltelijk niet van toepassing zijn.

12. Meetellen als diensttijd
De tijd gedurende welke de werknemer levensloopverlof geniet, telt volledig mee als diensttijd, doorgebracht in een betrekking bij de werkgever.

13. Terugkeer in de functie
 

 1. De werknemer heeft na terugkeer van het verlof een functiegarantie, d.w.z. recht op de functie die de werknemer bekleedde bij aanvang van de verlofperiode.
 2. De werknemer heeft recht op voortzetting van alle arbeidsvoorwaarden zoals die golden bij aanvang van de verlofperiode. De werkgever maakt over deze zaken met de werknemer voorafgaand aan het levensloopverlof afspraken en draagt zorg voor de uitvoering hiervan.

Toelichting op artikelen van het uitvoeringsreglement in de CAO PO
Artikel 2
Vanaf 1 januari 2006 is deze regeling mogelijk. Een werknemer mag op elk willekeurig tijdstip beginnen met de levensloop. Ook een werknemer, die op1 augustus in dienst komt, mag (in tegenstelling tot de spaarloonregeling) meedoen. Hij mag dat jaar niet meedoen aan de spaarloonregeling. Jaarlijks kan een werknemer kiezen: spaarloon of levensloop.
Artikel 3
Een werknemer mag 1x per jaar een aanvraag indienen.
Artikel 4
Een werknemer mag zelf bepalen uit welke bron hij geld in wil zetten. Dit mag een procentueel deel van zijn salaris zijn, maar ook een bepaald bedrag. Meestal eist een verzekeringsmaatschappij een minimaal spaarbedrag op jaarbasis. Het gunstigst is als een werknemer een bedrag gelijk aan de teruggave van de heffingskorting (voor 2009: € 195) inlegt.

Artikel 5
Lid 1 f, 3de sterretje: deze regeling heeft nooit gegolden voor het onderwijs, maar kan wel bij een andere organisatie zijn opgebouwd. Gemeentes kennen deze regeling wel.
Een werknemer moet elk jaar opnieuw een aanvraag indienen met daarin vermeld de gegevens die hier staan.
Artikel 6
Lid 1b: zie artikel 5.
De werkgever dient binnen 30 kalenderdagen na datum van indiening de aanvraag toe te kennen. Een werknemer mag wel een verzoek tot wijziging van zijn aanvraag doen of stoppen met sparen.
Artikel 7
Alleen bij ontslag van de werknemer mag het levenslooptegoed worden afgekocht.
Artikel 8/9
Lid 1b: langdurig zorgverlof dient volgens de Wet Arbeid en Zorg minimaal 2 weken voor het tijdstip van ingang van het verlof aangevraagd te worden.
De minimale verlofperiode duurt minstens 3 maanden en maximaal 3 jaar (of langer indien de werknemer dit opneemt voor vervroegde uittreding).
Artikel 10
Tijdens het sparen voor verlof betaalt de werknemer en werkgever hun eigen deel van de pensioenpremie.
Bij het opnemen van het verlof betaalt de werknemer zowel het werknemersdeel (ca. 6%) als het werkgeversdeel (ca. 15%) van de pensioenpremie in het eerste verlofjaar. De werknemer dient het eerste jaar deelnemer te blijven bij het ABP. Vanaf het moment van opname van het verlof stoppen alle vergoedingen, zoals aangegeven in lid 2.
Een werknemer die een geheel schooljaar verlof wenst te hebben, dient dit te nemen van 1 augustus tot 1 augustus en mag dit niet doen vanaf de eerste schooldag tot de laatste schooldag.
Artikel 11
Bij ziekte tijdens de verlofperiode of voordat de verlofperiode ingaat, heeft de werknemer recht om het verlof op te schorten, dan wel in te trekken en op een later tijdstip weer op te nemen. Na 1 week wordt het verlof opgeschort. De werknemer dient wel een medische verklaring te hebben van een huisarts of arbo-arts.
Artikel 12
Levensloopverlof telt mee als diensttijd voor ambtsjubileum en pensioenopbouw.
Artikel 13
Na afloop van het verlof heeft de werknemer recht op zijn oude functie en krijgt hij weer alle vergoedingen.
 

Trefwoorden: Levensloop en FPU

BijlageGrootte
PDF icon Hoe ziet het Uitvoeringsreglement Levensloop er uit.pdf309.64 KB


Gepubliceerd op: 17 augustus 2009