Home » Vereniging » Helpdesk » Veel gestelde vragen » Functioneren van de medezeggenschapsraad


Veel gestelde vragen - Functioneren van de medezeggenschapsraad

Auteur: Paul van Lent

Hoe functioneert de medezeggenschapsraad op mijn school eigenlijk?

Deze vraag wordt de laatste tijd meer en meer gesteld aan de AVS Helpdesk. Het functioneren van een MR kan een belangrijke bijdrage leveren aan het functioneren van de school en het beeld naar de ouders en omgeving toe. Veel verzoeken om informatie gaan over de bevoegdheden van ouder- en personeelsgeleding en over de communicatie tussen MR en directie. Daarnaast zijn de afgelopen tijd enkele aanvullende bevoegdheden aan de MR toegekend, namelijk: Op het gebied van de fusietoets

Artikel 10. Instemmingsbevoegdheid medezeggenschapsraad
h. overdracht van de school of van een onderdeel daarvan, respectievelijk fusie van de school met een andere school, dan wel vaststelling of wijziging van het beleid ter zake, waaronder begrepen de fusie-effectrapportage, bedoeld in artikel 64b van de Wet op het primair onderwijs, artikel 66b van de Wet op de expertisecentra en artikel 53f van de Wet op het voortgezet onderwijs. Op het gebied van nevenvestigingen en disclocaties

Artikel 10. Instemmingsbevoegdheid medezeggenschapsraad
i. de verzelfstandiging van een nevenvestiging, of een deel van de school of nevenvestiging dat zich op een andere locatie bevindt dan de plaats van vestiging van die school of nevenvestiging op grond van artikel 84a van de Wet op het primair onderwijs. Op het gebied van Passend onderwijs

Artikel 11. Adviesbevoegdheid medezeggenschapsraad
r. vaststelling of wijziging van het schoolondersteuningsprofiel, bedoeld in artikel 1 van de Wet op het primair onderwijs, artikel 1 van de Wet op de expertisecentra en artikel 1 van de Wet op het voortgezet onderwijs.

Artikel 14a. Instemmingsrecht ondersteuningsplanraad
Het samenwerkingsverband behoeft de voorafgaande instemming van de ondersteuningsplanraad met betrekking tot de vaststelling of wijziging van het ondersteuningsplan, bedoeld in artikel 18a van de Wet op het primair onderwijs, respectievelijk artikel 17a van de Wet op het voortgezet onderwijs.

Naar aanleiding van de vele vragen van leden stelt de AVS momenteel een publicatie samen over de ontwikkeling van medezeggenschap. De uitgave ‘Goed Onderwijs Goede MR’ is binnenkort verkrijgbaar bij de AVS. Indien er behoefte is aan ontwikkeling en begeleiding van de MR kunnen deskundige AVS-adviseurs deze u ook bieden. 

Trefwoorden: Medezeggenschap

Verschenen in Kader Primair 2 (2012-2013)

Gepubliceerd op: 4 oktober 2012