Zie deze pagina Klik hier om meer te weten te komen
Waarom niet hier checken pillen-zonder-voorschrift.com
Home » Vereniging » Helpdesk » Veel gestelde vragen » Europees aanbesteden - termijnen


Veel gestelde vragen - Europees aanbesteden - termijnen

Welke termijnen moet ik als aanbestedende dienst in acht nemen?

Auteur: AVS Helpdesk

Antwoord
De in de richtlijnen beschreven aanbestedingsprocedures zijn opgedeeld in (hoofd)fases, net als bij een "normaal" inkoopproces. Dit zijn de selectiefase en de gunningsfase.

De richtlijnen schrijven voor dat u als aanbestedende dienst bij deze fases, en bij een aantal andere activiteiten, minimum- en/of maximumtermijnen in acht moet nemen.

Hieronder staan deze beschreven.

Het gaat hierbij om de termijnen voor aanmelding van gegadigden en indiening van offertes, voor bekendmaking van gunning en voor het beantwoorden van vragen.

 

1. Termijnen voor de aanmelding van gegadigden en de indiening van offertes

Deze termijnen worden berekend vanaf de dag dat de aankondiging wordt verzonden naar het Bureau voor Officiële Publicaties van de EG. Voor de openbare procedure is de minimale termijn 52 dagen (vanaf moment van publicatie tot indiening inschrijving). Voor de niet-openbare procedure is de minimale termijn 37 dagen (vanaf moment van publicatie tot aanmelding). Vervolgens geldt een minimale termijn van 40 dagen vanaf moment van ter beschikking stelling uitnodiging tot inschrijving tot aan indiening inschrijving. Hieronder worden uitzonderingen op deze hoofdregels toegelicht.

 

Uitzondering a: de vooraankondiging
Als:

· in de vooraankondiging de specifieke opdracht die u gaat aanbesteden is opgenomen,

  én

· deze vooraankondiging minimaal 52 dagen en maximaal 12 maanden voor het

  plaatsen van de daadwerkelijke aankondiging is verzonden naar het Bureau voor Officiële Publicaties van de EG, én

· deze vooraankondiging minimaal dezelfde gegevens bevat als de daadwerkelijke aankondiging, voor zover deze gegevens beschikbaar waren op het moment van de vooraankondiging, dan mag u de termijnen voor het indienen van offertes verkorten tot de volgende termijnen:
--
openbare procedure: doorgaans minimaal 36 dagen, maar zeker niet korter dan 22 dagen,
--
niet-openbare procedure: minimaal 26 dagen.

 

Uitzondering b: de versnelde procedure

Als het, bijvoorbeeld door overmacht, niet mogelijk is om de normale termijnen in acht te nemen, mogen bij de niet-openbare procedure kortere termijnen worden toegepast.

Dit betekent:

· voor aanmelding van gegadigden: minimaal 15 dagen,
· voor indiening van offertes: minimaal 10 dagen.

Er zijn echter wel een aantal voorwaarden verbonden aan de toepassing van de versnelde procedure. De reden voor een versnelde procedure mag absoluut niet aan de aanbestedende dienst toe te rekenen zijn. Begrippen als "dringende reden" of "overmacht", die in dit verband gebezigd worden, kunt u niet zo maar zelf interpreteren! Zie hiervoor de tekst van de richtlijn. Verder geldt dat als een gegadigde zijn verzoek tot deelneming via telex-, telegram-, telefax- of telefonisch bericht verstuurt, hij dit verzoek met een brief moet bevestigen. Deze brief moet zijn verstuurd vóór de sluitingstermijn.

2. Termijn voor het bekendmaken van de gunning
Daarnaast geldt een maximumtermijn voor het bekendmaken van de gunning. Dit moet uiterlijk 48 dagen na gunning geschieden.

3. Termijnen voor het stellen van vragen

U bent als aanbestedende dienst verplicht om tot aan 6 dagen voor de sluitingstermijn van de inschrijvingen nadere inlichtingen over het bestek te geven, mits de inschrijver daar tijdig om heeft verzocht. Bij de versnelde procedure is deze termijn 4 dagen.

Vanaf 6 (of 4) dagen voor sluitingstermijn van de inschrijvingen is het wellicht voor u niet meer mogelijk om vragen te beantwoorden. Ook voor leveranciers is het niet wenselijk om tot op het laatste moment hun offerte te moeten bijstellen door nieuwe informatie.

 

Trefwoorden: Europees aanbesteden

Gepubliceerd op: 28 december 2009