Home » Vereniging » Helpdesk » Veel gestelde vragen » Directie - salaris


Veel gestelde vragen - Directie - salaris

Auteur: AVS Helpdesk

Met ingang van 1 augustus 2018 (teldatum 1-10-2017) heeft de school minder dan 200 leerlingen. Ik zit als directeur in een normfunctie met maximumschaal DB. Wat wordt mijn salaris met ingang van 1 augustus 2018?

Met ingang van 1 augustus 2018 blijft u als directeur aanspraak houden op de salarisschaal die voor u gold op de laatste dag van het voorafgaande schooljaar. U behoudt deze aanspraak zolang u aan dezelfde instelling of instellingen verbonden blijft. Zie hiervoor artikel 6.26 van de CAO PO 2016 - 2017.

In de Regeling Eerste Regeling bekostiging personeel PO 2018–2019 en vaststelling bedragen voor ondersteuning van leerlingen in het PO en VO 2018–2019 krijgt de school 2x de directietoeslag, als het leerlingenaantal 97 of hoger is. Het betekent dus geen extra aanslag op het budget van de school. Verder krijgt het bevoegd gezag indien het aantal leerlingen op een teldatum minder dan 195 bedraagt (195 x 3% = 200 leerlingen) een aanvullende bekostiging van EUR 5.483 op grond van art. 6 lid 3 van genoemde regeling. Hierdoor beschikt het bevoegd gezag over voldoende middelen om alle directeuren in een minimale DB-schaal aan te stellen/benoemen.

Trefwoorden: Salaris

Gepubliceerd op: 25 april 2018