Home » Vereniging » Helpdesk » Veel gestelde vragen » Andere schooltijden


Andere schooltijden

Auteur: Paul van Lent

Waarmee moet u rekening houden bij de invoering van andere schooltijden?

Steeds vaker komt bij de helpdesk de vraag binnen wat te doen bij de invoering van andere schooltijden. Als de school – uit naam van het bestuur – overweegt andere schooltijden in te voeren, moet een aantal stappen worden gezet. De eerste stap is de oriëntatie. Hierbij is van belang om de ambitie te formuleren (Waarom willen we dit eigenlijk?), de startsituatie in kaart te brengen (Hoe is het nu?) en hierover een visie te formuleren. Stap twee is de voorbereiding. Hierbij zijn achtereenvolgens van belang: het formeren van en maken van afspraken met een werk-, project- of kerngroep, het organiseren van informatiebijeenkomsten, peiling van behoeften en wensen, de keuze voor een van de schooltijdmodellen en de uitwerking daarvan voor wat betreft organisatie, personeel, huisvesting en fi nanciering. Vervolgens moet besluitvorming plaatsvinden. Het kan een overweging zijn om daartoe een pilot uit te voeren. Deze stap wordt afgerond met het maken van een plan van aanpak voor invoering, waarbij het continu investeren in draagvlak onder ouders en werknemers een aandachtspunt is. De laatste stap betreft de daadwerkelijke invoering: het starten met de nieuwe schooltijden. Hierbij is het belangrijk om tussentijds te evalueren en bij te stellen. Voer na verloop van tijd een tevredenheidonderzoek uit en communiceer over de voortgang en resultaten hiervan naar ouders en werknemers. In het tweede schooljaar kunnen dan, indien nodig, aanpassingen worden doorgevoerd.

Uiteraard moeten schoolleider en bestuur bij de invoering van andere schooltijden rekening houden met de wettelijke bepalingen. De wet verplicht de school de onderwijstijd van 7.520 uur over acht schooljaren te realiseren. Het verschil tussen onder- en bovenbouw mag vervallen. Als gekozen wordt voor een verschillend aantal uren in onder- en bovenbouw geldt dat leerlingen in de eerste vier leerjaren tenminste 3.520 uur les krijgen (gemiddeld 880 uur per schooljaar) en in de laatste vier schooljaren ten minste 3.760 uur. Uitgaande van gemiddeld 940 uur per schooljaar kunnen de resterende 240 uur door de school worden ondergebracht bij ofwel de leerjaren 1 tot en met 4, ofwel 5 tot en met 8, ofwel gedeeltelijk bij de leerjaren 1 tot en met 4 en gedeeltelijk bij die van 5 tot en met 8.

Overgangsregeling Om te voorkomen dat kinderen lesuren tekort komen moet de school een overgangsregeling hanteren Deze regeling duurt ongeveer vier schooljaren, afhankelijk van de reeds opgebouwde uren in voorgaande jaren op het moment van invoering. Bij plannen voor het wijzigen van de schooltijden moet het bestuur eerst alle ouders raadplegen (artikel 15.3 WMS). Dit kan door vooraf een referendumkader op te zetten: enquêtelijst samenstellen, percentage respons bepalen en percentage instemming formuleren. Ook heeft de (G)MR instemmingsrecht (artikel 13 lid h WMS). Als de aanpassing van de schooltijden gevolgen heeft voor de rust- en werktijden, dan is instemming vereist van de geleding personeel van de (G)MR (artikel 2.4 lid 3 cao po en artikel 12 lid d WMS).

Trefwoorden: Schooltijden, Leerplicht

Verschenen in Kader Primair 6 (2011-2012)

Gepubliceerd op: 16 februari 2012