Zie deze pagina Klik hier om meer te weten te komen
Waarom niet hier checken pillen-zonder-voorschrift.com

Bezoeken

Home » Vereniging » School en bestuursbezoeken » Da Vinci college

Da Vinci college

Da Vinci college

Mei 2017: Gesprek met bestuurder Marloes de Vries over leiderschap in onderwijs en samenwerken met het bedrijfsleven. Uitdagingen door de keten.

Archief

Juli 2017: Jan Willem Stegeman, lid van onze ledenraad, neemt afscheid als directeur van CBS ‘de Zaaier’ in Teuge om bestuurder te worden. Een prachtig voorbeeld van persoonlijke ontwikkeling. Een schoolleider die ondernemend en innoverend in zijn school verregaand passend onderwijs wist te realiseren samen met zijn team. ‘Een kind kun je niet overdoen’ is zijn lijfspreuk. Vanuit ouders en teamleden werd ook benadrukt dat ook de schoolleider effectief en efficiënt om moet gaan met zijn tijd en net als teamleden (in de 40- urige werkweek) keuzes moet maken en balans moet weten aan te brengen tussen werk en privé.

Juni 2016: Schoolleider Ina Rook geeft op de conferentie in haar school ‘Ervaringen integratie so/sbo’ een presentatie van de manier waarop zij binnen Prisma; gespecialiseerd onderwijs Kampen de integratie so/sbo aan het ontwikkelen is met haar team..  
Zij deelt haar ervaringen en geeft inspiratie aan collega’s uit het hele land. Mooie gesprekken ook juist in de netwerkpauzes met schoolleiders uit het SO en SBO op deze inspirerende middag. 

Mei 2017: Gesprek met bestuurder Marloes de Vries over leiderschap in onderwijs en samenwerken met het bedrijfsleven. Uitdagingen door de keten.

Mei 2017: Mooi gesprek met bestuursvoorzitter Henk ter Wee bij Vivente in Zwolle. Veel besproken waaronder de impact van governance binnen een bestuur en de impact op de werkwijzen en verbindingen in de relatie tussen bestuur en schoolleiders. Diversiteit in scholen, leidinggevenden en uitdagingen en dan toch juist ook de samenwerking weten te vinden.

Mei 2017: Bijpraten met Martin Kortleven op de Eben Haëzerschool. Veel perspectieven waar je als schoolleider tegen aanloopt in een dynamische onderwijswereld. Het gaat dan om landelijke en regionale ontwikkelingen, eigen keuzes vanuit de levensbeschouwelijke en onderwijskundige visie, maar ook de persoonlijke ontwikkelbehoefte als schoolleider

April 2017: ASV Daltonschool in Amersfoort waar ons lid van de ledenraad René van Eijk schoolleider is. Hoewel we een strakke afspraak hebben voor een inhoudelijke vergadering, natuurlijk toch even een rondleiding door de school en een doorkijkje op het prachtige natuurscholplein midden tussen de bebouwing in het centrum van Amersfoort. Hier wil ik ook wel een uurtje spelen!

April 2017: PACT regio event op Kindcentrum de Wijde Wereld in Uden. Gesprekken met schoolleiders PO, managers kinderopvang over  IKC’s in ontwikkeling. Twee regio ambassadeurs van PACT in samenwerking met een kerngroep van vier regionale schoolleiders die in de afgelopen twee jaar met de thema’s van Pact aan de slag zijn gegaan vertellen hun verhaal op weg naar een 0-12 voorziening voor Alle kinderen. Het ging onder andere over het werken met gemixte teams, samenwerking met ouders en alles waar je als IKC in wording tegen aanloopt, zowel de successen als de drempels. Daarna intensieve tafelgesprekken over interprofessioneel samenwerken op de werkvloer als een belangrijke voorwaarde voor de doelstelling van inclusief onderwijs en wat dit vraagt dit van de aansturing. Daarbij ging het over de vraag  welke competenties een directeur van een innovatieve IKC nodig heeft. Zelf gaf ik nog een voordracht over de rol en functie van de AVS bij de IKC ontwikkeling zowel op politiek strategisch niveau als op het niveau van inspireren en stimuleren van de persoonlijke ontwikkeling van leidinggevenden daarbij, aangezien het hier een beroepsprofiel in ontwikkeling betreft.

Februari 2017: Op basischool Swaoistee vertellen de projecleider  Jasper ’t Hart en deelprojecteleider Eva Landman over het project digitale geletterdheid dat wordt uitgerold binnen hun bestuur O2G2. bestuurder Theo Douma licht de visie en praktische uitwerking achter de aanpak toe. Vanuit de praktijkbehoefte is samen met de SLO gewerkt aan een levend plan. Vanuit een stevige basis, het fundament ofwel ‘het betonvloertje’ kan dynamisch worden voortgeborduurd op de doorlopende ICT ontwikkelingen. De leerkrachten vertalen zelf de bouwstenen van het fundament naar een contextgebonden aanpak in hun 

Februari 2017: Op voortgezet onderwijsschool Kamerlingh Onnes in Groningen laat Jan van der Schrans, gedreven docent informatica zien hoe het ICT onderwijs op deze school wordt ingericht.  Brugklassers laten zien hoe zij betekenisvol leren omgaan met ontwerpprogramma’s. Vanuit een vraagstelling ‘hoe zou Groningen eruit hebben gezien als de Romeinen ook hier hun stempel hadden gedrukt ?’ worden vakken als aardrijkskunde, geschiedenis, kunst, wiskunde operationeel en levend terwijl de stad wordt ontworpen, met de computer getekend en straks werkelijkheid als een 3-D print. Een aantal bovenbouw VWO leerlingen laten zien hoe zij met gebruik van chips en programmeren hun eigen ‘drone’ hebben gebouwd en kunnen besturen. Ook heeft een leerling een protese- hand gebouwd: de onderdelen met een 3-D printer geprint en vervolgens een en ander in elkaar gezet. Vervolgens is de hand met sensoren aan de eigen arm van de leerling verbonden en zo kan de beweging en de kracht worden overgebracht en beheerst in de handbewegingen. Inspirerend schoolbezoek!

Februari 2017: In een mooi gesprek met de directeuren en de bestuurder van Spaarnesant, openbaar onderwijs Haarlem en omstreken, bespreken we een aantal onderwerpen zoals de rol en positie van de AVS, de verbinding met de leden en het scholenveld, CAO ontwikkelingen, de ontwikkelingen voor het beroep schoolleider ook in relatie tot het Schoolleidersregister primair onderwijs (SRPO), de aankomende curriculumontwikkeling vanuit Onderwijs2032 en de koers die de scholen varen onder het beleid van hun bestuur. Visie en diversiteit geven kleur aan ons gesprek.

Februari 2017: Op speciaal onderwijsschool ‘De Parel’ heb ik een mooi gesprek met directeur Reinier Bos en locatiedirecteur Elise Link over de kansen en bedreigingen in het speciaal onderwijs, de ontwikkelingen rond passend onderwijs en de aanhoudende inspanning die het vraagt om leerlingen te kunnen bieden wat zij nodig hebben. Bij leerlingen met meervoudige problematiek zijn complexe plannen nodig om alle expertise voor de leerlingen gecoördineerd op het juiste moment, op de juiste manier op de juiste plek te krijgen. Een school waar vooral in kansen 

Februari 2017: Vanuit het Arbeidsmarktplatform primair onderwijs is er een dialoogavond binnen het project ‘Ruimte voor Meesterschap’. Schoolleider Mirelle Vermeulen nodigde mij uit om te komen kijken naar de mooie manier waarop haar school ‘Hof ter Weide’ in Utrecht vorm heeft gegeven aan onderwijsinnovatie en kwaliteitsverbetering. Ik spreek een trots team en trotse schoolleiders die zichzelf en hun school in het belang van de leerlingen willen ontwikkelen. Ook zijn er diverse andere partijen die meepraten over onderwijsinnovaties waaronder bestuurders, ouders, lokale middenstand. Ook hier blijkt weer hoe belangrijk de inspirerende rol van de schoolleider is en hoe belangrijk de ondernemende houding. Een mooi voorbeeld van gedeeld en gespreid leiderschap waarbij iedereen zich eigenaar voelt van de innovatie en invulling geeft aan de eigen rol en verantwoordelijkheid.

Januari 2017: Een mooi en inhoudelijk bezoek aan Scola Elburg. Een prachtige samenwerking van voorschool, twee basisscholen en voortgezet onderwijs in één gebouw. In Kader primair van Maart wijden we hier een artikel aan. Ondernemend schoolleiderschap van Els Blaauw. Zij is als directeur en zij- instromer een voorbeeld van de kracht die verbinden van ervaring en kennis over sectoren heen die ontwikkeld kan worden in nieuwe 

Januari 2017: In Breedenbroek praat ik als stakeholder mee met het bestuur van de  stichting Lima en Reflexis Openbaar Basisonderwijs  over de koers die Paraat scholen de komende jaren gaan varen. In het ‘Paraatcafé’ worden de opbrengsten in diverse sessies opgehaald als basis voor het gezamenlijk strategisch beleidsplan.

December 2016: Prachtige BZT eindshow. Vanuit ‘Meer Muziek in de klas’ is er de afgelopen door scholen uit het hele land gestreden in de BZT shows op televisie, om te laten zien wat zij voor geweldigs met muziek in hun klas doen. In Carré waren er mooie voorbeelden van de kracht van muziek voor de ontwikkeling van kinderen en tot slot was er het grote BZT orkest waar alle winnende klassen aan meededen. Koninging Maxima gaf aan elk kind persoonlijk een roos als waardering. 

November 2016 -  BPS de Tweemaster van het bestuur OVO, in bijzijn van de Directeur Generaal OCW Alida Oppers en Directeur VO Christianne Mathijssen is een goed beeld geven van de verschillende elementen van de doorlopende leerlijn po-vo in OVO Talentontwikkeling. Zij richten zich hierbij op alle leerlingen van OVO en werken op alle facetten samen met medewerkers po en vo. Hierdoor ontstaat er een soepele en snelle Overstap van OVO po naar OVO vo. Er wordt gewerkt aan de doorlopende lijn Engels vanaf groep 1 tot 8 en naar het vo, mogelijk afgesloten met een Cambridge certificering. Er wordt gewerkt aan een aaneengesloten Begeleidingslijn po-vo door IB’ers en zorg-coördinatoren vanuit de gezamenlijke dialoog. Speciale aandacht is er voor meer- en hoog- Begaafdenbeleid, muziek onderwijs in de bovenbouw van het po en een betere aansluiting van het Taal/Rekenonderwijs en en de vakken Nederlands en Wiskunde van het po naar het vo. OVO is aangesloten bij het onlangs opgerichte Netwerk po-vo van PO-Raad en VO-raad. Een (veel te ) korte mooie bijeenkomst waar lef en initiatief wordt getoond vanuit het belang van de leerlingen.

Oktober 2016 - In het kader van de ESHA conferentie, schoolbezoeken: OBS de Regenboog Maastricht en VMBO Maastricht Locatie Sint Maartens College. Directeur Peter Houwen en Carla Brüll geven hun buitenlandse gasten uitleg over het Nederlandse schoolsysteem en over de werkwijzen op de Regenboog. Ook de opvang van asielkinderen komt aan de orde. Op het Sint Maartenscollege wordt uitgelegd hoe nieuwe verbindingen en samenwerking tussen VO en MBO vorm krijgen om de leerlingen in de brede regio zo kansrijk mogelijk in te kunnen laten stromen in de maatschappij en de arbeidsmarkt van straks.

Oktober 2016 - Brede basisschool de Bunders in Oisterwijk. Directeur G. Molenkamp vertelt bevlogen over zijn school en het team. We bespreken de vervangingsoplossingen die hier worden toegepast en ook de aandachtspunten voor de kwaliteit en continuïteit van onderwijs. Hier wordt hard gewerkt aan het vormgeven van een innovatief curriculum waarbij team en ouders nauw betrokken zijn. E.e.a. is uitgewerkt in een strategisch beleidsplan en uitgangspunten in het curriculum. Hier is 2032 al gestart!!

September 2016 - Mijn Plein Lezing: Een prachtige diepgaande bezinning op de impact van migratie en vluchten, voor zowel de vluchtelingen als de Nederlandse samenleving en het onderwijs. Met mooie sprekers en ruimte voor goede gesprekken eromheen. Een pakkend en aansprekend begin van het nieuwe schooljaar.

Juli 2016: SWV passend primair Noord Kennemerland. Astrid van Ottenheym licht uitgebreid toe op welke manier het passend onderwijs wordt georganiseerd en welke successen en uitdagingen er liggen. Aansluitend een inhoudelijk gesprek met een groep directeuren over passend onderwijs en hoe het voor hen functioneert binnen het samenwerkingsverband. Een open en prettige, maar ook constructief kritische dialoog!

Juli 2016: Warme ontvangst op de Vijfer te Deventer. Inspirerend gesprek met directeur Huub van der Wal over de bestuurlijke samenwerking, het vormgeven van een school, de uitdagingen van de schoolleider anno 2016, de rol van de ledenraad AVS en wat de AVS kan betekenen voor en namens haar achterban.

Juni 2016. Bevlogen directeur Henriette Tijssen vertelt over haar school in Zwolle. Onderwijsinhouden, onderwijskwaliteit, de school in de wijk, het gebouw en wat de uitdagingen zijn voor leerlingen. Samen met een aantal collega directeuren bespreken wij zaken waar de schoolleider tegenaan loopt, de verwachte gevolgen van de WWZ en bespreken wij wat de AVS voor haar leden betekent. Het krachtenveld van de schoolleider is complex.

Juni 2016. Bezoek aan brede school de Springplank/ Impuls. Onderdeel in het programma van de Childhood Education and City Politics Conference. Directeur Gerco Langelaan vertelt gepssioneerd hoe hij het, met zijn team en educatieve partners, aanpakt om de integratie van school en voorschoolse voorzieningen te combineren in zijn school. Kinderen van verschillende sociale en economische achtergronden spelen en leren samen. Een proces om van een ‘achterstandschool’ een geïntegreerde school te maken waar ouders betrokken partner zijn om dit samen vorm te geven.  Diversiteit en kans rijkheid speerpunt.

Juni 2016: Op een studiedag voor directeuren bij Boor belicht Petra van Haren de dimensies van het schoolleiderschap in de nieuwe veranderende context van onderwijs. De inspirerende en verantwoordelijke rol om het onderwijs te innoveren en toe te rusten ligt bij de schoolleider. De wereld waarin onze leerlingen terecht komen vraagt om nieuwe vaardigheden. Wat betekent dat voor ons onderwijs, ons curriculum en ons leiderschap?

April 2016: Bezoek in Nijmegen. Heumensoord. Gesprek met Theus Galensloot, directeur en Yolande Ulenaers, bestuurder. Enorm bevlogen en betrokken mensen, die steeds vertrekken vanuit de belangen van vluchtelingenleerlingen en de passie om deze leerlingen zo kansrijk mogelijk in te laten stromen in het reguliere onderwijs. Nooit zomaar makkelijk of vanzelfsprekend. Ook gesproken over de complexiteiten van wet- en regelgeving en het belang van op een goede manier samen werken met de instanties rond vluchtelingen en de school. Over dit bezoek is een artikel verschenen in Kader Primair 9.

Pagina's