Zie deze pagina Klik hier om meer te weten te komen
Waarom niet hier checken pillen-zonder-voorschrift.com
Home » Vacatures » Coördinator Centraal Ondersteuningsteam

Coördinator Centraal Ondersteuningsteam (Breda)


Over de vacature

logo RSV Breda po

Functienaam: Coördinator Centraal Ondersteuningsteam
Salarisschaal 12

De besturen van het primair onderwijs in de regio Breda hebben hun krachten gebundeld in het Regionaal Samenwerkingsverband Breda (RSV Breda PO3003). Het RSV Breda eo heeft een omvang van 26 besturen, 134 scholen en 35.000 leerlingen.

Alle betrokkenen, directeuren, leerkrachten, intern begeleiders en specialisten werken samen aan een goede ondersteuningsstructuur op school en in de wijk vanuit een visie waarbij de onderwijs- en ondersteuningsbehoeften van de leerling en goed partnerschap met de ouders uitgangspunten zijn. Op deze manier wordt "Passend Onderwijs" voor alle leerlingen in de regio gerealiseerd.

Januari 2020 starten we met een nieuw Centraal Ondersteuningsteam (COT). Voor de functionele aansturing van dit team zijn wij op zoek naar een coördinator. Deze coördinator draagt zorg voor de dagelijkse leiding aan het team consulenten Passend onderwijs en vaste specialisten. Deze coördinator wordt hiërarchisch aangestuurd door de directeur-bestuurder. De coördinator is functioneel verantwoordelijk voor de operationele uitvoering en ontwikkeling van het COT op basis van het beleidskader van het Samenwerkingsverband (SWV).

In de eerste uitvoeringsfase van het COT is het de opdracht van het SWV aan de coördinator om een ondersteuningsteam te vormen van consulenten met een gezamenlijke cultuur, komend uit verschillende schoolbesturen. Een COT wat werkt vanuit de opdracht van het SWV om thuisnabij onderwijs te realiseren. De coördinator heeft daarbij een cruciale, verbindende rol binnen het COT en handelt hierbij vanuit een combinatie van ontwikkelingsgericht leidinggeven aan en managen van een COT.

Van de coördinator wordt verwacht dat hij/zij:
1. Leidinggeven aan het COT

 • Ontwikkelt een team dat vanuit de opdracht van het SWV-scholen ondersteunt in de realisatie van passend onderwijs, extra ondersteuning aan leerlingen;
 • geeft hierbij operationeel leiding aan het team; voert de gesprekkencyclus uit en rapporteert aan de directeur bestuurder;
 • zorgt in samenwerking met het de directeur bestuurder voor verdere ontwikkeling van het COT;
 • maakt jaarlijks de begroting van het COT;
 • monitort de realisatie van de begroting gedurende het jaar;
 • monitort en evalueert (analyseren en interpreteren) de inzet van het COT en maakt indien nodig passende interventies op basis van de door de coördinator vastgestelde criteria. Stelt daar waar nodig is beleid bij;
 • onderhoudt contact met een gesprekpartner van de werkeenheden over de inzet en kwaliteit van het COT en legt dit vast in een overeenkomst;
 • legt de voortgang van het COT vast en rapporteert dit aan de directeur bestuurder;
 • komt samen met de procesregisseur tot afspraken over de inzet van het COT en afstemming op de ontwikkeling binnen de werkeenheid;
 • zorgt voor een adequate klachtenbehandeling waarbij de klachten direct verbonden zijn aan de inzet van de consulenten binnen de werkeenheid;
 • ziet toe op het naleven van de AVG binnen de organisatie en ten aanzien van relaties met de organisatie;
 • is verantwoordelijk voor het registratie- en archiveringssysteem van lopende en gelopen trajecten.

2. Coaching en begeleiding van de consulenten ondersteuners passend onderwijs

 • geeft coaching en begeleiding op werkuitvoering aan de consulenten ondersteuners passend onderwijs;
 • stelt jaarlijks op basis van evaluaties, in samenwerking met de teamleden en het stafbureau, een professionaliseringsplan op, inclusief intervisie.

3. Professionalisering

 • houdt de voor het beroep vereiste kennis en vaardigheden op peil en breidt deze zo nodig uit;
 • neemt, indien van meerwaarde, deel aan scholings- en ontwikkelingsactiviteiten door of vanwege het samenwerkingsverband;
 • bestudeert relevante vakliteratuur.

4. Kader, bevoegdheden en verantwoordelijkheden

 • Beslist bij/ over: het analyseren van de beschikbare informatie en het (op grond hiervan) formeren van - en leidinggeven aan het COT;
 • Kader: onderwijswet- en regelgeving, het ondersteuningsplan van het SWV;
 • Verantwoording: aan de directeur bestuurder COT over de kwaliteit van het ondersteuningsteam.

Kennis en vaardigheden

 • Visie vormend en gestuurd handelen;
 • Is bekend met onderwijs- en ondersteuningsbehoeften van scholen en werkeenheden;
 • inzicht in taak, organisatie, werkwijze en uitgangspunten van het SWV;
 • sociale vaardigheden voor het op- en onderhouden van relaties;
 • verbaal (probleem) analytisch vermogen
 • cijfermatig (probleem) analytisch vermogen
 • vaardigheid in het overdragen van kennis en vaardigheden;
 • vaardigheid in het coachen en begeleiden van professionals;
 • interpersoonlijke sensitiviteit;
 • communicatieve vaardigheden.

Contacten

 • met de consulenten ondersteuners passend onderwijs;
 • met de directeur bestuurder;
 • met de procesregisseur;
 • met de bestuursadviseur;
 • met de verantwoordelijken van de werkeenheden;
 • met externe partijen zoals Gemeente.
Werk- en denkniveau: HBO+

Competenties

1. Visie-gestuurd werken
Het vermogen een gezamenlijke visie op een professioneel ondersteuningsteam te vormen op de organisatiekenmerken structuur, cultuur, strategie, resultaten, personeel, faciliteiten en deze geformuleerd visie te concretiseren, uit te dragen en te vertalen naar een krachtig ondersteuningsteam.

2. In relatie tot de omgeving (onderwijs en sociale kaart)
De competentie te anticiperen op ontwikkelingen in de directe omgeving (scholen), indirecte omgeving zoals wet- en regelgeving, maatschappelijke omgeving en relevante organisaties.

3. Hogere orde, resultaatgericht, denken
Monitort (op basis van data) en analyseert zaken diepgaand op basis van adequate informatieverzameling en vanuit alternatieve denkmodellen, en brengt deze in verband met gestelde kwaliteitsdoelen. Rapport en informeert deze bevindingen. Denkt vooruit op basis van de geformuleerde visie, is gericht op resultaten en kwaliteit.

4. Coachen en begeleiden
Het vermogen om anderen te ondersteunen in hun professioneel handelen zodanig dat het eigen oplossend vermogen, de zelfsturing van degene die begeleid wordt, toeneemt. Stelt zich daarbij op als critical friend.

5. Plannen en organiseren
Plant en regelt op een efficiënte manier de werkzaamheden binnen de beschikbare tijd, beheert de eigen agenda en werkt zelfstandig.

6. Interpersoonlijk handelen en communiceren
Weet individuen en partijen zodanig te benaderen, relaties te onderhouden en te beïnvloeden dat hij/zij betrokkenen weet te binden op gezamenlijke doelen, die de ontwikkeling van ondersteuningsteam ten goede komen.

7. Hanteren van strategieën t.b.v. samenwerken, leren en onderzoeken
Hanteert transformatieve, inspirerende en onderzoeksmatige strategieën die gericht zijn op het bevorderen van samenwerking, leren en onderzoek van het ondersteuningsteam.

8. Innovatie en persoonlijk professioneel ondernemerschap
Creëren en stimuleren van nieuwe originele ideeën, werkwijzen en toepassingen. Ontwikkelt zich voortdurend in de beroepsuitoefening. Staat open voor nieuwe ideeën en zoekt actief naar alternatieven om het gewenste resultaat te bereiken.

Sollicitatieprocedure:

Deze wervingsprocedure is opengesteld tot en met 6 december as. De eerste ronde gesprekken met de kandidaten vinden plaats op maandag 9 december en woensdag 11 december 2019. De kandidaten hebben een gesprek met de selectiecommissie (bestuursadviseur en de directeur-bestuurder) en een adviescommissie bestaande uit professionals. Kandidaten die uitgenodigd worden voor de tweede ronde hebben op woensdag 18 december 2019 een gesprek met de selectiecommissie.

Sollicitanten kunnen reageren via po@rsvbreda.nl t.a.v. Mw. Marie Louise de Groot, directeur SWV RSV Breda PO 30-03 of per adres:
 
RSV Breda PO
t.a.v. Mw. Marie Louise de Groot
Directeur RSV Breda PO 30-03
Ridderstraat 34,
4902 AB Oosterhout (NB)

Functie

Overig:

Sector

Primair onderwijs

Regio

Noord-Brabant

Ingangsdatum

woensdag, 1 januari, 2020

Reageren voor

vrijdag, 6 december, 2019

Plaatsingsdatum

dinsdag, 26 november, 2019

De jaartaak in het primair onderwijs (Nieuwe versie juni 2019)