Zie deze pagina Klik hier om meer te weten te komen
Waarom niet hier checken pillen-zonder-voorschrift.com
Home » Vacatures » Schooldirecteur Jenaplan De Statenschool

Schooldirecteur Jenaplan De Statenschool (Dordrecht)


Over de vacature

logo Openbaar Primair Onderwijs Dordrecht

Vacature profiel Schooldirecteur Jenaplan De Statenschool

Stichting Openbaar Primair Onderwijs Dordrecht

Dertien basisscholen verdeeld over 16 locaties, 3250 leerlingen en 350 medewerkers vormen samen Stichting Openbaar Primair Onderwijs Dordrecht (OPOD). Wij richten ons op:
Topkwaliteit-onderwijs, eigentijds onderwijs, bevlogen professionals, verbindend met de omgeving. Middels deze uitgangspunten verzorgen wij regulier basisonderwijs, onderwijs volgens speciale onderwijsconcepten (Dalton, Jenaplan en Montessori), scholen met plusconcepten (Sport, Engels vanaf groep 1) en speciaal basisonderwijs.
 

Openbare Jenaplanschool De Statenschool

Eén van de 13 basisscholen van OPOD is de Statenschool. De Statenschool is gevestigd in het Centrum van Dordrecht in een monumentaal pand met haar plussen en minnen. Het jenaplanonderwijs is gebaseerd op de ideeën van Peter Petersen. De school is een plaats waar leerlingen, stamgroepleiders en ouders elkaar ontmoeten. Wij streven ernaar dat we op basis van gelijkwaardigheid en respect met elkaar omgaan. Het leren bij ons op school omvat leerstof, het leren omgaan met elkaar, het leren krijgen van zelfrespect en respect voor anderen, je eigen mogelijkheden ontwikkelen, zelfstandigheid bevorderen en leren omgaan met de aarde en de wereld om je heen. Het onderwijs, bekeken vanuit de visie van het jenaplanonderwijs, maakt dus onderdeel uit van de hele opvoeding. De school streeft er dan ook naar om de ouders zo veel mogelijk bij school te betrekken. In een jenaplanschool leren leerlingen door de vier basis- activiteiten (spreken, spelen, werken en vieren). Als school vinden we het een verrijking dat leerlingen zo verschillend zijn. Juist daarom kunnen ze veel van elkaar leren.
 

Profiel

De schooldirecteur:
 • gelooft in een gekozen koers en wil langere tijd op die koers blijven;
 • heeft aantoonbare onderwijservaring als schooldirecteur en (bij voorkeur ook) met Jenaplanonderwijs;
 • kan actief een bijdrage leveren aan zowel de ontwikkelingen op de Statenschool als aan de realisatie van de ambities in het strategisch beleidsplan (topkwaliteit, toekomstgericht onderwijs, bevlogen professionals, verbindend met de omgeving);
 • is in staat om laagdrempelig te zijn in contacten met ouders en omgeving;
 • is bereid en in staat te delegeren en de verantwoordelijkheden zo laag mogelijk in de organisatie te leggen;
 • is een natuurlijk, empathisch en coachend leider, die rekening houdt met de professionals en de historie;
 • streeft ernaar om jezelf en het team duurzaam te blijven ontwikkelen om de school als prettige en kwalitatieve leeromgeving te handhaven voor zowel de leerlingen als de personeelsleden;
 • goede (digitale) communicatieve vaardigheden;
 • staat ingeschreven in het schoolleidersregister.

Hoofdtaken van de Schooldirecteur

Onder de verantwoordelijkheid van de voorzitter College van Bestuur geeft de schooldirecteur
leiding aan de school en aan de ontwikkeling van de school vanuit de doelstelling van
Stichting OPOD;
● Door inbreng in projectgroepen en het directieoverleg levert de schooldirecteur een bijdrage aan de totstandkoming van onderwijs- en organisatiebeleid;
● De schooldirecteur vertegenwoordigt de school intern en extern.
 

Taken ten aanzien van de school

De schooldirecteur:
 • stelt de taken en taakverdeling binnen de school vast;
 • stelt de organisatie en overlegstructuur binnen de school vast;
 • is verantwoordelijk voor de bewaking en bevordering van de kwaliteit van het onderwijs;
 • stelt het schoolplan, de schoolgids en het schoolontwikkelingsplan op;
 • is verantwoordelijk voor de interne- en externe communicatie van de school;
 • is binnen het vastgestelde beleid en met inachtneming van de wettelijke regelingen;
 • verantwoordelijk voor de inschrijving en uitschrijving van leerlingen en de overige schooladministratie;
 • voert het overleg met de MR van de school.

Taken ten aanzien van het onderwijsbeleid

De schooldirecteur:
 • is verantwoordelijk voor het initiëren, formuleren en evalueren van het onderwijskundig beleid van de school;
 • geeft invulling aan het school ondersteuningsplan binnen het Samenwerkingsverband Passend Onderwijs Dordrecht;

Taken ten aanzien van de medewerkers

De schooldirecteur:

 • is voor de medewerkers het eerste aanspreekpunt;
 • stelt binnen de begroting en het bestuursformatieplan het schoolformatieplan op;
 • is verantwoordelijk voor de uitvoering van het personeelsbeleid op de school binnen de Kaders en uitgangspunten van het personeelsbeleid van Stichting OPOD en de CAO-PO;
 • legt klassenbezoeken af, stimuleert teamvorming en bevordert collegiale consultatie;
 • voert functionerings-, ontwikkel- en beoordelingsgesprekken met de medewerkers;
 • stelt in overleg met de medewerkers het taakbeleid op;
 • stelt het (meerjaren) scholingsbeleid voor de school op;

Taken ten aanzien van financieel beleid

De schooldirecteur:
 • stelt de (meerjaren) schoolbegroting op;
 • is bevoegd uitgaven te doen binnen de gestelde kaders tot de in de schoolbegroting vastgestelde bedragen.

Plaats in de organisatie

Bij OPOD heeft iedere school een eigen schooldirecteur. De schooldirecteur legt verantwoording af aan de voorzitter College van Bestuur. De schooldirecteur neemt deel aan school overstijgende overleggen gericht op de bespreking en de uitvoering van het (boven)schools beleid.

Sollicitatieprocedure:

Procedure
De sollicitatiegesprekken bestaan uit 2 selectierondes. De eerste ronde van de sollicitatiegesprekken betreft een gesprek met de benoemingscommissie. De benoemingscommissie bestaat uit de voorzitter College van Bestuur en de HRM adviseur.. De adviescommissie bestaat uit een afvaardiging namens de MR (oudergeleding en personeelsgeleding) en een Schooldirecteur. Bij de adviescommissie is de HRM adviseur aanwezig als ambtelijk secretaris. Een ontwikkel assessment kan onderdeel uitmaken van deze procedure.
 
Interesse
Wij ontvangen graag je sollicitatie (motivatie en c.v.) en deze kan je zenden naar Jack de Wit, HRM adviseur (vacature@opod.nl).

Functie

Directeur

Sector

Primair onderwijs

Regio

Zuid-Holland

Ingangsdatum

Per direct

Plaatsingsdatum

woensdag, 10 juli, 2019

De jaartaak in het primair onderwijs (Nieuwe versie juni 2019)