Zie deze pagina Klik hier om meer te weten te komen
Waarom niet hier checken pillen-zonder-voorschrift.com

Onderwijs Innovatie Groep ontwikkelt AVS-instrument OZOP® door

OnderwijsZorg en Ontwikkelprofiel® (OZOP®) wijzigt in Perspectief op School

Onderwijs Innovatie Groep ontwikkelt AVS-instrument OZOP® door

De Onderwijs Innovatie Groep (OIG) heeft in september 2014 het instrument OZOP® overgenomen van de AVS. Dit instrument wordt nu versneld doorontwikkeld tot een monitor voor Passend onderwijs in het po en vo. Redenen hiervoor zijn de veranderende wetgeving en de behoefte aan een gebruiksvriendelijker instrument met minder administratieve lasten. De doorontwikkeling leidt tot een hulpmiddel om per school(bestuur) en binnen elk samenwerkingsverband (swv) Passend onderwijs optimaal te organiseren. Dit instrument heet voortaan ’Perspectief op School’.

Verbeteringen
Perspectief op School brengt de beschikbare basis- en extra ondersteuning op scholen in kaart (o.a. het SchoolOndersteuningsProfiel), de bekostiging daarvan en legt in de toekomst ook een koppeling met gemeenten. Kim Schut, directeur van OIG:  “Deze monitor helpt een school om voor elke leerling een passende plek in het onderwijs te vinden. Verder helpt Perspectief op School een samenwerkingsverband of bestuur Passend onderwijs op elke school te organiseren en bekostigen.”
 
De grote voordelen van deze opnieuw ontwikkelde monitor zijn:
-Beperking van de invultijd en dus administratieve lastenverlichting op elke school;
-Intuïtieve navigatie door de monitor via een gebruiksvriendelijke interface;
-Visueel aantrekkelijke en beknopte rapportages per gebruiker (school, bestuur en swv);
-Zelf in te stellen vergelijking(sgroep)en op basis van autorisatie en selectie filters.
Alle historische informatie uit OZOP® blijft behouden en waar relevant wordt dit gemigreerd naar Perspectief op School. Vanaf november 2014 zijn de eerste modules van Perspectief op School online en bruikbaar voor alle po- en vo-scholen.

Perspectief op ontwikkeling
OIG biedt Perspectief op School aan als een product waar scholen, besturen en samenwerkingsverbanden zich op kunnen abonneren. Zij hebben daarin de volledige vrijheid te kiezen uit diverse modules. Denk hierbij aan schoolondersteuningsprofielen voor scholen, rapportages met (financiële) stuurinformatie voor schoolbesturen en samenwerkingsverbanden, en ouderrapportages. Deze modules kunnen eenmalig worden ingezet maar ook in een cyclus van vier jaar. Dan zorgt de monitor ervoor dat gegevens elk jaar up-to-date zijn en kan er effectief op ontwikkeling worden gestuurd. 
Hiermee kan elke school of elk schoolbestuur en elk swv zich ontwikkelen tot een financieel gezonde aanbieder van Passend onderwijs voor elke leerling.

OIG als partner van de AVS
De AVS neemt afscheid van OZOP® omdat zij zich meer wil richten op haar kernactiviteiten. Het instrument OZOP® hoort daar niet bij. De AVS heeft in OIG de juiste partner gevonden om dit instrument voort te zetten en verder te ontwikkelen tot een monitor. OIG is gespecialiseerd in dit type monitoren en levert diverse innovatieve producten en diensten in het onderwijs.
 
Voor meer informatie en uitleg over de mogelijkheden:

Onderwijs Innovatie Groep
Kim Schut
Tel: 06 - 451 616 43
Herenstraat 35
3512 KB Utrecht

Webapplicatie Minerva – voorheen: AVS OnderwijsZorg en OntwikkelProfiel (AVS-OZOP®)

Uitspraken van gebruikers die met de Minerva-monitor werken:
 

“Ik kan hiermee de informatie die er over mijn school is goed bundelen; het brengt structuur aan. Het is een bewustwording van de mogelijkheden binnen het team en biedt aanknopingspunten om hiermee als school verder te gaan.”

“De Minerva monitor is een goede manier om over schoolontwikkeling na te denken en het met dit instrument integraal te benaderen.” 

23 maart 2012

In de webapplicatie Minerva wordt een beeld gegeven van de voorzieningen die de school heeft als het gaat om het bieden van Passend onderwijs aan leerlingen. Zowel wat betreft de basisondersteuning als ook ten aanzien van extra ondersteuning zoals deze is vastgesteld door het samenwerkingsverband. De inhoud wordt opgesteld vanuit eigen gegevens en kengetallen van de school (en indien van toepassing aangevuld met gegevens van de studiedag ‘Kind op de Gang®’, respectievelijk ‘Leerling bij de Les®’).
Uit het op deze wijze opgestelde schoolondersteuningsprofiel blijkt of de school voldoet aan de basisondersteuning die door het samenwerkingsverband is vastgesteld. Bovendien wordt aangegeven voor welke leerlingen met extra ondersteuningsbehoefte de school een aanbod heeft en op welke wijze hieraan wordt vormgegeven.
Op basis van dit profiel kan de schooldirectie een goede gesprekspartner zijn voor bestuur, ouders, samenwerkingsverband, het speciaal onderwijs en organisaties voor welzijn en zorg.
Het schoolbestuur en het samenwerkingsverband kunnen op basis van alle opgetelde schoolondersteuningsprofielen beleid ontwikkelen en volgen ten aanzien van
 

 1. zorgplicht (bestuur)
 2. dekkend aanbod in de regio (samenwerkingsverband).

De profielen van alle scholen vormen verder een belangrijke bouwsteen voor het ontwikkelen van beleid (ondersteuningsplan) op onder andere de (zorg)toewijzing, de verdeling van middelen en het arrangeren en indiceren van een goede match tussen leerling en de school van plaatsing in de regio.

In hoofdlijnen gaat het om het volgende:

 1. Minerva is en web-based programma, waarbij elke directeur van elke deelnemende school een unieke inlogcode krijgt.
 2. In een vragenlijst, in te vullen door de schooldirectie, worden automatisch de relevante gegevens uit eerdere informatie die wij over de school hebben ingevoegd.
 3. In een aantal aanvullende vragen wordt informatie verzameld (wettelijk verplicht wordt of in het referentiekader aanbevolen), dan wel belangrijk is om in kaart te hebben voor de verdere schoolontwikkeling.
 4. Na het invullen van deze vragenlijst en de toevoeging van reeds bestaande gegevens, is er een paar dingen direct mogelijk. De hoofdlijnen:
  1. Op schoolniveau kan onmiddellijk een document worden geprint dat voldoet aan de wettelijke definitie van het schoolondersteuningsprofiel (SOP).
  2. Op schoolniveau heeft de directie alle noodzakelijke gegevens beschikbaar voor zowel verantwoording als voor vertaling naar schoolontwikkeling. Prioriteiten en beleidskeuzes worden helder. Desgewenst kunnen alle onderdelen die verplicht zijn voor het schoolplan (artikel 12 WPO) worden ingevuld, zodat dit document ook als basis kan dienen voor het schoolplan.
  3. De bestaande ondersteuningscapaciteit wordt in beeld gebracht om daarmee op schoolniveau (en bestuursniveau) een vertaalslag naar inzet van middelen te kunnen maken.
  4. De noodzakelijke gegevens om op bestuursniveau beleidsconsequenties financieel te vertalen worden geregistreerd en kunnen worden samengebracht naar bestuursniveau.
  5. Samenvoeging van deze profielen is mogelijk om op samenwerkingsverband niveau direct de optelsom van de schoolprofielen te kunnen bezien en daarmee ook te kunnen vertalen naar het regionaal ondersteuningsplan.
 5. Daarnaast bieden wij de mogelijkheid om op verschillende niveaus een zogenaamde benchmark te laten uitvoeren. Tegen geringe kosten is men in de gelegenheid om de specifieke situatie van de eigen school af te zetten tegen landelijke situaties of regionale situaties.
 6. De gehele aanpak leent zich ervoor om de inrichting van Passend onderwijs cyclisch te benaderen en dus jaarlijks te herhalen, zodat directies jaarlijks een actuele kijk op de gang van zaken hebben ten aanzien van Passend onderwijs in het bijzonder en tevens op de voortgang van de gewenste schoolontwikkeling.

Webapplicatie: Minerva-monitor
Het instrument heeft de mogelijkheid om de ingevulde gegevens van scholen om te zetten in een 0-meting. Na een afgesproken periode kan deze monitoring nogmaals worden ingezet en dient dan als tussen- of eindmeting (T- of E-meting).
De monitoring is mogelijk op diverse niveaus. Op samenwerkingsverbandniveau kan dit dienen als inhoudelijke basis van het ondersteuningsplan. Op het niveau van het bestuur levert het managementinformatie op wat gebruikt kan worden in de meerjarenplanning, professionaliseringsagenda  en strategische (voortgangs)gesprekken.

Maatwerk
Het instrument biedt de mogelijkheid om eigen content in te voeren in het systeem waarop specifiek gereflecteerd kan worden op diverse niveaus. Instrumenten en/ of vragenlijsten kunnen worden geïmplementeerd in het instrument voor monitoring en reflectie (b.v. kwalitatieve en kwantitatieve indicatoren). Voorbeelden van maatwerk en prestatie indicatoren kunt u bij ons opvragen.

Benchmarking
De AVS biedt na het invullen van de Minerva-monitor diverse benchmarkingmodules aan om vergelijkingen te kunnen maken op verschillende niveaus. Zo kunnen scholen, bevoegd gezagen en samenwerkingsverbanden tegen elkaar afgezet worden. Er is zelfs de mogelijkheid de eigen situatie landelijk te vergelijken.
Met de gegevens kunnen scholen, bevoegd gezagen en samenwerkingsverbanden beleid ontwikkelen en daarop sturen maar ook ontwikkelingen, kwaliteit en telgegevens monitoren. 
De gegevens zijn tevens transporteerbaar naar het Regionaal Ondersteuningsplan als het gaat om de kwantitatieve en kwalitatieve gegevens. Voorbeeld van benchmarking:

Meest gestelde vragen
- Wat is de tijdsinvestering voor het invullen van Minerva?
Een gemiddelde voor het invullen van alle gegevens is 4 uur. Wel is het nodig dat de gegevens paraat zijn die voor het invullen gebruikt worden. Tevens is het afhankelijk van maatwerkaspecten en daardoor aanvullende indicatoren. Let op: voor vo-scholengemeenschappen is de invultijd ruimer te nemen in verband met het bundelen van informatie.

- Moet Minerva elke vier jaar opnieuw ingevuld worden?
Formeel moet u het schoolondersteuningsprofiel om de vier jaar opstellen. Wij adviseren echter om Minerva jaarlijks bij te stellen. De school ontwikkelt zich continu. Het OZOP wordt ieder schooljaar aangepast om zo up to date mogelijk te zijn en te blijven, en de opbrengsten op meerdere niveaus te kunnen volgen en gebruiken.
 
- Kan ik als bovenschools manager de gegevens verkrijgen van alle scholen?
Het is mogelijk om alle gegevens van de scholen met elkaar te vergelijken. Als u vragen heeft over mogelijkheden tot benchmarking, neem dan contact met OIG, Kim Schut, tel.  06-45161643