Zie deze pagina Klik hier om meer te weten te komen
Waarom niet hier checken pillen-zonder-voorschrift.com
Home » Dossiers » Personeelsbeleid

Personeelsbeleid - Artikelen

Er zijn 1107 artikelen - filter op datum, sector of trefwoord voor meer of minder artikelen.
Bekijk de dossiers in Personeelsbeleid
Pilot vervangingsbekostiging uitgesteld - 11-9-2008
De ingangsdatum van de pilot met een nieuw stelsel voor personeelsvervanging is uitgesteld tot 1...
Primair onderwijs
Dossier: Vervangingsbeleid
CAO-bepalingen aangepast voor combinatiefuncties - 21-8-2008
De CAO PO 2006-2008 wordt verlengd tot 1 januari 2009. Op die datum zal een nieuwe cao gaan gelden, waarin ook de...
Primair onderwijs
Dossier: CAO PO
CAO-bepalingen voor combinatiefuncties in het PO - 3-7-2008
De CAO PO 2006-2008 wordt verlengd tot 1 januari 2009. Op die datum zal een nieuwe cao gaan gelden waarin ook de afspraken uit het...
Primair onderwijs
Dossier: CAO PO
Aanmelding pilot nieuw vervangingsstelsel: Haast geboden - 3-7-2008
In de Kader Primair die vorige week is verschenen is een artikel geplaatst over de op handen zijnde pilot nieuw vervangingsstelsel.  In dit artikel werd gemeld dat er binnenkort meer informatie...
Primair onderwijs
Dossier: Vervangingsbeleid
Scholen hebben nog weinig oog voor externe arbeidsmarkt - 1-7-2008
 Scholen hebben nog weinig oog voor externe arbeidsmarkt Scholen zien het belang van een bekwaamheidsdossier helder in, en daaraan gekoppeld ‘opleiden in deschool’. Het nut...
Primair onderwijs
Dossier: Werving en selectie
Aanpak voor tekort aan arbeidskrachten - 1-7-2008
Om in het onderwijs en de zorg voldoende mensen te hebben om het werk te doen, de economie te laten functioneren en om de publieke voorzieningen betaalbaar te houden, stelt de commissie...
Primair onderwijs
Dossier: Werving en selectie
CAO VO 2007-2008 - 1-7-2008
1 Algemene bepalingen 2 Arbeidsduur 3.a Aangaan van het dienstverband bijzonder onderwijs 4.a Beëindiging van het dienstverband en disciplinaire maatregelen bijzonder onderwijs 4.b Ontslag,...
Voortgezet onderwijs
Dossier: CAO VO
Functiedifferentiatie in po nog beperkt, maar neemt wel toe - 14-5-2008
In opdracht van het Sectorbestuur Onderwijsarbeidsmarkt (SBO) heeft Regioplan onderzoek verricht naar de actuele stand van zaken in het toepassen van functiedifferentiatie in het primair onderwijs....
Primair onderwijs
Dossier: Functiedifferentiatie
Beloning schoolleiders substantieel omhoog, acties voor extra ondersteuning - 1-5-2008
 Beloning schoolleiders substantieel omhoog Onderhandelaarsakkoord over actieplan LeerKracht!In de nacht van 15 op 16 april is overeenstemming bereikt over het convenant actieplan...
Primair onderwijs
Dossier: Beloningsbeleid
Subsidieregeling concierges - 18-4-2008
Vanaf het schooljaar 2008 - 2009 komt er 20 miljoen euro per jaar beschikbaar voor het aanstellen van minimaal 1.550 extra ondersteuners op basisscholen. Hierbij gaat het om mensen die binnen de...
Primair onderwijs
Dossier: Subsidieregelingen, LeerKRACHT, Regelingen
Hindernissen bij realisatie combinatiefuncties - 1-3-2008
De Taskforce Combinatiefuncties "onder leiding van voorzitter Philip Geelkerken" presenteerde op 20maart het eindrapport "Aan het werk met combinatiefuncties!" Struikelblok blijkt...
Primair onderwijs
Dossier: Combinatiefuncties
Convenant Professionalisering werpt eerste vruchten af - 1-2-2008
Het benoemen van streefdoelen in een convenant en een op onderdelen nadere uitwerking daarvan in de desbetreffende cao’s leidt tot goede resultaten. De over het algemeen redelijk positieve...
Primair onderwijs
Dossier: Professionalisering
Financiële Arbeidvoorwaarden CAO PO 2008 - 30-1-2008
Met ingang van 5 november jl. is de CAO onderwijs sector PO 2007-2009 van kracht geworden. Daarmee is een aantal...
Primair onderwijs
Dossier: CAO PO
CAO PO 2006-2008 - 30-1-2008
De tekst van de CAO primair onderwijs, de CAO-po is van kracht tot 1 augustus 2008. Nadat de tekst van de CAO in 2006...
Primair onderwijs
Dossier: CAO PO
Financiële Arbeidvoorwaarden CAO PO 2008 - 30-1-2008
Met ingang van 5 november jl. is de CAO onderwijs sector PO 2007-2009 van kracht geworden. Daarmee is een aantal arbeidsvoorwaardelijke zaken overeengekomen dat onder meer van invloed is op de...
Primair onderwijs
Dossier: CAO PO
CAO-PO geactualiseerd - 10-1-2008
 CAO-PO geactualiseerd De tekst van de cao primair onderwijs, de cao-po, is nog van kracht tot 1 augustus 2008. Nadat de tekst van deze cao in 2006 werd vastgesteld, is er nog een...
Primair onderwijs
Dossier: CAO PO
Toch speelruimte in actieplan Plasterk - 2-1-2008
Kamer verzet zich tegen enkele maatregelen, waaronder versobering BAPOEind november overlegde de Vaste Kamercommissie Onderwijs met de minister en staatssecretarissen van OCW over het actieplan ‘...
Primair onderwijs
Dossier: Bapo-regeling
Toch speelruimte in actieplan Plasterk - 12-12-2007
Kamer verzet zich tegen enkele maatregelen, waaronder versobering BAPOEind november overlegde de Vaste...
Primair onderwijs
Dossier: Bapo-regeling
Medewerking gevraagd bij evaluatie beloningsconvenant - 1-12-2007
Het convenant was bedoeld voor schoolleiders van kleine basisscholen (minder dan 200 leerlingen). Schoolbesturen kunnen hiermee extra middelen inzetten om het beroep van schoolleider aantrekkelijker...
Primair onderwijs
Dossier: Beloningsbeleid
Eerste berichten over plannen minister roepen vragen op - 23-11-2007
Vandaag komt in de ministerraad de reactie op het advies van de commissie Rinnooy Kan aan bod.De eerste...
Primair onderwijs
Dossier: CAO PO
Onderwijs-cao getekend, financiering plan Rinnooy Kan nog afwachten - 15-11-2007
Op 5 november ondertekenden de vakorganisaties, minister Plasterk en Sharon Dijksma de cao voor het primair onderwijs. De afspraken over de salarisverbetering en de verhoging van de...
Primair onderwijs
Dossier: CAO PO
Onderwijs-cao getekend, financiering plan Rinnooy Kan nog afwachten - 15-11-2007
Op 5 november ondertekenden de vakorganisaties, minister Plasterk en Sharon Dijksma de cao voor het...
Primair onderwijs
Dossier: CAO PO
Minder rompslomp bij ziekmelden - 13-11-2007
Het kabinet neemt maatregelen om de procedure bij het ziekmelden van werknemers te vereenvoudigen en...
Primair onderwijs
Dossier: Verzuim en Arbozaken
Onderwijs-cao getekend, financiering plan Rinnooy Kan nog afwachten - 13-11-2007
Op 5 november ondertekenden de vakorganisaties, minister Plasterk en Sharon Dijksma de cao voor het...
Primair onderwijs
Dossier: CAO PO
Akkoord salarisverhoging primair onderwijs; AVS raadpleegt leden - 16-10-2007
Begin deze maand sloten minister Plasterk en de onderwijsvakorganisaties, waaronder de AVS, een akkoord...
Primair onderwijs
Dossier: Salaris

Pagina's

Er zijn 317 bestanden - filter op datum, sector of trefwoord voor meer of minder bestanden.

Er zijn geen documenten over dit onderwerp

Pagina's

Er zijn 213 veelgestelde vragen - filter op datum, sector of trefwoord voor meer of minder vragen.

Er zijn geen links over dit onderwerp


Heeft u een linksuggestie? Stuur deze naar communicatie@avs.nl

Pagina's

Personeelsbeleid - Professionalisering

Er zijn 3 cursussen - filter op soort cursusaanbod voor meer of minder cursussen.

Er is op dit moment geen cursusaanbod over dit onderwerp