Zie deze pagina Klik hier om meer te weten te komen
Waarom niet hier checken pillen-zonder-voorschrift.com
Home » Dossiers » Personeelsbeleid

Personeelsbeleid - Artikelen

Er zijn 1116 artikelen - filter op datum, sector of trefwoord voor meer of minder artikelen.
Bekijk de dossiers in Personeelsbeleid
Bedragen landelijk gemiddelde personeelslast (GPL) 2010 VO gepubliceerd - 20-2-2010
De staatssecretaris van OCW, mevrouw Van Bijsterveldt, heeft op 12 februari 2010 de Regeling vaststelling van de bedragen landelijke gemiddelde personeelslast kalenderjaar 2010 gepubliceerd. Uit de...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Dossier: Lumpsum, Regelingen
Voormelding dreigend ontslag afgeschaft - 16-2-2010
Voor werknemers die op of na 1 februari 2010 worden ontslagen hoeft sinds 1 februari is een voormelding dreigend ontslag niet meer nodig. Dat heeft het bestuur van het Participatiefonds (PF), waar...
Primair onderwijs
Dossier: Werkloosheid
Wetsvoorstel uitbreiding mogelijkheden leraarschap ingediend - 19-1-2010
De staatssecretarissen van OCW en LNV hebben het wetsvoorstel ingediend waarbij de mogelijkheid wordt geboden om leraren met beperkte bevoegdheid in te zetten in het voortgezet onderwijs. In...
Primair onderwijs
Dossier: Professionalisering
Wetsvoorstel uitbreiding mogelijkheden leraarschap ingediend - 19-1-2010
De staatssecretarissen van OCW en LNV hebben het wetsvoorstel ingediend waarbij de mogelijkheid wordt geboden om leraren met beperkte bevoegdheid in te zetten in het voortgezet onderwijs. In...
Voortgezet onderwijs
Dossier: Professionalisering
Onderhandelingen CAO-VO van start - 19-1-2010
Op 19 januari 2010 zijn de onderhandelingen over de CAO-VO 2010 van start gegaan. De huidige CAO-VO heeft een looptijd tot 1 augustus 2010. De inzet van zowel de VO-raad als van de vakbonden...
Voortgezet onderwijs
Dossier: CAO VO
Knelpunten functiemix - 15-1-2010
In opdracht van de sociale partners zijn in de afgelopen maanden in het kader van de functiemix door SBO pilots...
Primair onderwijs
Dossier: CAO PO, Functiemix
Arbocatalogus Primair Onderwijs - 7-1-2010
De Algemene Vereniging Schoolleiders (AVS) heeft de brochure Arbeidsomstandighedenwet, Arbocatalogus PO gemaakt. In deze brochure wordt aangegeven op welke wijze met de Arbocatalogus PO kan worden...
Primair onderwijs
Dossier: Arbo, Verzuim en Arbozaken
Regeling lerarenbeurs gewijzigd - 6-1-2010
De Regeling lerarenbeurs voor scholing en zij-instroom 2009 – 2011 bevat twee verschillende subsidieregelingen, waarbij de zij-instroom alleen voor het voortgezet onderwijs geldt. De lerarenbeurs...
Primair onderwijs
Dossier: Lumpsum, Professionalisering
Regeling lerarenbeurs en zij-instroom 2009 – 2011 gewijzigd - 6-1-2010
De Regeling lerarenbeurs voor scholing en zij-instroom 2009 – 2011 bevat twee verschillende subsidieregelingen. De lerarenbeurs stelt leraren in staat om met subsidie een extra kwalificerende...
Primair onderwijs
Dossier: Lumpsum, Professionalisering, Zij-instroom
Jaarplan 2010 Arbeidsinspectie - 18-12-2009
Minister Donner van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft in zijn brief van 7 december 2009 aan de Tweede Kamer het Jaarplan 2010 van de Arbeidsinspectie gepresenteerd. In het Jaarplan blijkt de...
Primair onderwijs
Dossier: Arbo
Jaarplan 2010 Arbeidsinspectie - 18-12-2009
Minister Donner van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft in zijn brief van 7 december 2009 aan de Tweede Kamer...
Primair onderwijs
Dossier: Arbo, School en omgeving
Jaarplan 2010 Arbeidsinspectie - 18-12-2009
Minister Donner van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft in zijn brief van 7 december 2009 aan de Tweede Kamer het Jaarplan 2010 van de Arbeidsinspectie gepresenteerd. In het Jaarplan blijkt de...
Voortgezet onderwijs
Dossier: Arbo
Lichte stijging ziekteverzuim onderwijspersoneel - 10-12-2009
Aan de dalende trend van het ziekteverzuimpercentage kwam in 2007 al een einde en ook in 2008 zette deze lichte stijging...
Primair onderwijs
Dossier: Vervangingsbeleid, Verzuim en Arbozaken
Toch akkoord over verbetering arbeidsvoorwaarden personeel PO - 12-11-2009
Inzet middelen primair onderwijs 2009 De AVS heeft samen met de andere centrales van overheids- en onderwijspersoneel een onderhandelaarsakkoord afgesloten met minister Plasterk over de inzet van de...
Primair onderwijs
Dossier: CAO PO
Reglementswijzigingen Vervangingsfonds en Participatiefonds - 12-11-2009
De besturen van het Vervangingsfonds en het Participatiefonds hebben op een aantal punten een beslissing genomen die leidt tot wijziging van artikelen in de reglementen voor het jaar 2009/2010.Deze...
Primair onderwijs
Dossier: Regelingen
Lerarenbeurs ook voor studieverlof - 12-11-2009
In het kader van de Lerarenbeurs kan behalve een subsidie voor studiekosten ook een subsidie voor de kosten...
Primair onderwijs
Dossier: Professionalisering
Door crisis minder combinatiefuncties in 2012 - 12-11-2009
De ministerraad heeft ingestemd met de voortgangsrapportage `Impuls brede scholen, sport en cultuur´. Gemeenten...
Primair onderwijs
Dossier: Combinatiefuncties
Regeling beleggen en belenen aangescherpt - 12-11-2009
In 2001 is de Regeling beleggen en belenen door instellingen voor onderwijs en onderzoek (BenB) in werking getreden. Door de inwerkingtreding van deze regeling diende elk bevoegd gezag een...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Dossier: Management, Regelingen
Stappenplan functiemix - 30-10-2009
De AVS krijgt  veel vragen over de ontwikkeling en de implementatie van de functiemix. Wat moet ik...
Primair onderwijs
Dossier: Functiemix
Leerkrachten: ‘Schaalpromotie verloopt oneerlijk’ - 29-10-2009
Functiemix Uit de nota Werken in het onderwijs 2010 (WIO), die tegelijk met de Onderwijsbegroting verscheen, blijkt dat veel leerkrachten vinden dat de procedures rond schaalpromotie op hun school...
Primair onderwijs
Dossier: Beloningsbeleid, Functiemix
Personeelsbeleid publieke sector gedoogt ondermaats presteren - 15-10-2009
Het personeelsbeleid binnen het onderwijs, de overheid en de zorg is hard aan vernieuwing toe. Het op grote schaal gedogen van ondermaatse prestaties, karige beloningen voor uitmuntende prestaties en...
Primair onderwijs
Dossier: Beloningsbeleid, Management
Zorgelijke overheidsfinanciën staan overleg CAO PO in de weg - 12-10-2009
De vakorganisaties in het primair onderwijs riepen minister Plasterk op 25 september 2009 per brief op om snel te starten met het overleg over de centrale CAO PO, inclusief de salariëring in het...
Primair onderwijs
Dossier: CAO PO
Vakbonden roepen Minister van OCW op tot overleg - 6-10-2009
Vakbonden roepen Minister van OCW op tot overleg over salaris primair onderwijsDe vakbonden in het...
Primair onderwijs
Dossier: CAO PO
Model-functiebeschrijvingen Intern Begeleider beschikbaar - 28-9-2009
De sociale partners (PO-raad en vakbondsorganisaties) hebben gezamenlijk 2 model-functiebeschijvingen (9 en 10)  Intern Begeleider vastgesteld. De vakorganisaties hebben ook een...
Primair onderwijs
Dossier: Functiedifferentiatie
Zorgen om loonontwikkeling onderwijspersoneel po - 25-9-2009
Vakcentrales willen snel overleg met plasterk over nieuwe sector-caoOnlangs verstuurde de AVS, samen met de centrales AOb, CMHF en CNV O, een brief naar minister Plasterk met daarin een oproep om op...
Primair onderwijs
Dossier: CAO PO

Pagina's

Er zijn 332 bestanden - filter op datum, sector of trefwoord voor meer of minder bestanden.

Er zijn geen documenten over dit onderwerp

Pagina's

Er zijn 214 veelgestelde vragen - filter op datum, sector of trefwoord voor meer of minder vragen.

Er zijn geen links over dit onderwerp


Heeft u een linksuggestie? Stuur deze naar communicatie@avs.nl

Pagina's

Personeelsbeleid - Professionalisering

Er zijn 3 cursussen - filter op soort cursusaanbod voor meer of minder cursussen.

Er is op dit moment geen cursusaanbod over dit onderwerp