Zie deze pagina Klik hier om meer te weten te komen
Waarom niet hier checken pillen-zonder-voorschrift.com
Home » Dossiers » Personeelsbeleid » Regelingen

Dossier Regelingen - Artikelen

Er zijn 86 artikelen - filter op datum, sector of trefwoord voor meer of minder artikelen.
Regelingen examinering voortgezet onderwijs aangepast - 8 maart 2013
Het College voor examens heeft in de Staatscourant een aantal wijzigingen gepubliceerd met betrekking tot de schoolexamens en beoordelingsnormen in het voortgezet onderwijs. Het betreft de volgende...
Voortgezet onderwijs
Wijziging Regeling leerresultaten PO - 26 februari 2013
De Regeling leerresultaten PO is gewijzigd in verband met het opnemen van nieuwe normen voor de Cito LVS-toetsen begrijpend lezen en rekenen-wiskunde vanaf schooljaar 2012–2013. Met ingang van...
Primair onderwijs
Wijziging Regeling jaarverslaggeving onderwijs - 25 februari 2013
De Regeling jaarverslaggeving onderwijs is aangepast. Door de toegenomen complexiteit van concernverhoudingen en bestuursconstructies moet de jaarverslaggeving op een aangepast niveau komen te liggen...
Voortgezet onderwijs
Wijziging Regeling jaarverslaggeving onderwijs - 25 februari 2013
De Regeling jaarverslaggeving onderwijs is aangepast. Door de toegenomen complexiteit van concernverhoudingen en bestuursconstructies moet de jaarverslaggeving op een aangepast niveau komen te liggen...
Primair onderwijs
Aanpassing stichtings- en opheffingsnormen - 28 januari 2013
Elke vijf jaar worden de stichtings- en opheffingsnormen voor het basisonderwijs aangepast. Met ingang van 1 augustus 2013 begint een nieuw vijfjarig tijdvak. De Regeling aanpassing van de...
Primair onderwijs
Nieuwe stichtings- en opheffingsnormen gepubliceerd - 7 januari 2013
Op grond van de wettelijke bepalingen in de Wet op het primair onderwijs dient de minister van OCW vanaf 1 augustus 1998 telkens voor een tijdvak van vijf jaar de stichtings- en opheffingsnormen...
Voortgezet onderwijs
Dubbeling aanlevering leerlinggegevens wordt aangepakt - 19 december 2012
Momenteel moeten op meerdere plaatsen leerlinggegevens verstrekt worden. Het betreft de verwerking in BRON en de meldplicht bij de woongemeente op grond van artikel 18, 1e lid van de Leerplichtwet....
Primair onderwijs
Programma’s van eisen en bekostiging materiële instandhouding 2013 vastgesteld - 27 september 2012
De minister van OCW heeft de bedragen voor de materiële instandhouding – de zogenoemde programma’s van eisen – van het basisonderwijs, speciaal onderwijs, voortgezet speciaal...
Primair onderwijs
Registratieplicht werkgevers voor uitlenen arbeidskrachten - 23 augustus 2012
De registratieplicht voor alle werkgevers die arbeidskrachten tegen een vergoeding beschikbaar stellen aan anderen is op 1 juli 2012 in werking getreden. Deze wet heeft consequenties voor iedereen...
Primair onderwijs
Registratieplicht werkgevers voor uitlenen arbeidskrachten - 23 augustus 2012
De registratieplicht voor alle werkgevers die arbeidskrachten tegen een vergoeding beschikbaar stellen aan anderen is op 1 juli 2012 in werking getreden. Deze wet heeft consequenties voor iedereen...
Voortgezet onderwijs
Registratieplicht werkgevers voor uitlenen arbeidskrachten - 23 juli 2012
De registratieplicht voor alle werkgevers die arbeidskrachten tegen een vergoeding beschikbaar stellen aan anderen is op 1 juli 2012 in werking getreden. Deze wet heeft consequenties voor iedereen...
Voortgezet onderwijs
Reglementen Participatiefonds schooljaar 2012/2013 vastgesteld - 7 juni 2012
Onlangs heeft het Participatiefonds de Reglementen voor het schooljaar 2012/2013 vastgesteld, inclusief enkele wijzigingen. De aangepaste reglementen worden toegezonden aan alle schoolbesturen en...
Primair onderwijs
Experimenten prestatiebeloning geschrapt - 7 juni 2012
De experimenten met prestatiebeloning in het onderwijs zijn van de baan. Staatssecretaris Zijlstra van Onderwijs heeft de driejarige regeling ingetrokken, door het ontstaan van ‘een nieuwe...
Primair onderwijs
Belastingmaatregelen onderwijs 2012 gepubliceerd - 9 januari 2012
Het ministerie van OCW heeft een overzicht van relevante belastingmaatregelen op het gebied van onderwijs, cultuur en wetenschap voor het jaar 2012 gepubliceerd. De publicatie bevat een beschrijving...
Primair onderwijs
Regeling bekostiging VO definitief vastgesteld - 21 december 2011
De Regeling aanpassing 2011 en bekostiging exploitatiekosten voortgezet onderwijs, kalenderjaar 2012 (Staatscourant van 6 oktober 2011) is via de zogenoemde voorhangprocedure aan de Tweede Kamer...
Voortgezet onderwijs
Vernieuwde stimuleringsregeling ‘Coaching voor en door schoolleiders’ in 2012 - 15 december 2011
Het eerdere door OCW gefinancierde project ‘Coaching voor en door schoolleiders ‘krijgt vanwege het succes in 2012 een nieuwe impuls in de vorm van een stimuleringsregeling. Hierdoor...
Primair onderwijs
Regeling bekostiging per leer-werkovereenkomst vmbo schooljaren 2009-2010 en 2010-2011 - 4 mei 2011
De minister van OCW heeft de Regeling vaststelling bekostiging kenniscentra beroepsonderwijs bedrijfsleven voor leer – werktrajecten in het vmbo voor de schooljaren 2009 – 2010 en 2010...
Primair onderwijs
Reglement Participatiefonds 2010 - 2011 gewijzigd - 2 december 2010
Het bestuur van de Stichting Participatiefonds voor het Onderwijs heeft een aantal wijzigingen in het Reglement Participatiefonds 2010/2011 doorgevoerd, waaronder veranderingen in de ontslag...
Primair onderwijs
Vereenvoudiging regels identiteitvastelling op komst - 15 september 2010
Minister Donner van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft de Tweede Kamer laten weten, dat de voorschriften voor het...
Primair onderwijs
Vereenvoudiging regels identiteitvastelling op komst - 15 september 2010
Minister Donner van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft de Tweede Kamer laten weten, dat de voorschriften voor het vaststellen van de identiteit van nieuwe personeelsleden wordt vereenvoudigd....
Primair onderwijs
Vereenvoudiging regels identiteitvastelling op komst - 15 september 2010
Minister Donner van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft de Tweede Kamer laten weten, dat de voorschriften voor het vaststellen van de identiteit van nieuwe personeelsleden wordt vereenvoudigd....
Voortgezet onderwijs
Regeling Leerplusarrangement VO voortgezet - 26 juli 2010
De staatssecretaris van OCW, mevrouw Van Bijsterveldt, heeft in haar brief van 24 juni 2010 aangegeven dat de Regeling Leerplusarrangement VO, Nieuwkomers VO en eerste opvang Vreemdelingen de komende...
Voortgezet onderwijs
Wijziging Tijdelijke regeling subsidiëring experimenten leergang vmbo-mbo2 2008-2013 - 23 juli 2010
Zowel de 'Tijdelijke regeling subsidiëring experimenten leergang vmbo-mbo2 2008-2013' (van 23 mei 2008) als de ‘Regeling elementcodetabel VO, opleidingentabel volwasseneneducatie en vakcodetabel VO...
Primair onderwijs
Wijziging Regeling Onderwijs Netwerk Ondernemen en vaststelling subsidieplafond en indieningsperiode voor projecten in 2010 - 23 juli 2010
De ‘Regeling Onderwijs Netwerk Ondernemen’ (9 april 2010) heeft als doel mensen geïnteresseerd te krijgen in het ondernemerschap en bij hen een ondernemende houding te stimuleren. De...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Subsidieregeling voor internationale uitwisseling en (vroeg vreemde) taalonderwijs - 11 mei 2010
Scholen in het primair en voortgezet onderwijs en vbo-groen scholen kunnen vanaf nu in aanmerking komen voor vergoeding van...
Primair onderwijs

Pagina's

Dossier Regelingen - Documenten

Er zijn 31 bestanden - filter op datum, sector of trefwoord voor meer of minder bestanden.
registratie in en uitleners.pdf
oorspronkelijk artikel
Dossier(s): Regelingen
23 augustus 2012
registratie in en uitleners.pdf
oorspronkelijk artikel
Dossier(s): Regelingen
23 juli 2012
Reglement_PF_PO_2012-2013.pdf
oorspronkelijk artikel
Dossier(s): Regelingen
7 juni 2012
Reglement_PF_WEC_2012-2013.pdf
oorspronkelijk artikel
Dossier(s): Regelingen
7 juni 2012
Belastingregelingen 2012.pdf
oorspronkelijk artikel
Dossier(s): Belastingen, Regelingen
9 januari 2012
Regeling loonkostensubsidie ondersteunend personeel basisschool.pdf
oorspronkelijk artikel
Dossier(s): Subsidieregelingen, LeerKRACHT, Regelingen
18 april 2008

Pagina's

Dossier Regelingen - Hulpmiddelen en instrumenten

Er zijn geen hulpmiddelen en instrumenten over dit onderwerp

Dossier Regelingen - Veelgestelde vragen

Er zijn 27 veelgestelde vragen - filter op datum, sector of trefwoord voor meer of minder vragen.
Hoe ziet de nieuwe regeling Lerarenbeurs eruit?
Primair onderwijs, Speciaal onderwijs, Voortgezet onderwijs, Middelbaar beroeps onderwijs
Hoe ziet de nieuwe regeling Lerarenbeurs eruit?
Primair onderwijs

Pagina's

Dossier Regelingen - Professionalisering

Er zijn (op dit moment) geen cursussen over dit thema

Hieronder treft u een overzicht aan van ons complete professionaliseringsaanbod.

Cel2017.jpg

AVS Centrum Educatief Leiderschap

cel_logo.png

Aanbod van AVS Centrum Educatief Leiderschap

Opleidingen en leergangen
AVS Centrum Educatief Leiderschap biedt een doorlopende opleidingslijn, van middenkader, (startende) directeuren, clusterdirecteuren tot professioneel bestuurders en interim-managers. Het AVS Centrum Educatief Leiderschap kan ook adviseren bij de opzet van uw opleidingsaanbod of intern professionaliseringstraject binnen uw onderwijsorganisatie.

Trainingen
Bij het AVS Centrum Educatief Leiderschap kun je trainingen volgen over thema’s, die aansluiten bij jouw functie en vakgebied. Deze trainingen zijn er in de vorm van eendaagse, tweedaagsen of meerdaagsen (leergangen). We hanteren gevarieerde werkvormen die recht doen aan verschillende leerstijlen. De trainingen sluiten aan bij de Schoolleidersregister PO basiscompetenties.

Coaching en mediation
Bij de AVS vind je ook ervaren, gecertificeerde en/of gediplomeerde coaches, die je graag ondersteunen bij jouw persoonlijke situatie (in je organisatie). Zie de coach als de doelgerichte sparringpartner met wie je met waarden geladen en ingewikkelde kwesties kunt ontrafelen. Een coach inschakelen toont je kracht en wil om dingen te veranderen. Soms is daar een beetje hulp van buitenaf voor nodig.

Advies op maat
Graag gaan wij persoonlijk met je in gesprek om na te gaan welke vraagstukken er voor jou / binnen je organisatie centraal staan en welke specifieke expertise daarbij wenselijk is.

Dossier Regelingen - Agenda

Er zijn gebeurtenissen met betrekking tot dit thema