Zie deze pagina Klik hier om meer te weten te komen
Waarom niet hier checken pillen-zonder-voorschrift.com
Home » Dossiers » Onderwijs en leerlingzorg » Passend onderwijs

Dossier Passend onderwijs - Artikelen

Er zijn 376 artikelen - filter op datum, sector of trefwoord voor meer of minder artikelen.
Meedenken over advies Passend onderwijs van Onderwijsraad - 7 oktober 2016
De Onderwijsraad brengt een advies uit over het systeem van Passend onderwijs zoals dat op 1 augustus 2014 in werking is getreden. De raad gebruikt daarbij de resultaten uit het lopende...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Handreiking gegevensuitwisseling Passend onderwijs - 5 oktober 2016
Het Nederlands Jeugdinstituut (NJi) heeft een handreiking gepubliceerd over Passend onderwijs en gegevensuitwisseling. De Handreiking gegevensuitwisseling Passend onderwijs. De handreiking is...
Primair onderwijs
Dekker: Scholen en regio’s moeten werken aan terugdringen thuiszitters - 3 oktober 2016
Duizenden kinderen zitten ‘volstrekt onnodig’ thuis doordat een deel van de scholen en gemeenten onvoldoende zijn best doet een passende onderwijsplek te vinden. Dit stelt voormalig...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Toelaatbaarheidsverklaring pro en aanwijzing lwoo vóór 1 oktober 2016 - 15 september 2016
Dit jaar wordt de toewijzing van praktijkonderwijs (pro) en leerwegondersteunend onderwijs (lwoo) voor het eerst door de samenwerkingsverbanden Passend onderwijs gedaan, en niet meer door de RVC...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Autismevriendelijk onderwijs - 25 augustus 2016
Circa 40 (!) procent van de thuiszitters heeft autisme, stelt de werkgroep Vanuit autisme bekeken. In het rapport Passend onderwijs vanuit autisme bekeken, dat vlak voor de zomer verscheen, staan...
Primair onderwijs
Internetconsultatie Variawet passend onderwijs - 18 augustus 2016
De Variawet passend onderwijs is geplaatst voor internetconsultatie. Het gaat vooral om een aantal technische wijzigingen om de uitvoering goed te laten verlopen. Overige onderwerpen houden...
Primair onderwijs, Speciaal onderwijs, Voortgezet onderwijs
Online informatietoets Passend onderwijs nu beschikbaar - 7 juli 2016
Ouders & Onderwijs heeft een online toets ontwikkeld om de informatievoorziening over Passend onderwijs in kaart te brengen. De testresultaten vormen een goede aanzet tot een gesprek over de...
Primair onderwijs
Animatiefilm over Passend onderwijs - 7 juli 2016
In Nederland gaan steeds meer leerlingen met een beperking of kinderen die extra ondersteuning nodig hebben naar een reguliere school. Dit gaat niet vanzelf, maar vraagt om samenwerking en goede...
Primair onderwijs
Debat Passend onderwijs: thuiszitten aanpakken - 30 juni 2016
Geen enkel kind mag in 2020 langer dan drie maanden thuiszitten zonder passend onderwijsaanbod. Dat stelde staatssecretaris Sander Dekker in het algemeen overleg Passend onderwijs op 29 juni, dat...
Primair onderwijs
Leraren negatief over Passend onderwijs; schoolleiders positief over toewijzing - 24 juni 2016
Veel leraren hebben er geen vertrouwen in dat Passend onderwijs op hun school in de toekomst een succes gaat worden (basisonderwijs 43%, voortgezet onderwijs 54%), blijkt uit een enquête van...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Minder leerlingen naar speciaal onderwijs - 23 juni 2016
Het aantal leerlingen dat les krijgt op het speciaal (basis)onderwijs is het afgelopen schooljaar sneller gedaald dan in voorgaande jaren. Ook in het vso is sprake van een daling. “Dit zijn in...
Primair onderwijs, Speciaal onderwijs, Voortgezet onderwijs
Passend onderwijs voor leerlingen met autisme is zeker mogelijk - 13 juni 2016
Tijdens de thuiszitterstop in Utrecht, op 13 juni, hebben de staatssecretarissen Dekker van Onderwijs en Van Rijn van VWS het rapport ‘Passend onderwijs vanuit autisme bekeken’ uit handen...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
‘Sociale veiligheid vergt goed pedagogisch klimaat’ - 1 juni 2016
Sociale veiligheid op school – een voorwaarde voor Passend onderwijs – moet meer zijn dan een veiligheidsplan in een ordner, dat hooguit gebruikt wordt op het moment dat er een calamiteit...
Primair onderwijs
Tussenrapportage landelijke begeleidingscommissie personele gevolgen Passend onderwijs - 26 april 2016
In de rapportage staan de activiteiten van de commissie - waarin ook de AVS zitting heeft - sinds haar aanstelling in 2003. Inclusief een overzicht van de signalen die de commissie ontving en een...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Raad van State: ‘Instemming ouders bij extra ondersteuning leerling niet nodig’ - 18 april 2016
De Raad van State heeft een negatief advies uitgebracht over het wetsvoorstel dat het bevoegd gezag van een school met verplichte instemming van de ouders een document moet vaststellen waarin staat...
Primair onderwijs
Meedenken met evaluatie Passend onderwijs - 1 april 2016
Een consortium van onderzoeksinstituten voert de komende jaren het Evaluatieprogramma Passend onderwijs uit. De onderzoekers willen de verschillende actoren uit de praktijk graag betrekken bij de...
Primair onderwijs
Werken aan passend onderwijs vraagt gespreid leiderschap - 18 maart 2016
Tijdens het AVS-congres op 18 maart is het rapport ‘Een passende leeromgeving in de basisschool’ gepresenteerd.  Over professionalisering van leraren voor Passend onderwijs. Gespreid...
Primair onderwijs
Dekker: uitvoering gewichtenregeling niet overhevelen naar samenwerkingsverbanden - 21 januari 2016
Staatssecretaris Dekker van Onderwijs vindt het op dit moment nog geen goed idee om de samenwerkingsverbanden Passend onderwijs de gewichtenregeling te laten uitvoeren. Dat schrijft de bewindsman in...
Primair onderwijs
Passend onderwijs: stroomschema zorg op school - 18 januari 2016
Soms is er naast onderwijsondersteuning ook extra zorg op school nodig. Het stroomschema beschrijft de verschillende vormen. Wie er onderwijsondersteuning of zorg moet bieden tijdens onderwijstijd,...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Project Versterking Medezeggenschap gaat door - 8 januari 2016
Het project Versterking Medezeggenschap gaat vanaf 1 januari 2016 met een aantal activiteiten door. Het Ministerie van OCW heeft toegezegd nog drie jaar geldelijke ondersteuning te bieden. De Wet...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Onderwijsprofessionals ervaren meer bureaucratie bij Passend onderwijs - 8 december 2015
67 procent van de leerkrachten/mentoren en 59 procent van de intern begeleiders/zorgcoördinatoren vindt dat er nu meer bureaucratie is dan voor de invoering van Passend onderwijs. Minder dan 5...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Zorg- en onderzoeksplicht: verwachtingen - 4 december 2015
Uit het jaarverslag en de adviezen van de Geschillencommissie Passend Onderwijs (GPO) blijkt dat scholen het nog lastig vinden om te bepalen hoe ver hun zorgplicht reikt. Olga Luiken, secretaris bij...
Primair onderwijs
Overzicht bekostiging en maatwerk onderwijs asielzoekerskinderen - 3 december 2015
De massale toestroom van vluchtelingen confronteert scholen meer dan ooit met kinderen die onderwijs nodig hebben. Het vergt snelheid, creativiteit en oplossingsgerichtheid. Voor veel scholen is het...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Website gelanceerd over Evaluatie Passend onderwijs - 24 november 2015
De meerjarige evaluatie van Passend onderwijs is vanaf nu te volgen via de website www.evaluatiepassendonderwijs.nl. Hier geven onderzoekers meer informatie over de onderzoeksprojecten, de...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
De Regeling structurele gegevenslevering WPO/WEC aangepast - 23 november 2015
De Regeling structurele gegevenslevering WPO/WEC aangepast in verband met de invoering van Passend onderwijs en daarmee opheffing van centrale diensten en regionale expertisecentra en vanwege het...
Primair onderwijs

Pagina's

Dossier Passend onderwijs - Documenten

Er zijn 67 bestanden - filter op datum, sector of trefwoord voor meer of minder bestanden.
Brochure Zorgarrangementen 2012-2013.pdf
oorspronkelijk artikel
Dossier(s): Passend onderwijs, Speciaal onderwijs
19 april 2012
Staking passend onderwijs stand 5 maart.pdf
oorspronkelijk artikel
Dossier(s): Staking 2012, Passend onderwijs
5 maart 2012
Staking passend onderwijs stand 1 maart.pdf
oorspronkelijk artikel
Dossier(s): Staking 2012, Passend onderwijs
1 maart 2012
Stakingposter 6 maart 2012 - Amsterdam Arena
oorspronkelijk artikel
Dossier(s): Passend onderwijs, Staking 2012
24 februari 2012
Kernboodschap onderhandelaarsakkoord.pdf
oorspronkelijk artikel
Dossier(s): Passend onderwijs
16 december 2011
Onderhandelaarsakkoord.pdf
oorspronkelijk artikel
Dossier(s): Passend onderwijs
16 december 2011
Tweede Kamer-brief onderhandelaarsakkoord.pdf
oorspronkelijk artikel
Dossier(s): Passend onderwijs
16 december 2011
Tweede Kamer-brief personele gevolgen.pdf
oorspronkelijk artikel
Dossier(s): Passend onderwijs
16 december 2011
Rapportage personele gevolgen.pdf
oorspronkelijk artikel
Dossier(s): Passend onderwijs
15 december 2011
Toelichting.pdf
oorspronkelijk artikel
Dossier(s): Passend onderwijs
15 december 2011
Conceptregio indeling Passend onderwijs
oorspronkelijk artikel
Dossier(s): Passend onderwijs
15 december 2011
Nader rapport mbt wijziging enkele onderwijswetten
oorspronkelijk artikel
Dossier(s): Passend onderwijs
15 december 2011
Wetsvoorstel wijziging van enkele onderwijswetten
oorspronkelijk artikel
Dossier(s): Passend onderwijs
15 december 2011
Screeeningslijst LWOO en Pro 2012.pdf
oorspronkelijk artikel
Dossier(s): Passend onderwijs
1 september 2011

Pagina's

Dossier Passend onderwijs - Hulpmiddelen en instrumenten

Er zijn geen hulpmiddelen en instrumenten over dit onderwerp

Dossier Passend onderwijs - Veelgestelde vragen

Er zijn 4 veelgestelde vragen - filter op datum, sector of trefwoord voor meer of minder vragen.

Er zijn geen veelgestelde vragen over dit thema.

De telefonische helpdesk van de AVS is er voor alle professionele vragen die u in uw dagelijks werk tegenkomt. U krijgt direct een deskundige medewerker aan de lijn die uw vraag beantwoordt of er voor zorgt dat u binnen één werkdag teruggebeld wordt.

Deze adviesdienst is voor leden gratis. Bel 030 - 2361010.

Dossier Passend onderwijs - Professionalisering

Er zijn 1 cursussen - filter op soort cursusaanbod voor meer of minder cursussen.

Er zijn (op dit moment) geen cursussen over dit thema

Hieronder treft u een overzicht aan van ons complete professionaliseringsaanbod.

Cel2017.jpg

AVS Centrum Educatief Leiderschap

cel_logo.png

Aanbod van AVS Centrum Educatief Leiderschap

Opleidingen en leergangen
AVS Centrum Educatief Leiderschap biedt een doorlopende opleidingslijn, van middenkader, (startende) directeuren, clusterdirecteuren tot professioneel bestuurders en interim-managers. Het AVS Centrum Educatief Leiderschap kan ook adviseren bij de opzet van uw opleidingsaanbod of intern professionaliseringstraject binnen uw onderwijsorganisatie.

Trainingen
Bij het AVS Centrum Educatief Leiderschap kun je trainingen volgen over thema’s, die aansluiten bij jouw functie en vakgebied. Deze trainingen zijn er in de vorm van eendaagse, tweedaagsen of meerdaagsen (leergangen). We hanteren gevarieerde werkvormen die recht doen aan verschillende leerstijlen. De trainingen sluiten aan bij de Schoolleidersregister PO basiscompetenties.

Coaching en mediation
Bij de AVS vind je ook ervaren, gecertificeerde en/of gediplomeerde coaches, die je graag ondersteunen bij jouw persoonlijke situatie (in je organisatie). Zie de coach als de doelgerichte sparringpartner met wie je met waarden geladen en ingewikkelde kwesties kunt ontrafelen. Een coach inschakelen toont je kracht en wil om dingen te veranderen. Soms is daar een beetje hulp van buitenaf voor nodig.

Advies op maat
Graag gaan wij persoonlijk met je in gesprek om na te gaan welke vraagstukken er voor jou / binnen je organisatie centraal staan en welke specifieke expertise daarbij wenselijk is.

Dossier Passend onderwijs - Agenda

Er zijn gebeurtenissen met betrekking tot dit thema

Meer onderwerpen