Zie deze pagina Klik hier om meer te weten te komen
Waarom niet hier checken pillen-zonder-voorschrift.com
Home » Dossiers » » Financiën

Dossier Financiën - Artikelen

Er zijn 16 artikelen - filter op datum, sector of trefwoord voor meer of minder artikelen.
Website geeft inzicht in besteding financiën schoolbesturen - 16 mei 2018
OCW heeft op een speciale website de inkomsten en uitgaven van schoolbesturen gezet. Dat moet het voor besturen, leraren, ouders en leden van de medezeggenschapsraad makkelijker maken om in gesprek...
Primair onderwijs, Speciaal onderwijs, Voortgezet onderwijs, Middelbaar beroeps onderwijs
Regeling personele bekostiging 2018 – 2019 vastgesteld - 26 maart 2018
Minister Slob van Onderwijs heeft de Eerste Regeling bekostiging personeel PO 2018–2019 en vaststelling bedragen voor ondersteuning van leerlingen in het PO en VO 2018–2019 gepubliceerd....
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Doelmatigheidskorting blijft gehandhaafd - 26 januari 2018
Minister Wopke Hoekstra van Financiën blijft vasthouden aan de doelmatigheidskorting voor het onderwijs, zo geeft hij aan in een brief aan de Eerste Kamer. Deze maatregel is noodzakelijk om de...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
'Schoolleider aanspreekpunt bij claims ouders' - 16 juli 2015
Claims van ouders nemen toe in frequentie en hoogte. Het gaat bijvoorbeeld om kapotte spullen van hun kind. Lang niet altijd is de basisschool hiervoor zelf aansprakelijk, maar de schoolleider...
Primair onderwijs
Maatwerk voor scholen die kampen met grote toestroom asielzoekerskinderen - 17 februari 2015
“Door recente groei van het aantal asielzoekerskinderen staan scholen voor de uitdaging deze kinderen – vaak tijdens het schooljaar – op te vangen en hiervoor is adequate...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
CBS: schoolkosten voor ouders redelijk stabiel - 2 februari 2015
In de jaren 2012 en 2013 zijn de schoolkosten die ouders voor hun kind(eren) betalen ongeveer gelijk gebleven. De onderwijsuitgaven van de overheid zijn in 2013 met ruim 3 procent gestegen, tot 41,7...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Positief resultaat financiën funderend onderwijs 2013 - 20 januari 2015
Het funderend onderwijs staat er financieel goed voor. Zowel het primair als het voortgezet onderwijs sloten 2013 af met een fors positief resultaat. Dit schrijft staatssecretaris Sander Dekker van...
Primair onderwijs, Speciaal onderwijs, Voortgezet onderwijs
Nieuwe subsidieregeling voor aanbieders praktijkbegeleiding - 13 november 2013
Werkgevers die leerlingen in het vmbo goede praktijkbegeleiding bieden, kunnen aanspraak maken op de nieuwe subsidieregeling Praktijkleren. Dat is vastgelegd in de subsidieregeling Praktijkleren. De...
Voortgezet onderwijs
Scenariomodel Primair Onderwijs online beschikbaar - 23 september 2013
Voortaan kunnen scholen gratis gebruik maken van het online Scenariomodel Primair Onderwijs. Het prognosemodel voor onder andere leerlingenaantallen is verrijkt met nieuwe functionaliteiten en het...
Primair onderwijs
Nieuwe handreiking normjaartaakberekening - 2 april 2013
Op de website van de AVS is vanaf heden de normjaartaakberekening 2013/2014 beschikbaar. De AVS Helpdesk krijgt veel vragen over het berekenen van de jaartaak en de maximale lessentaak van zittende...
Primair onderwijs
Bijeenkomsten vernieuwd reglement Participatiefonds en digitaal vergoedingsverzoek - 2 april 2013
In 2013 voert het Participatiefonds twee belangrijke veranderingen door. De opzet van het reglement voor het indienen van vergoedingsverzoeken wijzigt en het is mogelijk om vanaf medio mei 2013 in te...
Primair onderwijs
VO-scholen stellen meer eisen aan bestuur en toezicht - 4 december 2012
De leden van de VO-raad hebben zich op de halfjaarlijkse Algemene Ledenvergadering uitgesproken voor verscherping van toezicht, voor verdere professionalisering en voor interne kwaliteitsborging....
Voortgezet onderwijs
Verzuimcijfers VO 2011 beschikbaar - 24 oktober 2012
De verzuimgegevens 2011 van de meeste scholen zijn beschikbaar via de Verzuimbenchmark-VO. Aan de hand van deze benchmark is het mogelijk het verzuim van scholen van vergelijkbare onderwijstypes met...
Voortgezet onderwijs
Regeling aanpassing bedragen exploitatie 2012 en vaststelling bedragen 2013 VO - 22 oktober 2012
Minister Van Bijsterveldt van OCW heeft de Regeling aanpassing 2012 en bekostiging exploitatiekosten voortgezet onderwijs kalenderjaar 2013 gepubliceerd. De Regeling voor scholen en...
Voortgezet onderwijs
Modernisering Vervangingsfonds stap dichterbij - 16 oktober 2012
Het bestuur van het Vervangingsfonds heeft begin oktober een besluit genomen over de hoofdlijnen van een vernieuwd en toekomstbestendig systeem van vervangingsbekostiging voor alle schoolbesturen in...
Primair onderwijs
Reglement Vervangingsfonds schooljaar 2012/2013 vastgesteld - 21 juni 2012
Onlangs heeft het bestuur van het Vervangingsfonds het Reglement voor het schooljaar 2012/2013 vastgesteld, inclusief enkele wijzigingen. Het Reglement wordt toegezonden aan alle schoolbesturen en...
Primair onderwijs

Dossier Financiën - Documenten

Er zijn 8 bestanden - filter op datum, sector of trefwoord voor meer of minder bestanden.
Regeling Materiële bekostiging 2019
oorspronkelijk artikel
Dossier(s): Financiën
24 oktober 2018
Wijziging bekostigingsbesluit WPO
oorspronkelijk artikel
Dossier(s): Financiën
24 oktober 2018
regeling bekostiging VO 2012 en 2013.pdf
oorspronkelijk artikel
Dossier(s): Financiën, Materiële instandhouding
22 oktober 2012
Reglement_VF_PO_2012-2013.pdf
oorspronkelijk artikel
Dossier(s): Financiën, Lumpsum
21 juni 2012

Dossier Financiën - Hulpmiddelen en instrumenten

Er zijn geen hulpmiddelen en instrumenten over dit onderwerp

Dossier Financiën - Veelgestelde vragen

Er zijn 4 veelgestelde vragen - filter op datum, sector of trefwoord voor meer of minder vragen.
Hoe is de bekostiging van het personeel PO geregeld?
Primair onderwijs
Hoe zijn de exploitatiekosten en vaststelling gemiddelde personeelslast in het VO geregeld?
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Hoe ziet de Regeling programma’s van eisen materiële instandhouding PO 2019 er uit?
Primair onderwijs, Speciaal onderwijs
Wat is het doel van deze regeling?
Primair onderwijs

Dossier Financiën - Professionalisering

Er zijn 1 cursussen - filter op soort cursusaanbod voor meer of minder cursussen.
Training - Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs

Dossier Financiën - Agenda

Er zijn gebeurtenissen met betrekking tot dit thema

Meer onderwerpen

Zicht op pensioen