Zie deze pagina Klik hier om meer te weten te komen
Waarom niet hier checken pillen-zonder-voorschrift.com
Home » Dossiers » Financiën

Financiën - Artikelen

Er zijn 432 artikelen - filter op datum, sector of trefwoord voor meer of minder artikelen.
Bekijk de dossiers in Financiën
Pilots met rechtstreekse rijkssubsidie aan schoolvestiging - 2-12-2010
Tijdens de begrotingsbehandeling nam de Kamer een motie van SP en PvdA aan voor een pilot met rechtstreekse rijkssubsidie aan de school(vestiging) in plaats van het bestuur. De AVS vindt het niet...
Primair onderwijs
Dossier: Subsidieregelingen
Scholen moeten bezuinigingen zelf opvangen - 18-11-2010
De in 2010 ingevoerde bezuinigingen op de lumpsum en de groeiregeling hoeven het primaire proces niet aan te tasten. Dit schrijft onderwijsminister Marja van Bijsterveldt in antwoord op vragen van SP...
Primair onderwijs
Dossier: Lumpsum
Melding geïndiceerde leerlingen in het primair onderwijs via BRON - 29-10-2010
Met de invoering van het onderwijsnummer primair onderwijs wijzigt de procedure voor de aanlevering van gegevens voor geïndiceerde leerlingen in het primair onderwijs. Dit meldt het ministerie...
Primair onderwijs
Dossier: Lumpsum
Evaluatie lumpsum: financieel beleid en management vaak nog ontoereikend in po - 21-10-2010
In veel onderwijsorganisaties zijn de competenties en activiteiten op het gebied van financieel beleid en management nog ontoereikend, maar vaak wordt dit door de organisatie zelf niet onderkend. Dit...
Primair onderwijs
Dossier: Lumpsum
Bedragen materiële instandhouding 2011 vastgesteld - 21-10-2010
De bedragen uit de regeling `Vaststelling bedragen programma´s van eisen basisonderwijs, (v)so en bekostiging materiële instandhouding samenwerkingsverband 2011´ zijn eind september...
Primair onderwijs
Dossier: Materiële instandhouding
Spelregels OCW-subsidies gepubliceerd - 20-10-2010
Voormalig demissionair minister Rouvoet van OCW heeft de `spelregels´ met betrekking tot de onderwijssubsidies gepubliceerd. Deze regeling geeft de algemene standaardregels die van...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Dossier: Materiële instandhouding, Subsidieregelingen
Onderzoek naar mogelijk onterecht verstuurde rekeningen aan scholen - 19-10-2010
De minister van Justitie heeft geconstateerd dat de Stichting tot Exploitatie van de Naburige Rechten (SENA) onder meer aan scholen en schoolbesturen zonder enige feitelijke basis rekeningen heeft...
Primair onderwijs
Dossier: Lumpsum
Onderzoek naar versturen rekeningen door SENA - 19-10-2010
De vaste commissie voor Justitie heeft vragen gesteld aan de minister van Justitie over de financiële situatie bij SENA (Stichting tot Exploitatie van de Naburige Rechten). De vraag richt zich...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Dossier: Lumpsum
Aanpassing bedragen 2010 en bedragen exploitatiekosten 2011 VO bekend - 8-10-2010
In de Regeling aanpassing 2010 en bekostiging exploitatiekosten voortgezet onderwijs, kalenderjaar 2011, zijn de loon- en prijsbijstelling 2009 en bekostiging exploitatiekosten kalenderjaar 2010...
Voortgezet onderwijs
Dossier: Lumpsum
School gesloten na sancties minister van OCW - 7-10-2010
Voormalig (demissionair) minister Rouvoet van OCW maakte eind september bekend dat het bestuur van IBS De Dialoog in Rotterdam per 1 augustus 2010 de deuren van de school heeft gesloten.Begin 2010...
Primair onderwijs
Dossier: Lumpsum
Werkkostenregeling moet administratieve lasten verlichten - 7-10-2010
Uitgangspunt: alles valt onder loon en is belastEind 2009 is de belastingwetgeving op diverse onderdelen aangepast. Eén van de maatregelen, waar ook scholen mee te maken krijgen, is de...
Primair onderwijs
Dossier: Belastingen
Nadere beleidsregel instandhouding/bekostiging uitzonderingsscholen VO - 7-10-2010
Er zijn nadere beleidsregels vastgesteld met betrekking tot de instandhouding dan wel bekostiging van een school op grond van artikel 108, vierde lid, van de WVO. Een school komt hiervoor in...
Voortgezet onderwijs
Dossier: Lumpsum
Schoolbestuur wordt eigen risicodrager bij ziekteverzuim - 7-10-2010
Het bestuur van het Vervangingsfonds heeft besloten om per 1 augustus 2011 het fonds te moderniseren. De kern van de modernisering is om voor het ziekteverzuim een eigen risicoperiode in te voeren,...
Primair onderwijs
Dossier: Bestuursvormen, Lumpsum, Verzuim en Arbozaken
Bedragen materiële instandhouding 2011 vastgesteld - 1-10-2010
De minister van OCW heeft op 28 september 2010 de bedragen via de Regeling vaststelling bedragen programma´s van eisen basisonderwijs, (v)so en bekostiging materiële instandhouding...
Primair onderwijs
Dossier: Lumpsum, Materiële instandhouding
Pas op voor spooknota’s! - 23-9-2010
Volgens diverse AVS-leden sturen een aantal firma´s - GVB uit Groningen is er één van - (weer) spooknota´s rond. Via verschillende wegen melden de firma´s dat...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Dossier: Management, Materiële instandhouding
Buitengewoon verlof voor Cito-werkzaamheden btw-vrij - 23-9-2010
Na een langdurige procedure heeft de Hoge Raad, in cassatie, uitspraak gedaan over een btw-kwestie bij het verlenen van buitengewoon verlof aan een personeelslid. Uit de uitspraak blijkt, dat het...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Dossier: Belastingen
Beleidsarm, maar toch bezuinigingen (Onderwijsbegroting 2011) - 22-9-2010
Het persbericht van het ministerie van OCW ter gelegenheid van de begroting voor 2011 heeft als juichende titel `Leraren en leerlingen ontzien in onderwijsbegroting´. Volgens het ministerie...
Primair onderwijs
Dossier: Materiële instandhouding, Opvang, Passend onderwijs
Leidraad voor Europees aanbesteden (augustus 2010) - 13-9-2010
Deze brochure is bestemd voor scholen en instellingen die in het kader van de Europese richtlijnen aangemerkt zijn als ´aanbestedende dienst´. Is een school of instelling aanbestedende...
Primair onderwijs
Dossier: Europees aanbesteden
Subsidie voor gepromoveerde leerkrachten - 9-9-2010
De subsidie `Promoveren voor leraren´ van de Nederlandse organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO), gefi nancierd door het ministerie van OCW, beoogt het aantal gepromoveerde...
Primair onderwijs
Dossier: Functiemix, Subsidieregelingen
Reglement formatieve onslagen Participatiefonds gewijzigd - 26-8-2010
In het reglement van het Participatiefonds is per 1 augustus 2010 een wijziging doorgevoerd in de regels over formatieve ontslagen (artikel 7). De regeling ging qua terminologie voorheen nog uit van...
Primair onderwijs
Dossier: CAO DGO, Lumpsum
Premiewijzigingen per 1 augustus 2010 - 26-8-2010
Per 1 augustus stijgen de loonkosten in de meeste scholen. Allereerst gaat het om stijgingen als gevolg van de cao (periodiek erbij) en invoering van de eerste tranche van de functiemix. Deze twee...
Primair onderwijs
Dossier: CAO PO, Lumpsum
Gratis schoolfruit succes, maar vertraging met subsidietoekenning - 26-8-2010
Steunpunt Schoolgruiten, een project in opdracht van het ministerie van VWS, werkt samen met Schoolfruit.nu om kinderen op basisscholen te stimuleren meer groenten en fruit te eten. Ondanks het feit...
Primair onderwijs
Dossier: Subsidieregelingen
Verlenging subsidieregeling overblijven - 24-8-2010
In artikel 45 WPO is vastgelegd, dat op 1 augustus 2011 ten minste de helft van degenen die met het toezicht...
Primair onderwijs
Dossier: Opvang, Subsidieregelingen
In- en uitschrijven leerlingen per 1 augustus 2010 gewijzigd - 29-7-2010
Bij de inwerkingtreding van het Besluit van 4 mei 2010, aangehaald als Besluit gebruik persoonsgebonden nummers WPO/WEC, zijn onder andere ook het Besluit bekostiging WPO en het Besluit bekostiging...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Dossier: Lumpsum, Materiële instandhouding
Regeling Leerplusarrangement VO voortgezet - 26-7-2010
De staatssecretaris van OCW, mevrouw Van Bijsterveldt, heeft in haar brief van 24 juni 2010 aangegeven dat de Regeling Leerplusarrangement VO, Nieuwkomers VO en eerste opvang Vreemdelingen de komende...
Voortgezet onderwijs
Dossier: Lumpsum, Regelingen

Pagina's

Er zijn 163 bestanden - filter op datum, sector of trefwoord voor meer of minder bestanden.

Er zijn geen documenten over dit onderwerp

Pagina's

Er zijn 32 veelgestelde vragen - filter op datum, sector of trefwoord voor meer of minder vragen.

Er zijn geen links over dit onderwerp


Heeft u een linksuggestie? Stuur deze naar communicatie@avs.nl

Pagina's

Financiën - Professionalisering

Er zijn 1 cursussen - filter op soort cursusaanbod voor meer of minder cursussen.

Er is op dit moment geen cursusaanbod over dit onderwerp