Home » Dossiers » Financiën

Financiën - Artikelen

Er zijn 433 artikelen - filter op datum, sector of trefwoord voor meer of minder artikelen.
Bekijk de dossiers in Financiën
Conciërgeregeling verlengd - 4-4-2012
Met een wijziging in de regeling Loonkostensubsidie ondersteunend personeel basisscholen wordt de werkingsduur van de conciërgeregeling met drie jaar verlengd. Met ingang van het schooljaar 2015...
Primair onderwijs
Dossier: Subsidieregelingen
Checklist bestuursformatieplan - 23-3-2012
Ieder bestuursformatieplan staat allereerst stil bij het doel ervan: Uitgangspunt is de strategische beleidsvisie van het schoolbestuur. Deze strategische beleidsvisie geeft hoofdlijnen voor:...
Primair onderwijs
Dossier: Formatie, Bestuur
Minder rompslomp met vrijwillige ouderbijdrage - 1-3-2012
De Eerste Kamer heeft eind januari de nieuwe Wet op het onderwijstoezicht (WOT) aangenomen. De nieuwe WOT geeft de inspectie meer bevoegdheden bij het toezicht op scholen. Onderdeel van deze...
Primair onderwijs
Dossier: Vrijwillige Ouderbijdrage
Beste jaarverslagen 2011 in de prijzen - 1-3-2012
Tijdens de mini-conferentie ‘Verantwoording van Klasse(n)’ half februari vond de uitreiking van ‘Beste jaarverslag 2011’ in het primair onderwijs plaats. In de categorie 1...
Primair onderwijs
Dossier: Jaarverslag
Beleidsregel aanpassing Regeling OCW-subsidies - 30-1-2012
Minister Van Bijsterveldt heeft onlangs de beleidsregel ‘Aanpassing van de regeling OCW-subsidies in verband met het in overeenstemming brengen van diverse subsidieregelingen met de...
Voortgezet onderwijs
Dossier: Subsidieregelingen
Regeling prestatiebox primair onderwijs - 30-1-2012
De Regeling prestatiebox primair onderwijs is in het leven geroepen om de kwaliteit van het primair onderwijs te verbeteren. Het betreft de uitvoering van de actieplannen “Basis voor Presteren...
Primair onderwijs
Dossier: Lumpsum
‘Onderzoekers SCP moeten huiswerk over doen’ - 19-1-2012
In het omstreden rapport van het Sociaal en Cultureel Planbureau dat begin januari verscheen, concluderen onderzoekers Bob Kuhry en Flip de Kam dat er de afgelopen tien jaar jaarlijks 3,8 procent...
Primair onderwijs
Dossier: Belastingen
AVS verbijsterd: ‘SCP zakt zwaar door het ijs’ - 11-1-2012
De AVS is verbijsterd over het rapport ‘Krijgen we waar voor ons belastinggeld?’ van het Sociaal Cultureel Planbureau, dat begin januari verscheen. In het rapport stellen de onderzoekers...
Primair onderwijs
Dossier: Belastingen
Belastingmaatregelen onderwijs 2012 gepubliceerd - 9-1-2012
Het ministerie van OCW heeft een overzicht van relevante belastingmaatregelen op het gebied van onderwijs, cultuur en wetenschap voor het jaar 2012 gepubliceerd. De publicatie bevat een beschrijving...
Primair onderwijs
Dossier: Belastingen, Regelingen
Onderwijscontroleprotocol 2011 gepubliceerd - 3-1-2012
Voortgezet onderwijs
Dossier: Lumpsum
Geldstromen, bedrijfsvoering en verantwoording - 28-12-2011
U zit met bedrijfsvoeringvraagstukken, bijvoorbeeld over het inrichten van de planning- en controlcyclus, het opstellen van meerjarenbegrotingen, het volgen van de realisatie of het afl eggen van...
Primair onderwijs
Dossier: Bedrijfsvoering en financiën
Van Bijsterveldt: ’Doordecentralisatie huisvestingsbudget niet in deze regeerperiode’ - 15-12-2011
Een motie van Harm Beertema (PVV), waarin hij pleitte voor een versterkt recht op doordecentralisatie van de huisvestingsbudgetten, werd eerder door de Tweede Kamer aangenomen. Minister Van...
Primair onderwijs
Dossier: Lumpsum
Uitspraak spooknota’s - 16-11-2011
Het Steunpunt Acquisitiefraude (SAF) meldt dat uit een geluidsopname van een advertentiebureau en de transcriptie daarvan niet mag blijken dat er een overeenkomst tot stand is gekomen.  Het...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Dossier: Materiële instandhouding
Bedragen personele bekostiging 2011/2012 aangepast - 10-11-2011
Minister Van Bijsterveldt heeft de aangepaste bedragen van de regeling Bekostiging personeel primair onderwijs 2011/2012 bekend gemaakt. Tegelijk met de aanpassing bedragen leerlinggebonden budget...
Primair onderwijs
Dossier: Lumpsum
Programma’s van Eisen 2012 PO/(V)SO bekend gemaakt - 31-10-2011
Minister Van Bijsterveldt heeft de regeling Programma's van eisen voor het basisonderwijs, speciaal onderwijs en voortgezet speciaal onderwijs gepubliceerd. Hieruit blijkt dat een...
Primair onderwijs
Dossier: Materiële instandhouding
‘Geld voor buitenonderhoud rechtstreeks naar schoolbestuur’ - 20-10-2011
Tijdens de algemene politieke beschouwingen over de rijksbegroting 2012 heeft het kabinet een motie van het CDA overgenomen om onder andere de huisvestingsmiddelen voor het buitenonderhoud van...
Primair onderwijs
Dossier: Materiële instandhouding
Overzichtsposter financiële stromen basisonderwijs beschikbaar - 22-9-2011
De Algemene Rekenkamer heeft een overzicht op posterformaat gepubliceerd over de financiële stromen in het (speciaal) basisonderwijs, inclusief de zorggelden. Met de bijhorende toelichting geeft...
Primair onderwijs
Dossier: Lumpsum
Aanpassing 30%-regeling werknemers - 15-9-2011
In zijn brief van 7 september 2011 geeft de staatssecretaris van Financiën, de heer Weekers, aan, dat hij voornemens de is de zogenoemde 30%-regeling dit najaar aan te passen en zodoende beter...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Dossier: Belastingen
Wijziging jaarverslaglegging - 14-9-2011
In verband met wijzigingen in wet- en regelgeving is de aanleveringsprocedure van het jaarverslag bij DUO aangepast. Hierdoor is de “Regeling jaarverslaggeving onderwijs” van 17 december...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Dossier: Lumpsum, Jaarverslag
Nieuwe bedragen bekostiging personeel - 12-9-2011
De nieuwe bedragen voor personele bekostiging zijn door het ministerie van OCW bekendgemaakt. De bedragen zijn opgenomen in de regeling Bekostiging personeel po 2010/2011. In verband met de...
Primair onderwijs
Dossier: Lumpsum
Concept-controleprotocol 2011 beschikbaar - 9-9-2011
Het concept-controleprotocol 2011 is al beschikbaar. Schoolbesturen en accountants die hiermee alvast aan de slag willen, kunnen deze versie gebruiken. Het defi nitieve protocol wordt in een later...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Dossier: Lumpsum
Scholen ontvangen herziene beschikking LGF-budget - 8-9-2011
Door de invoering van de leerlinggegevens in het Basisregister Onderwijs (BRON) kunnen zich ook wijzigingen voordoen in het kader van de leerlinggebonden fi nanciering (LGF-budget). Daarom heeft DUO...
Primair onderwijs
Dossier: Lumpsum
Frauderende schoolbestuurders niet aangepakt - 2-9-2011
Justitie pakt grootschalige fraudes, die de afgelopen jaren bij islamitische basisscholen zijn geconstateerd, vrijwel nooit aan. Op één na zijn alle aangiftes tegen de verantwoordelijke...
Primair onderwijs
Dossier: Lumpsum, Bestuur
Frauderende besturen niet aangepakt - 2-9-2011
Justitie pakt grootschalige fraudes die de afgelopen jaren bij islamitische basisscholen zijn geconstateerd, vrijwel nooit aan. Op één na zijn alle aangiftes tegen de verantwoordelijke...
Voortgezet onderwijs
Dossier: Lumpsum
Wijziging GPL-bedragen VO 2011 - 31-8-2011
De “Regeling vaststelling van de bedragen landelijke gemiddelde personeelslast voortgezet onderwijs 2011” is gewijzigd. De wijziging heeft betrekking op de aanpassing van de bedragen van...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Dossier: Lumpsum

Pagina's

Financiën - Documenten

Er zijn 163 bestanden - filter op datum, sector of trefwoord voor meer of minder bestanden.

Pagina's

Er zijn 27 veelgestelde vragen - filter op datum, sector of trefwoord voor meer of minder vragen.

Er zijn geen links over dit onderwerp


Heeft u een linksuggestie? Stuur deze naar communicatie@avs.nl

Pagina's

Financiën - Professionalisering

Er zijn 1 cursussen - filter op soort cursusaanbod voor meer of minder cursussen.

Er is op dit moment geen cursusaanbod over dit onderwerp