Zie deze pagina Klik hier om meer te weten te komen
Waarom niet hier checken pillen-zonder-voorschrift.com
Home » Dossiers » Bestuur en management

Bestuur en management - Artikelen

Er zijn 261 artikelen - filter op datum, sector of trefwoord voor meer of minder artikelen.
Bekijk de dossiers in Bestuur en management
Regeling beleggen en belenen aangescherpt - 12-11-2009
In 2001 is de Regeling beleggen en belenen door instellingen voor onderwijs en onderzoek (BenB) in werking getreden. Door de inwerkingtreding van deze regeling diende elk bevoegd gezag een...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Dossier: Management, Regelingen
Personeelsbeleid publieke sector gedoogt ondermaats presteren - 15-10-2009
Het personeelsbeleid binnen het onderwijs, de overheid en de zorg is hard aan vernieuwing toe. Het op grote schaal gedogen van ondermaatse prestaties, karige beloningen voor uitmuntende prestaties en...
Primair onderwijs
Dossier: Beloningsbeleid, Management
Begroting OCW: Forse bezuiniging op bestuur en management PO - 16-9-2009
Doordat politici al geruime tijd de onheilspellende boodschap verspreiden dat het slecht gaat in Nederland en dat er echt niet te ontkomen valt aan bezuinigingen, valt de Onderwijsbegroting voor 2010...
Primair onderwijs
Dossier: Lumpsum, Management, Onderwijsbegroting
Richtsnoeren persoonsgegevens op internet - 14-8-2009
Het College bescherming persoonsgegevens (CBP) heeft nieuwe, aanvullende, richtsnoeren bekend gemaakt in het kader van de bescherming van persoonsgegevens in relatie tot publicatie op internet.In...
Primair onderwijs
Dossier: Management
Evaluatiestudie wijst uit: invoering WMS geslaagd - 20-7-2009
In een brief van de staatssecretarissen OCW blijkt, dat de invoering van de Wet Medezeggenschap Scholen grotendeels geslaagd is. Zij baseren hun berichtgeving op de uitgebrachte evaluatiestudie...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Dossier: Medezeggenschap
De grote, boze school: feit of fictie? - 17-6-2009
Moet er een halt geroepen worden aan schaalvergroting in het po en vo? Is het goed dat er een fusietoets wordt ingesteld? Hebben ouders nog wel genoeg keuzevrijheid als scholen fuseren? Moeten we ons...
Voortgezet onderwijs
Dossier: Onderwijs Café, Schaalvergroting, Fusie
Medezeggenschap scholen op orde - 28-5-2009
Meer dan 90 procent van de scholen in het funderend onderwijs heeft de Wet Medezeggenschap Scholen (WMS) ingevoerd en een vertaling gemaakt naar de eigen school. Het overgrote deel van de scholen...
Primair onderwijs
Dossier: Medezeggenschap
Dit is wat mij drijft - 23-4-2009
In april 2009 schreef Marijke Nijboer een boekbespreking over ‘Dit is wat mij drijft' van Henk Galenkamp en Hartger Wassink: “De prettig leesbare portretten geven samen een beeld van...
Primair onderwijs
Dossier: Management
Versterken kwaliteit bestuur en management - 23-4-2009
De kwaliteitsagenda `Scholen voor morgen´ heeft als een van de speerpunten het verbeteren van de prestaties op de basisvaardigheden taal, lezen en rekenen. Daarbij is de veronderstelling dat de...
Primair onderwijs
Dossier: Management, Bestuur
Project versterken opbrengstgericht werken - 15-4-2009
Besturen kunnen zich melden om met hun scholen deel te nemen aan een driejarig project met als doel de opbrengsten van het primaire proces te verbeteren. Door beter om te gaan met de opbrengsten,...
Primair onderwijs
Dossier: Management
Brochure 'Medezeggenschap met ambitie' - 14-4-2009
Naar aanleiding van het verschijnen van de Kwaliteitsagenda VO heeft de Vereniging Openbaar Onderwijs een brochure geschreven voor medezeggenschapsraden. In deze brochure wordt de rol van de MR bij...
Primair onderwijs
Dossier: Medezeggenschap
Meer vrouwen in (onderwijs)management - 5-3-2009
De arbeidsdeelname van vrouwen is de afgelopen jaren flink gestegen, blijkt uit de Emancipatiemonitor van SCP/CBS. Ook in het onderwijsmanagement zijn meer vrouwen gaan werken, maar in vergelijking...
Primair onderwijs
Dossier: Management
Experts taal en rekenen gezocht voor Project Versterking bestuur en schoolleiding - 3-3-2009
Project Versterking bestuur en schoolleiding in verband met de leeropbrengsten voor taal en rekenen Experts gezocht Vanaf april 2009 gaat het project Versterken kwaliteit bestuur en management...
Primair onderwijs
Dossier: Bestuursvormen, Management
Aanpak Opbrengstgericht schoolleiderschap naar Tweede Kamer - 5-2-2009
De `Aanpak Opbrengstgericht Leiderschap´ is door staatssecretaris Dijksma naar de Tweede Kamer gestuurd. Deze aanpak is in samenwerking met schoolleidersorganisaties - waaronder de AVS - en de...
Primair onderwijs
Dossier: Opbrengstgericht leiderschap
Invoering en kwaliteit medezeggenschap - 2-10-2008
Het ITS heeft de opdracht gekregen een vervolgonderzoek te doen naar de invoering en de kwaliteit van medezeggenschap in het onderwijs. Het ITS gaat onderzoeken of de invoering van de Wet op de...
Primair onderwijs
Dossier: Medezeggenschap
Onderzoek naar kwaliteit medezeggenschap - 18-9-2008
Het ITS heeft opdracht gekregen een vervolg onderzoek te doen naar de invoering en de kwaliteit van de medezeggenschap in het onderwijs. De resultaten van het eerste onderzoek zijn verschenen in het...
Primair onderwijs
Dossier: Medezeggenschap
Leerkrachten minst tevreden over leidinggevende - 11-6-2008
Hoge werkdruk, weinig doorgroeimogelijkheden, maar vooral de directie die het af laat weten. Uit een landelijk medewerkerstevredenheidsonderzoek van onderzoeksbureau Integron blijkt dat van de elf...
Primair onderwijs
Dossier: Management
Minder managementbanen, meer leerkrachten - 1-3-2008
Minder managementbanen, meer leerkrachtenDe afgelopen jaren is er sprake geweest van een flinke werkgelegenheidskrimp in leidinggevendefuncties. De managementhausse van de afgelopen jaren is...
Primair onderwijs
Dossier: Management
Aansluiting bij PO-raad en medezeggenschap - 13-2-2008
Op 22 januari 2008 is de PO-raad officieel opgericht en kunnen schoolbesturen lid worden van deze nieuwe organisatie voor het primair onderwijs. Veel besturen en schoolleiders vragen zich af wat...
Primair onderwijs
Dossier: Medezeggenschap, Sectororganisatie
Subsidie stuurgroep WMS verlengd - 13-2-2008
In een evaluatiebrief aan de Tweede Kamer over de invoering van de Wet Medezeggenschap op Scholen (WMS) zeggen de beide staatssecretarissen van Onderwijs toe de subsidie voor de Stuurgroep WMS met...
Primair onderwijs
Dossier: Medezeggenschap
Brief aan de Tweede Kamer - Evaluatie invoering WMS - 30-1-2008
In deze brief de rapportage Evaluatie invoering Wet medezeggenschap op scholen. De rapportage is ons door de Stuurgroep WMS2 op 28 november jl. aangeboden op het congres `Medezeggenschap op niveau...
Primair onderwijs
Dossier: Medezeggenschap
Vrouwelijke managers ambitieuzer - 10-1-2008
Uit recent gepubliceerd onderzoek van weekblad Intermediair blijkt dat vrouwelijke leidinggevenden ambitieuzer zijn dan mannen. In de ogen van hun medewerkers doen ze het even goed of zelfs beter. Zo...
Primair onderwijs
Dossier: Management
Breed onderzoek naar onregelmatigheden islamitisch onderwijs - 6-10-2007
Staatssecretarissen Dijksma en Van Bijsterveldt hebben de Tweede Kamer geïnformeerd over de stand van zaken rondom de onregelmatigheden bij enkele islamitische schoolbesturen. De signalen roepen...
Primair onderwijs
Dossier: Management
Oriëntatie op management levert bijdrage aan tekort leidinggevenden - 2-10-2007
Om te anticiperen op de dreigende tekorten aan schoolleiders in het primair onderwijs heeft de Algemene Vereniging Schoolleiders, op verzoek van het SBO, de training Oriëntatie op Management...
Primair onderwijs
Dossier: Management
Functie 'bazen van buiten' onderzocht - 21-8-2007
Regioplan heeft in opdracht van het ministerie van OCW en het Sectorbestuur Onderwijsarbeidsmarkt (SBO) onderzoek gedaan naar de bijdrage van bazen van buiten aan het primair onderwijs. Conclusie:...
Primair onderwijs
Dossier: Management

Pagina's

Er zijn 94 bestanden - filter op datum, sector of trefwoord voor meer of minder bestanden.

Er zijn geen documenten over dit onderwerp

Pagina's

Er zijn 9 veelgestelde vragen - filter op datum, sector of trefwoord voor meer of minder vragen.

Er zijn geen links over dit onderwerp


Heeft u een linksuggestie? Stuur deze naar communicatie@avs.nl

Bestuur en management - Professionalisering

Er zijn 45 cursussen - filter op soort cursusaanbod voor meer of minder cursussen.

Er is op dit moment geen cursusaanbod over dit onderwerp

Pagina's