Zie deze pagina Klik hier om meer te weten te komen
Waarom niet hier checken pillen-zonder-voorschrift.com
Home » Dossiers » Bestuur en management

Bestuur en management - Artikelen

Er zijn 261 artikelen - filter op datum, sector of trefwoord voor meer of minder artikelen.
Bekijk de dossiers in Bestuur en management
Nieuwsbrief opbrengstgericht leiderschap 14-10-2010 - 14-12-2010
Primair onderwijs
Dossier: Opbrengstgericht leiderschap
Rapport over samenwerkingsvormen school en opvang - 3-12-2010
Vrijwel alle scholen voor primair onderwijs, kinderopvangorganisaties en peuterspeelzalen hebben te maken met voor- en vroegschoolse educatie en/of voor-, tussen- en naschoolse opvang. Deze partijen...
Primair onderwijs
Dossier: Bestuursvormen, Brede School, Opvang
Brochure opbrengstgericht leiderschap uitgebracht - 2-12-2010
`Opbrengstgericht leiderschap, werken op drie niveaus´ is een brochure met handvatten en praktische voorbeelden om opbrengstgericht werken in de praktijk te brengen. Door opbrengstgericht...
Primair onderwijs
Dossier: Opbrengstgericht leiderschap
Betere prestaties door opbrengstgericht werken - 18-11-2010
Basisscholen kunnen rekenprestaties van hun leerlingen vergroten door opbrengstgericht te werken. Dit blijkt uit het rapport `Opbrengstgericht werken in het basisonderwijs´, dat de Inspectie...
Primair onderwijs
Dossier: Inspectie, Opbrengstgericht leiderschap
Ondersteuning bij medezeggenschapsgeschillen kan beter - 21-10-2010
MR-leden in het basis- of voortgezet onderwijs zouden bij conflicten geregeld worden geïntimideerd door het schoolbestuur of de -directie, concludeert adviesbureau Actis naar aanleiding van een...
Primair onderwijs
Dossier: Medezeggenschap
Wetswijziging WVO voor maatschappelijke stage en wijziging Arbeidstijdenwet ingediend - 19-10-2010
Door de voormalig staatssecretaris van OCW, mevrouw Van Bijsterveldt, is mede namens de minster van LNV en in overeenstemming met de minister van SZW een wetswijziging ingediend voor de...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Dossier: Management, School en omgeving
Eerste nieuwsbrief opbrengstgericht leiderschap verschenen - 14-10-2010
Op 6 oktober jongstleden is de eerste digitale nieuwsbrief van het project Opbrengstgericht leiderschap verschenen. De bedoeling van deze, tweemaandelijkse, nieuwsbrief is de deelnemers aan het...
Primair onderwijs
Dossier: Opbrengstgericht leiderschap
Schoolbestuur wordt eigen risicodrager bij ziekteverzuim - 7-10-2010
Het bestuur van het Vervangingsfonds heeft besloten om per 1 augustus 2011 het fonds te moderniseren. De kern van de modernisering is om voor het ziekteverzuim een eigen risicoperiode in te voeren,...
Primair onderwijs
Dossier: Bestuursvormen, Lumpsum, Verzuim en Arbozaken
Diversiteit geen topprioriteit voor schoolbesturen - 7-10-2010
Hoewel de samenleving - en dus ook het onderwijs - steeds meer multicultureel wordt, zijn schoolbesturen vaak nog eenzijdig samengesteld. Uit onderzoek van het Sectorbestuur Onderwijsarbeidsmarkt (...
Primair onderwijs
Dossier: Management
Nieuwsbrief Opbrengstgericht leiderschap 06-10-2010 - 6-10-2010
Primair onderwijs
Dossier: Opbrengstgericht leiderschap
Eén keer per jaar verantwoording afleggen - 28-9-2010
Schoolleiders moeten verantwoording afleggen aan tenminste negen verschillende partijen. In die verantwoording zit overlap en inconsistentie, waardoor schoolleiders het hele schooljaar met...
Primair onderwijs
Dossier: Management
Pas op voor spooknota’s! - 23-9-2010
Volgens diverse AVS-leden sturen een aantal firma´s - GVB uit Groningen is er één van - (weer) spooknota´s rond. Via verschillende wegen melden de firma´s dat...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Dossier: Management, Materiële instandhouding
Scholing medezeggenschap voor schoolleiders en bestuurders - 24-8-2010
De (G)MR van uw school heeft zich laten scholen over de inhoud van de Wet medezeggenschap op scholen (WMS) en over zijn taken en bevoegdheden. Vindt u dat u als schoolleider/bestuurder zelf...
Primair onderwijs
Dossier: Medezeggenschap
Goed bestuur voor eenpitters - 7-7-2010
In een speciaal informatiebulletin geeft de PO-Raad op eenpitters afgestemde informatie over de onlangs aanvaarde wijzigingen van de onderwijswetten rond `Goed onderwijs, goed bestuur´ en over...
Primair onderwijs
Dossier: Bestuursvormen, Management
4e Landelijke WMS congres 'Naar een professionele medezeggenschap' - 7-7-2010
Op 24 november 2010 organiseert de Stichting Onderwijsgeschillen het vierde landelijk WMS congres onder de titel 'Naar een professionele medezeggenschap'. Dit congres vindt plaats in de...
Primair onderwijs
Dossier: Medezeggenschap
Beveiliging computernetwerken scholen VO zaak van bestuur - 31-5-2010
De staatssecretaris van OCW, mevrouw Van Bijsterveldt, heeft gereageerd op Kamervragen naar aanleiding van het artikel “De script kiddies zien speeltuin in intranet”. De gestelde vragen...
Voortgezet onderwijs
Dossier: ICT, Management
Scheiding tussen toezicht en uitvoering geen modegril - 18-2-2010
In het kader van governance in het onderwijs wordt de scheiding tussen toezicht en uitvoering een steeds belangrijker onderwerp. Was er een aantal jaren geleden in de ogen van sommigen sprake van een...
Primair onderwijs
Dossier: Bestuursvormen, Bestuur, Policy Governance®
Inschrijving KvK: vestigingen vóór 14 maart 2010 - 25-1-2010
Verenigingen en stichtingen (schoolbesturen) moeten al hun vestigingen uiterlijk 14 maart 2010 in het nieuwe Handelsregister hebben ingeschreven. De oorspronkelijke deadline van 1 januari 2010 was...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Dossier: Management
Policy governance® en de kunst van verantwoorden - 21-1-2010
Om besturen en raden van toezicht beter te laten functioneren binnen organisaties ontwikkelde dr. John Carver het zogenoemde Policy Governance Model. Dit model wordt in Nederland, ook in het...
Primair onderwijs
Dossier: Verhouding bestuur en management, Policy Governance®
Schoolbesturen: alle vestigingen verplicht inschrijven in handelsregister - 21-1-2010
Schoolbesturen moeten al hun vestigingen uiterlijk 28 februari 2010 ingeschreven hebben in het nieuwe Handelsregister van de Kamer van Koophandel (KvK). Eerder is gemeld dat dit voor 1 januari...
Primair onderwijs
Dossier: Management
Het Policy Governance Brondocument - 12-1-2010
Om besturen en raden van toezicht beter te laten functioneren binnen organisaties ontwikkelde dr. John Carver het zogenoemde Policy Governance® model. Dit model wordt in Nederland, ook in het...
Primair onderwijs
Dossier: Verhouding bestuur en management, Policy Governance®
CFI en IB-Groep verder als DUO - 8-1-2010
Vanaf heden gaan CFI en de IB-Groep verder als Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO). Dit heeft tot gevolg dat de communicatiemiddelen van deze organisaties er anders uit komen te zien. Zij krijgen in de...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Dossier: Management
Datums verstrekken examenpakketten bekend - 8-1-2010
De Dient Uitvoering Onderwijs (DUO) heeft met de distributeur van de examenpakketten afgesproken, dat de examenpakketten vóór de meivakantie 2010 op de scholen worden afgeleverd. Als...
Voortgezet onderwijs
Dossier: Management
Bekostiging Landelijke Commissie Geschillen WMS - 7-1-2010
Bij brief van 18 december 2009 hebben de staatssecretarissen Dijksma en Van Bijsterveldt duidelijkheid verschaft over de financiering van de Landelijke Commissie Geschillen WMS (LGC WMS). Onder de...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Dossier: Lumpsum, Medezeggenschap
Scholing medezeggenschap voor schoolleiders en bestuurders - 5-1-2010
De MR van uw school of de GMR heeft zich laten scholen over de inhoud van de Wet medezeggenschap op scholen (WMS) en over zijn taken en bevoegdheden. Tijdens de vergaderingen merkt u dat de leden van...
Primair onderwijs
Dossier: Medezeggenschap

Pagina's

Er zijn 94 bestanden - filter op datum, sector of trefwoord voor meer of minder bestanden.

Er zijn geen documenten over dit onderwerp

Pagina's

Er zijn 9 veelgestelde vragen - filter op datum, sector of trefwoord voor meer of minder vragen.

Er zijn geen links over dit onderwerp


Heeft u een linksuggestie? Stuur deze naar communicatie@avs.nl

Bestuur en management - Professionalisering

Er zijn 45 cursussen - filter op soort cursusaanbod voor meer of minder cursussen.

Er is op dit moment geen cursusaanbod over dit onderwerp

Pagina's