Zie deze pagina Klik hier om meer te weten te komen
Waarom niet hier checken pillen-zonder-voorschrift.com
Home » Dossiers » Bestuur en management

Bestuur en management - Artikelen

Er zijn 248 artikelen - filter op datum, sector of trefwoord voor meer of minder artikelen.
Bekijk de dossiers in Bestuur en management
Nieuwsbrief opbrengstgericht leiderschap 30-03-2011 - 30-3-2011
Primair onderwijs
Dossier: Opbrengstgericht leiderschap
Beginnende én ervaren schoolleiders voelen zich gewaardeerd door coaching - 24-3-2011
Proef met coaching levert positieve bijdrage aan professionele schoolcultuur Gecoachte schoolleiders zijn eerder ingewerkt en de kwaliteit van hun werk is hoger dan bij andere startende...
Primair onderwijs
Dossier: Opbrengstgericht leiderschap
Vrijheid van meningsuiting valt onder verantwoordelijkheid bestuur - 10-3-2011
 Naar aanleiding van Kamervragen heeft de minister van OCW, mevrouw Van Bijsterveldt, antwoord gegeven op de vraag of een directeur van een school zijn mening mag uiten over een politieke partij...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Dossier: Verhouding bestuur en management
Inspectie onderzoekt financiële positie onderwijsbesturen - 3-3-2011
De Inspectie van het Onderwijs start met een onderzoek naar de fi nanciële positie bij besturen in het primair, voortgezet en speciaal onderwijs. Het onderzoek loopt tot de zomer van 2012 en...
Primair onderwijs
Dossier: Bestuursvormen, Inspectie
Maximum aan beloning onderwijsbestuurders - 3-2-2011
In het wetsvoorstel `Normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector´ van minister Donner wordt een maximum gesteld aan de beloning van bestuurders en hoogste...
Primair onderwijs
Dossier: Bestuursvormen, Verhouding bestuur en management
Minder animo vrijwillige schoolbestuurders - 3-2-2011
Het is voor scholen lastiger om het schoolbestuur of de MR te `vullen´. Het aantal ouders dat zich wil inzetten voor de school neemt af. Dat blijkt uit een ledenpeiling van de Besturenraad....
Primair onderwijs
Dossier: Bestuursvormen, Verhouding bestuur en management
Meerderheid besturen voortgezet onderwijs heeft Code Goed Bestuur ingevoerd - 2-2-2011
Twee jaar na invoering van de Code Goed Onderwijsbestuur heeft een grote meerderheid van de besturen de code op alle onderdelen ingevoerd. Dat is de conclusie van het onderzoek dat de VO-raad heeft...
Primair onderwijs
Dossier: Management
Meerderheid besturen voortgezet onderwijs heeft Code Goed Bestuur ingevoerd - 2-2-2011
Twee jaar na invoering van de Code Goed Onderwijsbestuur heeft een grote meerderheid van de besturen de code op alle onderdelen ingevoerd. Dat is de conclusie van het onderzoek dat de VO-raad heeft...
Voortgezet onderwijs
Dossier: Management
Opnieuw spooknota's - voorzichtigheid is geboden - 21-1-2011
Diverse leden meldden bij de AVS Helpdesk dat een aantal firma´s (weer) spooknota´s rondstuurt. Zoals bijvoorbeeld Regio Online, verzonden door MKBlokaal.nl. De school ontvangt een...
Primair onderwijs
Dossier: Management
Wetsvoorstel Normering topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT) ingediend - 14-1-2011
Minister Donner (Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties) heeft bij de Tweede Kamer het wetsvoorstel Normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT)  ingediend....
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Dossier: CAO PO, Verhouding bestuur en management
Nieuwsbrief opbrengstgericht leiderschap 14-10-2010 - 14-12-2010
Primair onderwijs
Dossier: Opbrengstgericht leiderschap
Rapport over samenwerkingsvormen school en opvang - 3-12-2010
Vrijwel alle scholen voor primair onderwijs, kinderopvangorganisaties en peuterspeelzalen hebben te maken met voor- en vroegschoolse educatie en/of voor-, tussen- en naschoolse opvang. Deze partijen...
Primair onderwijs
Dossier: Bestuursvormen, Brede School, Opvang
Brochure opbrengstgericht leiderschap uitgebracht - 2-12-2010
`Opbrengstgericht leiderschap, werken op drie niveaus´ is een brochure met handvatten en praktische voorbeelden om opbrengstgericht werken in de praktijk te brengen. Door opbrengstgericht...
Primair onderwijs
Dossier: Opbrengstgericht leiderschap
Betere prestaties door opbrengstgericht werken - 18-11-2010
Basisscholen kunnen rekenprestaties van hun leerlingen vergroten door opbrengstgericht te werken. Dit blijkt uit het rapport `Opbrengstgericht werken in het basisonderwijs´, dat de Inspectie...
Primair onderwijs
Dossier: Inspectie, Opbrengstgericht leiderschap
Ondersteuning bij medezeggenschapsgeschillen kan beter - 21-10-2010
MR-leden in het basis- of voortgezet onderwijs zouden bij conflicten geregeld worden geïntimideerd door het schoolbestuur of de -directie, concludeert adviesbureau Actis naar aanleiding van een...
Primair onderwijs
Dossier: Medezeggenschap
Wetswijziging WVO voor maatschappelijke stage en wijziging Arbeidstijdenwet ingediend - 19-10-2010
Door de voormalig staatssecretaris van OCW, mevrouw Van Bijsterveldt, is mede namens de minster van LNV en in overeenstemming met de minister van SZW een wetswijziging ingediend voor de...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Dossier: Management, School en omgeving
Eerste nieuwsbrief opbrengstgericht leiderschap verschenen - 14-10-2010
Op 6 oktober jongstleden is de eerste digitale nieuwsbrief van het project Opbrengstgericht leiderschap verschenen. De bedoeling van deze, tweemaandelijkse, nieuwsbrief is de deelnemers aan het...
Primair onderwijs
Dossier: Opbrengstgericht leiderschap
Schoolbestuur wordt eigen risicodrager bij ziekteverzuim - 7-10-2010
Het bestuur van het Vervangingsfonds heeft besloten om per 1 augustus 2011 het fonds te moderniseren. De kern van de modernisering is om voor het ziekteverzuim een eigen risicoperiode in te voeren,...
Primair onderwijs
Dossier: Bestuursvormen, Lumpsum, Verzuim en Arbozaken, Verzuimbeleid
Diversiteit geen topprioriteit voor schoolbesturen - 7-10-2010
Hoewel de samenleving - en dus ook het onderwijs - steeds meer multicultureel wordt, zijn schoolbesturen vaak nog eenzijdig samengesteld. Uit onderzoek van het Sectorbestuur Onderwijsarbeidsmarkt (...
Primair onderwijs
Dossier: Management
Nieuwsbrief Opbrengstgericht leiderschap 06-10-2010 - 6-10-2010
Primair onderwijs
Dossier: Opbrengstgericht leiderschap
Eén keer per jaar verantwoording afleggen - 28-9-2010
Schoolleiders moeten verantwoording afleggen aan tenminste negen verschillende partijen. In die verantwoording zit overlap en inconsistentie, waardoor schoolleiders het hele schooljaar met...
Primair onderwijs
Dossier: Management
Pas op voor spooknota’s! - 23-9-2010
Volgens diverse AVS-leden sturen een aantal firma´s - GVB uit Groningen is er één van - (weer) spooknota´s rond. Via verschillende wegen melden de firma´s dat...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Dossier: Management, Materiële instandhouding
Scholing medezeggenschap voor schoolleiders en bestuurders - 24-8-2010
De (G)MR van uw school heeft zich laten scholen over de inhoud van de Wet medezeggenschap op scholen (WMS) en over zijn taken en bevoegdheden. Vindt u dat u als schoolleider/bestuurder zelf...
Primair onderwijs
Dossier: Medezeggenschap
Goed bestuur voor eenpitters - 7-7-2010
In een speciaal informatiebulletin geeft de PO-Raad op eenpitters afgestemde informatie over de onlangs aanvaarde wijzigingen van de onderwijswetten rond `Goed onderwijs, goed bestuur´ en over...
Primair onderwijs
Dossier: Bestuursvormen, Management
4e Landelijke WMS congres 'Naar een professionele medezeggenschap' - 7-7-2010
Op 24 november 2010 organiseert de Stichting Onderwijsgeschillen het vierde landelijk WMS congres onder de titel 'Naar een professionele medezeggenschap'. Dit congres vindt plaats in de...
Primair onderwijs
Dossier: Medezeggenschap

Pagina's

Er zijn 96 bestanden - filter op datum, sector of trefwoord voor meer of minder bestanden.

Er zijn geen documenten over dit onderwerp

Pagina's

Er zijn 8 veelgestelde vragen - filter op datum, sector of trefwoord voor meer of minder vragen.

Er zijn geen links over dit onderwerp


Heeft u een linksuggestie? Stuur deze naar communicatie@avs.nl

Bestuur en management - Professionalisering

Er zijn 30 cursussen - filter op soort cursusaanbod voor meer of minder cursussen.

Er is op dit moment geen cursusaanbod over dit onderwerp

Pagina's