Home » Dossiers » Bestuur en management » Bestuursvormen

Dossier Bestuursvormen - Artikelen

Er zijn 21 artikelen - filter op datum, sector of trefwoord voor meer of minder artikelen.
AVS: ‘Hoog tijd voor cao bestuurders en leidinggevenden po’ - 22 november 2012
De AVS vertegenwoordigt naast  5.500 schoolleiders ook 700 bovenschoolse directeuren en bestuurders . De AVS vindt dat zij recht hebben op een goede cao en salarisschalen die tegemoet komen...
Primair onderwijs
Code Goed bestuur PO steeds meer gehanteerd - 20 september 2012
Het aantal schoolbesturen in het primair onderwijs dat de Code Goed bestuur hanteert is in een jaar tijd toegenomen van 50 naar 73 procent. Dat blijkt uit de monitor ‘Goed bestuur in het...
Primair onderwijs
Penta Primair uit Grootegast maakt beste bestuursverslag - 1 december 2011
Hans Bol, algemeen directeur van Dyade, overhandigde onlangs op kasteel Nyenrode de Bestuurs bokaal aan een afvaardiging van schoolbestuur Penta Primair uit Grootegast. De bokaal is de prijs voor het...
Primair onderwijs
Minister past voorstel beloningsmaximum schoolbesturen aan - 1 december 2011
Minister Van Bijsterveldt heeft haar voorstel voor een sectoraal beloningsmaximum voor bezoldigde schoolbesturen bijgesteld. Het oorspronkelijke beloningsmaximum van 153.000 euro is aangepast naar...
Primair onderwijs
Geen uitstel voor scheiding bestuur en toezicht - 8 september 2011
Verschillende schoolbesturen hebben de minister benaderd met het verzoek uitstel te verlenen om aan de wettelijke bepaling te voldoen dat vóór 1 augustus 2011 onderscheid gemaakt moet...
Primair onderwijs
Beloningsmaximum po-bestuurder: 153.000 euro - 23 juni 2011
Voor bestuurders en toezichthouders in het onderwijs worden lagere beloningsmaxima vastgesteld dan het wettelijk maximum dat gaat gelden voor bestuurders in de gehele (semi)publieke sector. Ook...
Primair onderwijs
72 procent schoolbesturen po heeft bestuur en toezicht gescheiden - 23 juni 2011
Van de schoolbesturen in het primair onderwijs heeft 72 procent intern toezicht georganiseerd. Dit blijkt uit onderzoek van de Hogeschool van Amsterdam en de Radboud Universiteit Nijmegen, in...
Primair onderwijs
Rotterdams schoolbestuur wil pabo overnemen - 7 april 2011
De Rotterdamse Vereniging Katholiek Onderwijs (RVKO) en Hogeschool Leiden ondertekenden medio maart een intentieverklaring tot overdracht van pabo Thomas More.  De Hogeschool Leiden zegt in RVKO...
Primair onderwijs
Inspectie onderzoekt financiële positie onderwijsbesturen - 3 maart 2011
De Inspectie van het Onderwijs start met een onderzoek naar de fi nanciële positie bij besturen in het primair, voortgezet en speciaal onderwijs. Het onderzoek loopt tot de zomer van 2012 en...
Primair onderwijs
Maximum aan beloning onderwijsbestuurders - 3 februari 2011
In het wetsvoorstel `Normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector´ van minister Donner wordt een maximum gesteld aan de beloning van bestuurders en hoogste...
Primair onderwijs
Minder animo vrijwillige schoolbestuurders - 3 februari 2011
Het is voor scholen lastiger om het schoolbestuur of de MR te `vullen´. Het aantal ouders dat zich wil inzetten voor de school neemt af. Dat blijkt uit een ledenpeiling van de Besturenraad...
Primair onderwijs
Rapport over samenwerkingsvormen school en opvang - 3 december 2010
Vrijwel alle scholen voor primair onderwijs, kinderopvangorganisaties en peuterspeelzalen hebben te maken met voor- en vroegschoolse educatie en/of voor-, tussen- en naschoolse opvang. Deze partijen...
Primair onderwijs
Schoolbestuur wordt eigen risicodrager bij ziekteverzuim - 7 oktober 2010
Het bestuur van het Vervangingsfonds heeft besloten om per 1 augustus 2011 het fonds te moderniseren. De kern van de modernisering is om voor het ziekteverzuim een eigen risicoperiode in te voeren,...
Primair onderwijs
Goed bestuur voor eenpitters - 7 juli 2010
In een speciaal informatiebulletin geeft de PO-Raad op eenpitters afgestemde informatie over de onlangs aanvaarde wijzigingen van de onderwijswetten rond `Goed onderwijs, goed bestuur´ en over...
Primair onderwijs
Scheiding tussen toezicht en uitvoering geen modegril - 18 februari 2010
In het kader van governance in het onderwijs wordt de scheiding tussen toezicht en uitvoering een steeds belangrijker onderwerp. Was er een aantal jaren geleden in de ogen van sommigen sprake van een...
Primair onderwijs
Experts taal en rekenen gezocht voor Project Versterking bestuur en schoolleiding - 3 maart 2009
Project Versterking bestuur en schoolleiding in verband met de leeropbrengsten voor taal en rekenen Experts gezocht Vanaf april 2009 gaat het project Versterken kwaliteit bestuur en management...
Primair onderwijs
'Samenbundeling is niet hét antwoord' - 1 november 2006
Terwijl in het primair onderwijs nog volop samenwerking wordt gezocht, komt het bedrijfsleven terug op de laatste fusie-explosie. Lopen de softere sectoren achter de feiten aan? Fusie-expert Hans...
Primair onderwijs
Bestuursbureaus komen miljoenen te kort - 25 februari 2006
Uit het onderzoek Management en bestuur, onderzoek naar de inrichting van bovenschoolse managementbureaus in het primair onderwijs blijkt dat bovenschoolse managementbureaus jaarlijks zon honderd...
Primair onderwijs
Nieuwe stap op weg naar sterke autonomie voor scholen - 29 augustus 2005
Scholen en andere onderwijsinstellingen kunnen in de toekomst hun bestuurlijke zaken in hoge mate zelf regelen. Zij krijgen de ruimte om dat op hun eigen manier te doen; voorwaarde is wel dat er een...
Primair onderwijs
Concept Code Goed Bestuur - 24 augustus 2005
Met de invoering van lumpsumfinanciering krijgen de besturen een grotere vrijheid en verantwoordelijkheid bij de besteding van de budgetten. Scholen krijgen meer autonomie. Elk bestuur wordt daarom...
Primair onderwijs
Bestuursvormen voor de school - 12 januari 2005
In november 2004 bracht de besturenorganisatie VOS/ABB de brochure Bestuursvormen voor de school uit. Het boekje geeft een overzicht van de mogelijke bestuursvormen voor openbaar en bijzonder...
Primair onderwijs

Dossier Bestuursvormen - Documenten

Er zijn 3 bestanden - filter op datum, sector of trefwoord voor meer of minder bestanden.
CAO voor bestuurders en leidinggevenden in het Primair onderwijs.pdf
oorspronkelijk artikel
Dossier(s): CAO PO algemeen, Bestuur, Bestuursvormen, Verhouding bestuur en management
22 november 2012
Code goed bestuur
oorspronkelijk artikel
Dossier(s): Bestuursvormen, Lumpsum, Verhouding bestuur en management
24 augustus 2005
Brochure Bestuursvormen (VOS/ABB)
oorspronkelijk artikel
Dossier(s): Bestuursvormen
12 januari 2005

Dossier Bestuursvormen - Hulpmiddelen en instrumenten

Er zijn geen hulpmiddelen en instrumenten over dit onderwerp

Dossier Bestuursvormen - Veelgestelde vragen

Er zijn geen veelgestelde vragen over dit thema.

De telefonische helpdesk van de AVS is er voor alle professionele vragen die u in uw dagelijks werk tegenkomt. U krijgt direct een deskundige medewerker aan de lijn die uw vraag beantwoordt of er voor zorgt dat u binnen één werkdag teruggebeld wordt.

Deze adviesdienst is voor leden gratis. Bel 030 - 2361010.

Dossier Bestuursvormen - Professionalisering

Er zijn (op dit moment) geen cursussen over dit thema

Hieronder treft u een overzicht aan van ons complete professionaliseringsaanbod.

Cel2017.jpg

AVS Academie

AVS Academie en Covid-19
De maatregelen van de overheid hebben gevolgen voor onze opleidingen, leergangen en trainingen. Waar mogelijk gaan we de opleidingsdag online aanbieden. Als dat niet mogelijk is, wordt een opleidingsdag verschoven. Je ontvangt hierover tijdig bericht per mail.
 

cel_logo.png

Aanbod van AVS Academie

Opleidingen en leergangen
AVS Academie biedt een doorlopende opleidingslijn, van middenkader, (startende) directeuren, clusterdirecteuren tot professioneel bestuurders en interim-managers. Het AVS Centrum Educatief Leiderschap kan ook adviseren bij de opzet van uw opleidingsaanbod of intern professionaliseringstraject binnen uw onderwijsorganisatie.

Trainingen
Bij de AVS Academie kun je trainingen volgen over thema’s, die aansluiten bij jouw functie en vakgebied. Deze trainingen zijn er in de vorm van eendaagse, tweedaagsen of meerdaagsen (leergangen). We hanteren gevarieerde werkvormen die recht doen aan verschillende leerstijlen. De trainingen sluiten aan bij de Schoolleidersregister PO basiscompetenties.

Coaching en mediation
Bij de AVS vind je ook ervaren, gecertificeerde en/of gediplomeerde coaches, die je graag ondersteunen bij jouw persoonlijke situatie (in je organisatie). Zie de coach als de doelgerichte sparringpartner met wie je met waarden geladen en ingewikkelde kwesties kunt ontrafelen. Een coach inschakelen toont je kracht en wil om dingen te veranderen. Soms is daar een beetje hulp van buitenaf voor nodig.

Advies op maat
Graag gaan wij persoonlijk met je in gesprek om na te gaan welke vraagstukken er voor jou / binnen je organisatie centraal staan en welke specifieke expertise daarbij wenselijk is.

Dossier Bestuursvormen - Agenda

Er zijn gebeurtenissen met betrekking tot dit thema