header-avs-congres2019.png

04. Toekomstgericht onderwijs vraagt om herbezinning op concept ‘school’


Martine Maes

Nicole Hanegraaf

Elly Marwitz


Workshop
 Martine Maes, Nicole Hanegraaf, Elly Marwitz

De inrichting van je onderwijs volgt vanuit de eigen visie en overtuiging van school en bestuur. Onze snel veranderende wereld lijkt nu te vragen om een herbezinning op het concept ‘school’ zoals we dat al vele jaren kennen. Want: leiden we onze kinderen nog op voor hún toekomst? Hoe kunnen we als professionals in het sociale domein het individuele kind het beste in zijn ontwikkeling ondersteunen? Is de inrichting van ons onderwijs ‘passend’ voor de toekomst? Hoe kan dit ontwikkelproces voorbeelden opleveren van ‘bijvangsten’, zoals verlaging van de werkdruk en het aantrekkelijker maken van ons onderwijs voor professionals? En wat vraagt dit proces van jou als schoolleider of bestuurder? Ontdek nieuwe perspectieven op de ‘waartoe-‘vraag van ons onderwijs.
Martine Maes is initiatiefnemer en matchmaker van de Brigade Anders leren Anders organiseren. Nicole Hanegraaf, is clusterdirecteur bij Delta Onderwijs en brigadier. Elly Marwitz is coach, docent leiderschapsopleidingen Katholieke Pabo Zwolle en brigadier. https://martinemaes.nl en www.andersleren-andersorganiseren.nl