Zie deze pagina Klik hier om meer te weten te komen
Waarom niet hier checken pillen-zonder-voorschrift.com

Leergang Strategische bedrijfsvoering

  • Breed opgezet 8-daags strategisch leiderschapsprogramma
  • Toegankelijk en praktijkgericht
  • Zeer ervaren praktijkgerichte docenten
Als schoolleider wordt in toenemende mate van je verwacht dat je gericht stuurt op onderwijsresultaten en dat je daarbij anticipeert op ontwikk elingen die op de school afkomen. Hoe geef je aan deze continue taak strategisch invulling? Een optimale bedrijfsvoering is essentieel om beleidsdoelstellingen te kunnen realiseren.

In deze leergang kijken we breed (strategisch HRM, financiën, kwaliteitszorg, veranderkunde) en werken we vanuit visie en strategische planning heel praktisch aan vraagstukken uit de dagelijkse context. Uiteraard doen we dit vanuit leiderschapsperspectief. Inzicht in je eigen leiderschap, je eigen vraagstuk, is dan ook een rode draad in deze leergang. We werken en oefenen met cases en praktijksituaties van deelnemers. Na deze leergang voer je vol zelfvertrouwen gesprekken over de meerjarenbegroting, beleidsdoelstellingen en financiële cijfers. Uiteraard staat jouw persoonlijke leervraag centraal.

Deze leergang wordt uitgevoerd in samenwerking met NSO-CNA en is gebaseerd op de module strategische bedrijfsvoering van het masterprogramma van de MEM (Master of Educational Management).

Programma
De leergang start met een telefonisch intakegesprek met de hoofddocent.
 
Dag 1
Inleiding in strategische bedrijfsvoering
• Strategisch HRM, kwaliteitszorg en financieel beleid en de relatie tot aangepaste organisatiedoelen op de
verbeter- of innovatieprocessen in de school;
• Veranderkunde vanuit een breed gezichtspunt (o.a. vanuit HRM en financiën);
• Vertaalslag van nieuwe school- en/of stichtingsdoelen naar HRM-doelen, en wat er nodig is om deze doelen te kunnen borgen.
 
Dag 2
Basiskennis financiën
• De opbouw van het financiële systeem, balans, financiële ken- en stuurgetallen;
• Kennismaking met financieel management op de drie werkniveaus (strategisch, tactisch en operationeel);
• Lezen en interpreteren van een kwartaalrapportage en een jaarrekening.
 
Dag 3 en 4 (losse dagen)
Leiderschap op strategisch niveau
• Twee dagen gezamenlijk met een groep werken aan één strategische praktijkcasus.
 
Dag 5
Financiën en leermiddelenbeleid
• Beïnvloeden van fi nanciële cijfers aan de hand van de
gegevens van je eigen school.
 
Dag 6
Strategisch HRM
• HRM (in breed perspectief);
• Werken aan het schoolspecifi eke strategisch HRM-plan;
• Inspectiekader en het kunnen beoordelen van de kwaliteit van lessen.
 
Dag 7
Leermiddelenbeleid, herhaling financiële kennis
• Leermiddelenbeleid; theorie en het eigen leermiddelenbeleidsplan;
• Herhaling van de belangrijkste begrippen.
 
Dag 8
Afrondende bijeenkomst
• Onder andere eindpresentaties.

Wat zijn de opbrengsten?
• Je hebt ervaring opgedaan met het ontwerp van een meerjarige visie op onderwijs, een meerjarige HRMstrategie en meerjarig financieel beleid;
• Je bent in staat om de beschikbare methodes te gebruiken voor financiële en persoonlijke dekking, zodat het mogelijk is om ruimte te creëren voor gepland nieuw beleid;
• Op een herkenbare, transparante wijze stel je een meerjarige personele en financiële planning op, zodat je gerichte onderwijskundige afwegingen kunt maken, onder andere binnen het leermiddelenbeleid;
• Je hebt geleerd om op een herkenbare wijze het schoolbeleid te vertalen naar financieel, HRM-, facilitair en ICT-gebied;
• Je hebt kritisch gereflecteerd op je eigen handelen en bent in je eigen professionele ontwikkeling gegroeid;
• Tot slot komt dit samen in een strategisch HRM-plan en een leermiddelenbeleidsplan voor je school

 Herregistratie door het Schoolleidersregister PO
Deze leergang is gecertificeerd voor het hoofdthema: Regie en strategie

Inschrijven

Klik hieronder om u in te schrijven voor bovenstaand aanbod.
Indien het aanbod meer dan eenmaal wordt aangeboden, treft u hieronder meerdere links.

Inschrijven voor 10 oktober 2019
Inschrijven voor 3 maart 2020

In samenwerking met: NSO-CNA

Herregistratie door het Schoolleidersregister PO

Erkende onderwijsinstelling

Het AVS Professionaliseringsaanbod wordt verzorgd door de AVS Professionalisering BV. De AVS Professionalisering BV en de daaronder vallende AVS Centrum Educatief Leiderschap zijn opgenomen in het register van het CRKBO, het Centraal Register Kort Beroepsonderwijs. De opname in dit register vindt plaats op basis van een audit en betekent dat het AVS Centrum Educatief Leiderschap een erkende onderwijsinstelling is voor kort beroepsonderwijs. Alle professionaliseringsactiviteiten zijn hierdoor vrijgesteld van de BTW -belasting. Tevens zijn wij als organisatie aangesloten bij de Nederlandse Raad voor Training en Opleiding (NRTO).

CRKBO-117_0.png  NRTO_keurmerk.png