Zie deze pagina Klik hier om meer te weten te komen
Waarom niet hier checken pillen-zonder-voorschrift.com
Home » Professionalisering » Trainingen en masterclasses » Leiderschaps- en organisatieontwikkeling » Masterclass Stimuleren van praktijkgericht onderzoek

Masterclass Stimuleren van praktijkgericht onderzoek

Binnen elke school spelen complexe vraagstukken als: hoe gaan we om met de krimp in onze regio? Hoe kunnen we onderwijs op maat bieden aan elke leerling? Hoe geven we vorm aan Passend onderwijs binnen onze school? Dit soort vragen doen aanspraak op een onderzoekende houding bij schoolleiders, intern begeleiders en leerkrachten en stimuleren om samen op zoek te gaan naar een oplossing.

Deze gezamenlijke zoektocht snijdt aan twee kanten: het is een leerrijke ervaring en het leidt tot een verbetering of vernieuwing in de school. Praktijkgericht onderzoek is hier uitermate geschikt voor, omdat hierbij het ontwerpen van een oplossing voor een vraagstuk en het opdoen van nieuwe inzichten samenvallen. Belangrijk hierbij is de samenwerking tussen schoolleiders en leerkrachten, waardoor het onderzoek juist niet afstandelijk, maar veranderkundig van aard is. Dit sluit aan bij een belangrijke taak van de schoolleider, beschreven in het professionaliseringsthema ‘onderzoeksmatig werken’: het stimuleren van eigenaarschap door leerkrachten nauw te betrekken bij onderzoek over vragen waar zij zelf mee te maken hebben. Een praktijkgerichte onderzoeksaanpak creëert daarmee ook de ruimte voor experimenteren, dialoog en het opsporen van (onbenutte) talenten binnen de school.
Om praktijkgericht onderzoek uit te kunnen voeren en met complexe vraagstukken in de school aan de slag te gaan, zijn onderzoeksvaardigheden nodig, zoals het formuleren van een onderzoeksvraag, kennis van verschillende onderzoeksmethodieken en het opzetten van een passend onderzoeksontwerp. Zowel leidinggevenden als de intern begeleider kunnen het doen van praktijkgericht onderzoek aanjagen en zo bijdragen aan een onderzoekende houding van leerkrachten en een onderzoekende cultuur in de school. Denk bijvoorbeeld aan hoe om te gaan met fouten, of er met de vinger wordt gewezen of dat leren voorop staat.
Deze masterclass heeft als centraal doel om leidinggevenden en intern begeleiders (bij voorkeur samen) inzicht te geven in hoe ze praktijkgericht onderzoek in hun school kunnen stimuleren. De deelnemers krijgen kennis aangereikt over het stimuleren van praktijkgericht onderzoek en ontwerpen tijdens de masterclass een eigen onderzoeksvoorstel voor een mogelijk onderzoek in hun eigen school. Zij kunnen dit plan zelf uitvoeren of laten uitvoeren door (pabo-)studenten of medewerkers in de school die in het kader van hun opleiding onderzoek doen.

Leerdoel
Voorafgaand aan de masterclass bepalen de deelnemers welk (relevant) vraagstuk in hun school centraal staat. In een intakeformulier komt naar voren wat de belangrijkste speerpunten in de school zijn en wat de grootste zorgen zijn met betrekking tot het halen van de schoolprioriteiten.

Opbrengsten
Deelname aan de masterclass levert het volgende op:

  • U heeft inzicht in wat het doen van praktijkgericht onderzoek inhoudt (formuleren van een vraag, kiezen van methoden en analyseren van data);
  • U heeft inzicht in het ontwerpen van een praktijkgericht onderzoek;
  • U bent in staat leerkrachten te betrekken bij het doen van praktijkgericht onderzoek wat bijdraagt aan de onderzoekende houding en vaardigheden van leerkrachten;
  • U heeft zicht op waar bestaande (wetenschappelijke) kennis te vinden is en hoe u hier gebruik van kunt maken;
  • U bent in staat gebruik te maken van bestaande data (waaronder leerlinggegevens) in de school voor bijvoorbeeld herijking van doelen en opbrengstgericht werken;
  • U kunt bestaande wetenschappelijke kennis vertalen naar verbeteringen en vernieuwingen in de praktijk;
  • U weet hoe u een onderzoekende cultuur op uw school kunt stimuleren (onder andere door het ontwikkelen van een visie op onderzoek en het betrekken van leerkrachten bij onderzoek).

Opbouw
De masterclass is verspreid over een periode van zes weken en bestaat uit twee plenaire bijeenkomsten: een introductiebijeenkomst en een reflectiebijeenkomst. In de tussenliggende periode van zes weken werken deelnemers het persoonlijk onderzoeksplan uit en voeren ze exploratieve interviews.

Herregistratie door het Schoolleidersregister PO
De Masterclass 'Stimuleren van praktijkgericht onderzoek' is gecertificeerd door het Schoolleidersregister PO en opgenomen in het register in het kader van de herregistratie. Dit houdt in dat deze leergang dekkend is bevonden voor het deelthema 'Onderzoeksmatig werken'  (uit het professionaliseringsthema 'Kennis en kwaliteitsontwikkeling') en onderdeel kan uitmaken van uw ontwikkeling op het thema via formeel leren.

 


Inschrijven

Klik hieronder om u in te schrijven voor bovenstaand aanbod.
Indien het aanbod meer dan eenmaal wordt aangeboden, treft u hieronder meerdere links.

Inschrijven voor 25 maart 2019
Inschrijven voor 17 september 2019


Herregistratie door het Schoolleidersregister PO

Incompany of maatwerk

Als u deze training / opleiding in uw eigen organisatie wilt laten verzorgen, dan is dat mogelijk. U kunt daarvoor contact met ons opnemen via adviesopmaat@avs.nl.

Erkende onderwijsinstelling

Het AVS Professionaliseringsaanbod wordt verzorgd door de AVS Professionalisering BV. De AVS Professionalisering BV en de daaronder vallende AVS Centrum Educatief Leiderschap zijn opgenomen in het register van het CRKBO, het Centraal Register Kort Beroepsonderwijs. De opname in dit register vindt plaats op basis van een audit en betekent dat het AVS Centrum Educatief Leiderschap een erkende onderwijsinstelling is voor kort beroepsonderwijs. Alle professionaliseringsactiviteiten zijn hierdoor vrijgesteld van de BTW -belasting. Tevens zijn wij als organisatie aangesloten bij de Nederlandse Raad voor Training en Opleiding (NRTO).

CRKBO-117_0.png  NRTO_keurmerk.png