Zie deze pagina Klik hier om meer te weten te komen
Waarom niet hier checken pillen-zonder-voorschrift.com

Leergang Ondernemend leiderschap

Uitgebreide informatie over deze leergang vindt u in de flyer.

School in veranderende wereld vraagt om ondernemend leiderschap
We leven in een samenleving die ingrijpend verandert. Niet alleen de technologie ontwikkelt zich razendsnel, maar ook de samenstelling van de bevolking, de manier waarop wij leven, arbeidsrelaties en sociale verhoudingen.

Op het wereldtoneel, in ons land en in onze regio wordt het speelveld groter en complexer. Deze veranderingen hebben grote impact, ook in de wereld van de schoolleider. Onze opdracht is om met ons onderwijs kinderen voor te bereiden op hun toekomst.

Hoe kunnen we anticiperen op de kennis en competenties die zij straks nodig hebben in de wereld van de 21ste eeuw? Hoe zorg je er als schoolleider voor dat de school een veilige plek is en een vrijplaats waar kinderen zich kunnen bekwamen en ontwikkelen.

Meer dan ooit vraagt het van professionals op school een continue verbinding met de leer- en leefomgeving van het kind, zijn gezin en de omgeving van de school. Het is de opdracht van school en schoolleider om in dit complexe speelveld een koers te bepalen, die houvast biedt in de waan van de dag.

Schoolleiderschap in deze tijd vraagt om ondernemerschap én leiderschap om de belangen van de eigen organisatie te verbinden met die van andere instellingen en bedrijven in de omgeving. Het vraagt dus om ondernemend leiderschap. Daarom hebben we de leergang Ondernemend leiderschap ontwikkeld. Dicht bij de school, dicht bij de praktijk leren we met en van elkaar en van collega’s bij bedrijven en instellingen in de eigen regio. Zo versterk je als schoolleider je eigen rol, de positie van je school en de kansen van de kinderen. Je bouwt aan een solide netwerk en bovenal aan een goede toekomst voor je leerlingen.

Leergang Ondernemend Leiderschap
In deze leergang gaan schoolleiders met directeuren, managers en ondernemers uit andere sectoren (her-)ontdekken hoe je als leider anticipeert op de veranderingen die zich (gaan) aandienen in onze samenleving. Schoolleiders gaan met leidinggevenden van maatschappelijke en culturele instellingen en uit het bedrijfsleven samen aan de slag. ‘Delen’ is een belangrijk aspect in deze leergang. Deelnemers werken samen aan leiderschapsvraagstukken zoals visieontwikkeling, veranderingsprocessen, inzet van technologie, innovatie, governance en ondernemerschap.

Thema’s
De deelnemers maken kennis met een scala aan werkvormen, inzicht in communicatiemogelijkheden, technieken en kanalen. Ze maken kennis met creatieve ontwerpprocessen ten behoeve van het ontwerpen van concepten, diensten en veranderingsprocessen. Deze drie thema’s worden tijdens deze leergang verder verkend en uitgewerkt.

  1. Ondernemend leiderschap. Kwaliteiten van leiderschap en ondernemendheid, groei en performance. Balanceren tussen sturen en loslaten. Leider zijn met hoofd en hart, voorleven en bijbehorende taal en gedrag. De leider als drijvende kracht van veranderingen, omgaan met keuzes, analyse en technieken die helpen bij het maken van keuzes, stakeholders en het bouwen van een netwerk.
  2. De lerende organisatie als bron van kwaliteit, high performance team, scannen van kwaliteiten, stimuleren, inspireren, mensen in hun kracht, leidinggeven aan professionals, eigenaarschap en leidinggeven aan onderwijsontwikkeling.
  3. Oriëntatie op en kennis van maatschappelijke ontwikkelingen en trends in relatie tot het aanbod aan diensten vanuit de opdracht ‘school’. Wat betekenen trends als diversiteit, polarisatie, duurzaamheid, economie, globalisering, complexiteit, robotisering, technologische ontwikkeling en werkgelegenheid voor de ontwikkeling van kinderen?
  • Specifiek: welke ontwikkelingen zijn er die direct in relatie staan tot leren en ontwikkelingen van kinderen (formeel en informeel leren). Welke effecten heeft dit op het aanbod aan diensten en de mogelijkheden die de onderneming ten dienste staan.

Opbouw leergang
De doorlooptijd van deze leergang is anderhalf jaar. De leergang is opgebouwd uit een intakegesprek, negen  bijeenkomsten en tussentijdse opdrachten, excursies en eigen activiteiten. De leergang biedt een open en experimentele leeromgeving. Een bijeenkomst is opgedeeld in een middag- en avonddeel. De dagdelen lopen in elkaar over. In het middagdeel (Community of Learning) werken de deelnemers onder begeleiding van een moderator aan het eigen persoonlijk ontwikkelingsplan (POP ).

Verbinding op verschillende niveaus
De verschillende onderdelen van de leergang zorgen voor een stevige verbinding. De opzet voorziet in een continue uitwisseling tussen de Communities of Learning (CoL) en Communities of Practice (CoP) en tussen de activiteiten tijdens de negen bijeenkomsten.
Naast de bijeenkomsten zijn er intervisie- en coachinggroepen. De schoolleiders werken tijdens de leergang aan het opbouwen en versterken van een duurzaam netwerk voor de eigen scholen.

Opbrengsten

  • Voor de schoolleiders die deelnemen aan de Community of Learning
  • Voor de schoolleiders en deelnemers van bedrijven en instellingen bij de Community of Practice

In de flyer worden de opbrengsten van deze leergang uitgebreid beschreven.

Kenmerken van de leergang

  • De deelnemers komen steeds opnieuw in een uitdagende leeromgeving die inspireert en hen nieuwsgierig maakt. Dat kan een variëren van een oud industrieel pand tot de boardroom van een groot bedrijf, achter de coulissen van de schouwburg of in het archief van het museum.
  • Het gaat om de groei van de persoon in zijn/haar leiderschap, eigenaarschap en ondernemendheid, steeds gekoppeld aan de eigen praktijk.
  • De leergang biedt naast theoretische kaders en zicht op bepaalde zienswijzen volop ruimte om te experimenteren, in gesprek te gaan, ruimte voor intervisie en coaching (co-coaching). Het doel daarbij is het aanscherpen van de persoonlijke leiderschapsontwikkeling. 
 

Reacties
‘Het contact met het bedrijfsleven heeft echt een meerwaarde. Ik ga daardoor anders denken en anders kijken naar wat kinderen nodig hebben. De wereld gaat veel meer open.’

‘Impulsen van buitenaf krijgen, mensen leren kennen waar ik niet direct mee samenwerk, out of the box gaan met ideeën, daar was ik naar op zoek.’


Herregistratie door het Schoolleidersregister PO
Deze leergang is gecertificeerd door het Schoolleidersregister PO en opgenomen in het register in het kader van de herregistratie. Dit houdt in dat deze leergang dekkend is bevonden voor drie professionaliseringsthema’s, te weten ‘Persoonlijk leiderschap’ , ‘Leidinggeven aan verandering’ en ‘Toekomstgericht onderwijs’. Zo kan deze leergang onderdeel uitmaken van uw ontwikkeling op deze thema’s via formeel leren.

Inschrijven

Klik hieronder om u in te schrijven voor bovenstaand aanbod.
Indien het aanbod meer dan eenmaal wordt aangeboden, treft u hieronder meerdere links.

Inschrijven voor 5 februari 2019

In samenwerking met: Ondernemend leiderschap
In samenwerking met: S3

Herregistratie door het Schoolleidersregister PO

Contactpersoon


Herregistratie door het Schoolleidersregister PO
Deze Leergang is dekkend bevonden voor 3 hoofdthema's.

Erkende onderwijsinstelling

Het AVS Professionaliseringsaanbod wordt verzorgd door de AVS Professionalisering BV. De AVS Professionalisering BV en de daaronder vallende AVS Centrum Educatief Leiderschap zijn opgenomen in het register van het CRKBO, het Centraal Register Kort Beroepsonderwijs. De opname in dit register vindt plaats op basis van een audit en betekent dat het AVS Centrum Educatief Leiderschap een erkende onderwijsinstelling is voor kort beroepsonderwijs. Alle professionaliseringsactiviteiten zijn hierdoor vrijgesteld van de BTW -belasting. Tevens zijn wij als organisatie aangesloten bij de Nederlandse Raad voor Training en Opleiding (NRTO).

CRKBO-117_0.png  NRTO_keurmerk.png