Zie deze pagina Klik hier om meer te weten te komen
Waarom niet hier checken pillen-zonder-voorschrift.com

Home » Artikelen

Zoeken in alle artikelen

Toont 176 - 200 van 9410
In 45 jaar zag Ruud de Sain (66) het speelveld van de schoolleider ingrijpend veranderen. “Je stuurt geen schooltje meer aan, je leidt een context van complexe relaties.”  Eerst even een beeld met oranje-paars filter. Het is 1974. De meester heeft lang haar en staat rokend voor...

Onderdeel: Kader Primair
Thema's: Dit artikel heeft geen thema's
Sector: Primair onderwijs
Gepubliceerd op: 15-6-2019
Het is een organisatie van jewelste, ‘Curriculum.nu’, waarin circa 130 leraren en 18 schoolleiders zich sinds begin 2018 in ontwikkelteams buigen over de herziening van negen leergebieden in het funderend onderwijs. Zo’n anderhalf jaar lang kwamen zij vanuit het hele land...

Onderdeel: Kader Primair
Thema's: Dit artikel heeft geen thema's
Sector: Primair onderwijs
Gepubliceerd op: 15-6-2019
Scholen voor funderend onderwijs lopen vaak tegen dezelfde uitdagingen aan. De aanpak kan bijzonder zijn er voor meerdere scholen nuttig. Deze maand in Zo kan het ook!: de Eduard van Beinumschool in Rotterdam zet via het programma Roots of Empathy een baby in om leerlingen empathie bij te brengen...

Onderdeel: Kader Primair
Thema's: Dit artikel heeft geen thema's
Sector: Primair onderwijs
Gepubliceerd op: 15-6-2019
Op de Juliana van Stolbergschool in Waalwijk beslisten leerlingen uit groep 7 mee bij de keuze voor een nieuwe directeur. Waarom is hiervoor gekozen en hoe pakte het uit? Gaat het niet te ver? AVS-voorzitter Petra van Haren ging op bezoek bij eindverantwoordelijke Jan Maarten de Bruin,...

Onderdeel: Kader Primair
Thema's: Dit artikel heeft geen thema's
Sector: Primair onderwijs
Gepubliceerd op: 15-6-2019
Van een bloeiende debatcultuur en gezamenlijke activiteiten met wijkbewoners tot expliciete aandacht voor communicatievaardigheden en leerlingmediation: scholen geven op veel verschillende manieren vorm aan het bevorderen van actief burgerschap en sociale cohesie. Belangrijke waarden die ze over...

Onderdeel: Kader Primair
Thema's: Dit artikel heeft geen thema's
Sector: Primair onderwijs
Gepubliceerd op: 15-6-2019
Na de zomer stuurt minister Arie Slob het wetsvoorstel ‘Verduidelijking burgerschapsopdracht in het funderend onderwijs’ naar de Tweede Kamer. Doel hiervan is meer duidelijkheid scheppen over de opdracht van scholen om leerlingen burgerschapsonderwijs te bieden. Want ‘burgerschap...

Onderdeel: Kader Primair
Thema's: Dit artikel heeft geen thema's
Sector: Primair onderwijs
Gepubliceerd op: 15-6-2019
Na een vluchtige blik op de grafieken en tabellen, gaat mijn aandacht terug naar het eerste rijtje. Zie ik het nu goed? Wordt de schoolleider niet genoemd? Nee, echt niet. De schoolleider staat niet in het rijtje ‘wat bepaalt de kwaliteit van het onderwijs’. Een rij waarin wel ‘...

Onderdeel: Kader Primair
Thema's: Dit artikel heeft geen thema's
Sector: Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Gepubliceerd op: 15-6-2019
Uit de Voorjaarsnota blijkt dat de tot 183 miljoen euro oplopende doelmatigheidskorting voor het hele onderwijs gehandhaafd blijft. De Stichting van het Onderwijs, waar de AVS bij aangesloten is, verzoekt in een brief aan de Vaste Kamercommissie van OCW en Financien de structurele bezuinigingen...

Onderdeel: Nieuws, Voorpaginanieuws
Thema's: Dit artikel heeft geen thema's
Sector: Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Gepubliceerd op: 14-6-2019

Onderdeel: Kader Primair
Thema's: Dit artikel heeft geen thema's
Sector: Primair onderwijs
Gepubliceerd op: 14-6-2019
Meer dan 50 duizend mensen hebben de petitie van het Rode Kruis en artsenorganisatie Schok & Pomp ondertekend om verplicht ehbo-les op middelbare scholen te geven. Dit is voldoende om dit burgerinitiatief op de politieke agenda te zetten. Binnenkort wordt de petitie aan de Tweede Kamer...

Onderdeel: Nieuws, Voorpaginanieuws
Thema's: Dit artikel heeft geen thema's
Sector: Voortgezet onderwijs
Gepubliceerd op: 14-6-2019
Een andere wijze van organiseren heeft een positief effect op de tevredenheid en motivatie van leerlingen. Ook wordt de relatie tussen leerlingen en personeel op vo-scholen sterker. Het anders organiseren van het onderwijs vereist wel een goede visie. Dit blijkt uit de verkenning ‘Anders...

Onderdeel: Nieuws, Voorpaginanieuws
Thema's: Dit artikel heeft geen thema's
Sector: Voortgezet onderwijs
Gepubliceerd op: 13-6-2019
In hoeverre ondersteunt de meldcode kindermishandeling professionals bij signalen van huiselijk geweld of kindermishandeling? En worden zij gestimuleerd tot actie om zo sneller en adequater hulp te bieden bij signalen? Dat wil het ministerie van VWS onderzoeken via een enquête onder...

Onderdeel: Nieuws
Thema's: Kindermishandeling
Sector: Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Gepubliceerd op: 13-6-2019
Minister Van Engelshoven heeft de opdracht gegeven aan een commissie om de Canon van Nederland te herijken. Dit maakte de minister bekend in een brief aan de Tweede Kamer over de voortgang van het programma ‘historisch bewustzijn’. De huidige canon dateert van 2006. Het doel van de...

Onderdeel: Nieuws, Voorpaginanieuws
Thema's: Dit artikel heeft geen thema's
Sector: Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Gepubliceerd op: 13-6-2019
In hun publicatie van 12 april 2019 hebben de onderwijsministers Van Engelshoven en Slob de Regeling jaarverslaggeving onderwijs gewijzigd. Dit in verband met onder andere de toevoeging van een uiterste aanleverdatum van het jaarverslag en een aanpassing ten behoeve van de eenduidige aanlevering...

Onderdeel: Nieuws
Thema's: Dit artikel heeft geen thema's
Sector: Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Gepubliceerd op: 13-6-2019
In de nieuwe cultuurperiode wordt het programma Cultuureducatie met kwaliteit breder van opzet. Er komt geld bij: de deelnemende gemeenten zullen in de periode 2012-2024 allemaal hetzelfde bedrag per leerling ontvangen. Er is meer ruimte voor lokale wensen en de Cultuurkaart wordt vanaf 2021 ook...

Onderdeel: Nieuws
Thema's: Cultuuronderwijs
Sector: Primair onderwijs, Speciaal onderwijs, Voortgezet onderwijs
Gepubliceerd op: 13-6-2019
Scholen kunnen tot en met 30 september 2019 subsidie aanvragen voor de aanpak van laaggeletterdheid. Tel mee met Taal stelt middelen beschikbaar voor activiteiten die gericht zijn op laagtaalvaardige ouders. Scholen, bibliotheken, instellingen voor jeugdgezondheidszorg of voorschoolse...

Onderdeel: Nieuws
Thema's: Laaggeletterdheid
Sector: Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs, Middelbaar beroeps onderwijs
Gepubliceerd op: 13-6-2019
De pilot tweetalig primair onderwijs is verlengd tot en met schooljaar 2022/2023. Een bevoegd gezag kan bij Nuffic subsidie aanvragen voor de vervolgpilot. De Subsidieregeling vervolgpilot tweetalig primair onderwijs is een vervolg op de Subsidieregeling pilot tweetalig primair onderwijs uit...

Onderdeel: Nieuws
Thema's: Tweetalig primair onderwijs
Sector: Primair onderwijs
Gepubliceerd op: 11-6-2019
Het invoeren van flexibele onderwijstijden voor alle basisscholen in Nederland is een te ingrijpende keuze met risico’s voor de onderwijskwaliteit. Daarom wil minister Slob van Onderwijs de wet- en regelgeving niet aanpassen naar aanleiding van het experiment flexibele onderwijstijden. Dat...

Onderdeel: Nieuws, Voorpaginanieuws
Thema's: flexibele onderwijstijden
Sector: Primair onderwijs
Gepubliceerd op: 11-6-2019
De overheid moet sneller en in meer gevallen kunnen ingrijpen wanneer een school ernstig onder de maat presteert. Ook moet de bekostiging van een school in meer gevallen beëindigd kunnen worden. Deze maatregelen zijn onderdeel van een pakket dat ministers van onderwijs Slob en Van Engelshoven...

Onderdeel: Nieuws, Voorpaginanieuws
Thema's: Dit artikel heeft geen thema's
Sector: Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Gepubliceerd op: 11-6-2019
De Eerste Kamer heeft de Wet arbeid in balans (WAB) op 28 mei 2019 aangenomen. De inwerkingtreding van deze wet is bepaald op 1 januari 2020. Uitgangspunt is om meer vast werk te creëren. Zo kan de opeenvolging van tijdelijke contracten (de ketenbepaling) verruimd worden. Nu mag de...

Onderdeel: Dit artikel hoort niet bij een onderdeel
Thema's: Dit artikel heeft geen thema's
Sector: Primair onderwijs
Gepubliceerd op: 6-6-2019
Pensioenfonds ABP is blij dat sociale partners en het kabinet erin geslaagd zijn een principeakkoord over het pensioenstelsel te bereiken. Het fonds vindt het positief dat er nu echt stappen worden gezet op weg naar een beter pensioenstelsel. ABP-bestuursvoorzitter Corien Wortmann-Kool vindt dat...

Onderdeel: Nieuws, Voorpaginanieuws
Thema's: Pensioen
Sector: Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Gepubliceerd op: 6-6-2019
Sinds ruim een jaar werken 150 leraren en schoolleiders in negen ontwikkelteams aan de ontwikkeling van een nieuw curriculum voor het primair en voortgezet onderwijs. De kunstvakverenigingen (VONKC, BDD, VLS en VNK-e) vinden het van groot belang dat onderwijsprofessionals zich over de nieuwe...

Onderdeel: Nieuws
Thema's: Curriculum.nu
Sector: Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Gepubliceerd op: 6-6-2019
Op 24 mei 2019 heeft minister Slob van Onderwijs twee wijzigingen gepubliceerd, namelijk: 1. Het verlengen van de bijzondere bekostiging bij fusie en opheffing van scholen in het primair onderwijs en 2. Het vervallen van de Regeling vaststelling impulsgebieden schooljaar 2017 – 2018 tot en...

Onderdeel: Nieuws, Voorpaginanieuws
Thema's: Fusie
Sector: Primair onderwijs
Gepubliceerd op: 6-6-2019
Minister Slob van Onderwijs heeft op 28 mei 2019 bekendgemaakt dat de aanvraagtermijn voor subsidie op grond van de Regeling tegemoetkoming herintreders primair onderwijs met twee jaar is verlengd. Officieel is de aanvraagprocedure voor de subsidieregeling afgelopen, maar de urgentie van het in...

Onderdeel: Nieuws, Voorpaginanieuws
Thema's: herintreders
Sector: Primair onderwijs
Gepubliceerd op: 6-6-2019
Er is in het primair onderwijs een tekort aan schoolleiders. Hoe groot het tekort precies is, is lastig vast te stellen. Duidelijk is wel dat de problematiek van het schoolleiderstekort nog urgenter wordt. Dit staat in de ‘Verkenning schoolleiders’ van het Arbeidsmarktplatform PO, het...

Onderdeel: Nieuws, Voorpaginanieuws, Kader Primair
Thema's: Arbeidsmarkt
Sector: Primair onderwijs
Gepubliceerd op: 5-6-2019

Pagina's