Zie deze pagina Klik hier om meer te weten te komen
Waarom niet hier checken pillen-zonder-voorschrift.com

Home » Artikelen

Zoeken in alle artikelen

Toont 9351 - 9375 van 9411
Werknemers weten nog te weinig van de mogelijkheden die de Wet arbeid en zorg biedt om bij bijzondere omstandigheden verlof op te nemen. Door meer voorlichting moet...

Onderdeel: Dit artikel hoort niet bij een onderdeel
Thema's: Zorgplicht
Sector: Primair onderwijs
Gepubliceerd op: 18-7-2005
Met de spaarloonregeling kan uw werkgever u een extra beloning geven, ook als er eigenlijk geen ruimte is voor een salarisverhoging. Uw werkgever houdt een...

Onderdeel: Dit artikel hoort niet bij een onderdeel
Thema's: Regelingen
Sector: Primair onderwijs
Gepubliceerd op: 18-7-2005
Alvorens een benoeming definitief wordt moet een school eerst een verklaring van goed gedrag vragen van de beoogde werknemer. Zonder zo'n verklaring is iemand niet benoembaar in het onderwijs.Sinds 1 januari 2000 geldt het voorschrift dat een verklaring van goed gedrag van een nieuw personeelslid...

Onderdeel: Dit artikel hoort niet bij een onderdeel
Thema's: Regelingen
Sector: Primair onderwijs
Gepubliceerd op: 18-7-2005
De tegemoetkomingen per maand zoals die gelden vanaf 1 april 2003: - voor (mede-)betrokkenen (bedoeld in artikel 1, eerste lid onder b resp. eerste lid onder, ZKOO): EUR...

Onderdeel: Dit artikel hoort niet bij een onderdeel
Thema's: Regelingen
Sector: Primair onderwijs
Gepubliceerd op: 18-7-2005
Sinds 1 mei 2004 is de ZVOO-regeling veranderd. De ZVOO is de ziektekostenvoorziening Onderwijs- en Onderzoekspersoneel. Tot 1 mei kwam de hele premie voor een derde klasse ziektekostenverzekering, plus de wettelijke heffingen, voor vergoeding in aanmerking. Alleen premie voor aanvullende...

Onderdeel: Dit artikel hoort niet bij een onderdeel
Thema's: Regelingen
Sector: Primair onderwijs
Gepubliceerd op: 18-7-2005
Dit is de titel van een brochure die WSNS+ onlangs heeft uitgegeven. In deze handreiking zet onderzoeker en onderwijskundige Cor Meijer enkele feiten op een rij die belangrijk zijn bij de vormgeving van inclusief onderwijs. Inclusief onderwijs wordt gekenmerkt door het streven kinderen een...

Onderdeel: Dit artikel hoort niet bij een onderdeel
Thema's: WSNS+
Sector: Primair onderwijs
Gepubliceerd op: 18-7-2005
Werknemers weten nog te weinig van de mogelijkheden die de Wet arbeid en zorg biedt om bij bijzondere omstandigheden verlof op te nemen. Door meer voorlichting moet de werking van de wet worden verbeterd.De Wet Arbeid en Zorg omvat een aantal verlofregelingen dat het werknemers makkelijker maakt om...

Onderdeel: Dit artikel hoort niet bij een onderdeel
Thema's: Regelingen
Sector: Primair onderwijs
Gepubliceerd op: 18-7-2005
Analyseer de competenties van uw team en management met dit diagnose-instrument. Bijvoorbeeld voor een ontwikkeltraject in...

Onderdeel: Dit artikel hoort niet bij een onderdeel
Thema's: Dit artikel heeft geen thema's
Sector: Primair onderwijs
Gepubliceerd op: 15-7-2005
Wat houdt een deugdelijke arbeidstijdenregistratie in? De werkgever moet goed nadenken over de arbeidstijden en het taakbeleid in relatie tot de belasting van de docenten en zorgt voor een reële verdeling van de normjaartaak over de verschillende taken en werkweken. Dit sluit aan...

Onderdeel: Dit artikel hoort niet bij een onderdeel
Thema's: CAO PO
Sector: Primair onderwijs
Gepubliceerd op: 14-7-2005

Onderdeel: Dit artikel hoort niet bij een onderdeel
Thema's: CAO DGO
Sector: Primair onderwijs
Gepubliceerd op: 14-7-2005
Wie voert het DGO?Partijen moeten schriftelijk aan elkaar mededelen namens wie zij spreken én wie er bevoegd is/zijn om aan de besluitvorming van het overlegorgaan deel te nemen (met recht van vervanging). De regionale DGO-onderhandelaars moeten dus (bijvoorbeeld middels briefpapier) bekend zijn...

Onderdeel: Dit artikel hoort niet bij een onderdeel
Thema's: CAO DGO
Sector: Primair onderwijs
Gepubliceerd op: 14-7-2005
Op deze pagina vindt u informatie voor het aanstellen van onderwijsassistenten in de school   Bekostiging van assistenten Het ministerie stimuleert de aanstelling van onderwijsassistenten als antwoord op de hoge werkdruk en het personeelstekort in het basis- en speciaal...

Onderdeel: Dit artikel hoort niet bij een onderdeel
Thema's: CAO PO
Sector: Primair onderwijs
Gepubliceerd op: 14-7-2005
De Schoolwijzer is een naslagwerk met tips, maatregelen en aanwijzingen om risico´s met betrekking tot het schoolgebouw en de activiteiten die binnen en buiten het schoolgebouw plaatsvinden te voorkomen. De Arbowet en het arbeidsomstandighedenbesluit geven hiervoor de wettelijke kaders aan....

Onderdeel: Dit artikel hoort niet bij een onderdeel
Thema's: Arbo, Huisvesting
Sector: Primair onderwijs
Gepubliceerd op: 13-7-2005

Onderdeel: Dit artikel hoort niet bij een onderdeel
Thema's: Zij-instroom
Sector: Primair onderwijs
Gepubliceerd op: 13-7-2005
Op veel scholen krijgen de diverse arbowetverplichtingen inmiddels wel de aandacht. Een totaaloverzicht, een arbobeleidsplan, wil nog wel eens ontbreken. Om...

Onderdeel: Dit artikel hoort niet bij een onderdeel
Thema's: Verzuim en Arbozaken
Sector: Primair onderwijs
Gepubliceerd op: 13-7-2005

Onderdeel: Dit artikel hoort niet bij een onderdeel
Thema's: CAO DGO
Sector: Primair onderwijs
Gepubliceerd op: 13-7-2005
Hoe zit het nu precies met kerstpakketten, personeelsuitjes of studiekosten? Voor welk bedrag mag de spaarloonregeling nog, en kunnen we overblijfouders nog steeds een vrijwilligersvergoeding geven? Zijn er mogelijkheden om af te wijken van de zo laag geworden fiscaal aftrekbare...

Onderdeel: Dit artikel hoort niet bij een onderdeel
Thema's: Belastingen
Sector: Primair onderwijs
Gepubliceerd op: 7-7-2005
De AVS heeft samen met de onderwijsvakorganisaties aangedrongen op overleg over de onderwijs-CAO voor het jaar 2005. Uit een verkenning van...

Onderdeel: Dit artikel hoort niet bij een onderdeel
Thema's: CAO PO
Sector: Primair onderwijs
Gepubliceerd op: 4-7-2005
De Arbeidsomstandighedenwet is gewijzigd per 1 juli 2005. Lees hier de actuele stand van zaken

Onderdeel: Dit artikel hoort niet bij een onderdeel
Thema's: Verzuim en Arbozaken
Sector: Primair onderwijs
Gepubliceerd op: 1-7-2005
Op 30 juni heeft de Tweede Kamer de Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen aangenomen. De WIA volgt de WAO op per 1 januari 2006.Lees verder >>

Onderdeel: Dit artikel hoort niet bij een onderdeel
Thema's: WAO en WIA
Sector: Primair onderwijs
Gepubliceerd op: 30-6-2005
Diverse organisaties binnen het onderwijs, waaronder de AVS, zijn betrokken bij een veldonderzoek naar de stand van zaken in de voorbereiding op lumpsum. De eerste resultaten daarvan zijn nu bekend. 

Onderdeel: Dit artikel hoort niet bij een onderdeel
Thema's: Lumpsum
Sector: Primair onderwijs
Gepubliceerd op: 20-6-2005
De huidige bewindslieden van OCenW zien de invoering van de Wet op de ondernemingsraden (WOR) en daarmee invoering van gedeelde medezeggenschap in het primair onderwijs voorlopig nog niet zitten. Zij verwijzen naar de kleinschaligheid in het primair onderwijs en de grote betrokkenheid die ouders...

Onderdeel: Dit artikel hoort niet bij een onderdeel
Thema's: Medezeggenschap
Sector: Primair onderwijs
Gepubliceerd op: 28-5-2005
Het kabinet heeft voor 2006 en 2007 nmalig in totaal 46 miljoen euro beschikbaar gesteld om te investeren in de Brede School en wijkorganisaties voor onderwijs, opvang en sport. De ministerraad heeft ingestemd met dit voorstel van minister Van der Hoeven (OCW) en staatssecretaris Ross-van Dorp (VWS...

Onderdeel: Dit artikel hoort niet bij een onderdeel
Thema's: Brede School
Sector: Primair onderwijs
Gepubliceerd op: 22-4-2005
Minister Van der Hoeven zou de 2de Kamer begin april een beleidsreactie sturen, samen met het eindrapport van het ‘breed overleg’ over de medezeggenschap in het PO en VO. Dat is inmiddels gebeurd.

Onderdeel: Dit artikel hoort niet bij een onderdeel
Thema's: Medezeggenschap
Sector: Primair onderwijs
Gepubliceerd op: 20-4-2005
Sterke verhalen, daar draaide het om op het tiende AVS-congres. Het sterke verhaal van de AVS zelf, maar vooral ook van de schoolleider, van de leden. Inleidingen en workshops boden inspiratie genoeg om met een sterk verhaal weer thuis te komen.   Als binnenkomer zien de ruim achthonderd...

Onderdeel: Nieuws, Congresnieuws
Thema's: AVS-congres 2005
Sector: Primair onderwijs
Gepubliceerd op: 12-4-2005

Pagina's