Home » Artikelen » Zorgleerlingen in regulier en speciaal (basis)onderwijs vergeleken

Zorgleerlingen in regulier en speciaal (basis)onderwijs vergeleken

Voor het eerst zijn in een redelijk grootschalig onderzoek door het Kohnstamm Instituut en ITS vergelijkingen gemaakt tussen leerlingen in het speciaal (basis)onderwijs en leerlingen in het regulier basisonderwijs die daar extra zorg krijgen, zoals rugzakleerlingen. Hieruit blijkt dat het regulier basisonderwijs te maken heeft met lichtere en minder complexe problemen dan de speciale scholen.

De zwaarste problemen worden gerapporteerd in cluster 3, daarna in cluster 4 en daarna in het speciaal basisonderwijs. De verschillen tussen regulier onderwijs en vooral de clusters 3 en 4 zijn soms fors. Zo heeft van de zorgleerlingen in het basisonderwijs 9 procent in ernstige mate externaliserende gedragsproblemen en in cluster 4 is dat 32 procent. In cluster 3 heeft 34 procent van de leerlingen in ernstige mate communicatieproblemen en in het basisonderwijs 7 procent.

Zorgleerlingen in het regulier basisonderwijs presteren in taal en rekenen minder goed dan hun klasgenoten die geen zorgleerling zijn, maar beter dan de zorgleerlingen in het speciaal (basis)onderwijs. Op cluster 4-scholen presteren leerlingen gemiddeld beter dan leerlingen in het speciaal basisonderwijs, maar als rekening wordt gehouden met de intelligentie van de leerlingen verdwijnen die verschillen voor een deel. Verder doet zorgzwaarte er toe: hoe zwaarder en complexer de problemen van een leerling, des te lager de toetsscores. Dit geldt in alle schooltypen. Op sociaal-emotioneel gebied is sprake van een gemengd beeld. Leerlingen uit cluster 4 scoren hier overwegend het laagst.

De benodigde informatie werd en wordt voor het regulier onderwijs geleverd door COOL5-18, het CohortOnderzoek OnderwijsLoopbanen voor leerlingen van vijf tot achttien jaar. Voor het speciaal (basis)onderwijs was zulke informatie eerder niet voorhanden. Vanaf schooljaar 2010/2011 is COOL5-18 echter uitgebreid met COOL Speciaal: een onderzoek op scholen uit het speciaal basisonderwijs en de clusters 3 en 4 van het speciaal onderwijs. Doel is om van verschillende groepen leerlingen in het speciaal (basis)onderwijs in kaart te brengen hoe ze zich ontwikkelen, te onderzoeken in hoeverre ‘zorgleerlingen’ in het regulier onderwijs en het speciaal (basis)onderwijs van elkaar verschillen en welke leerlingen in welk type onderwijs het meest tot hun recht komen.
Begin 2013 zal een rapport verschijnen met vervolganalyses van prestaties en loopbanen van zorgleerlingen in Nederland.

Meer informatie: www.kohnstamminstituut.uva.nl en www.cool5-18.nl
 

Gepubliceerd op: 11 december 2012
Let op!
Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.

Doelgroep(en)

Primair onderwijs

 

Deel dit artikel

Integrale Kindcentra, handboek voor directeuren en bestuurders