Zie deze pagina Klik hier om meer te weten te komen
Waarom niet hier checken pillen-zonder-voorschrift.com
Home » Artikelen » Zelden beloning boven sectorale maximum

Zelden beloning boven sectorale maximum

In het voortgezet onderwijs komt een beloning hoger dan het sectorale maximum nauwelijks nog voor. Dat staat in de ‘Monitor beloningscodes/cao’s bij WNT –Nulmeting’, die de bewindslieden van OCW aan de Tweede Kamer hebben gestuurd.

Op 31 december 2012 waren er in het vo twee bestuurders die boven het voor hen geldende sectorale maximum zaten dat vanaf 2013 geldt. Dit kwam overeen met ongeveer een procent. Uit de monitoring blijkt tevens dat de zelfregulering die volgt uit de CAO Bestuurders VO goed werkt, bijna 80 procent  ontvangt een bezoldiging die lager ligt dan op basis van de cao-criteria verwacht kan worden.

De bewindslieden kondigen in de begeleidende brief aan dat er rapportages komen over de beloningen in 2013, het eerste jaar waarin de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT) van kracht is.

Download de Monitor beloningscodes/cao's bij WNT en de begeleidende Kamerbrief.

Gepubliceerd op: 24 september 2014

Thema's

Doelgroep(en)

Voortgezet onderwijs

 

Deel dit artikel

De jaartaak in het primair onderwijs (Nieuwe versie juni 2019)