Zie deze pagina Klik hier om meer te weten te komen
Waarom niet hier checken pillen-zonder-voorschrift.com
Home » Artikelen » Wijzigingen Vervangingsfonds per 1 januari 2016

Wijzigingen Vervangingsfonds per 1 januari 2016

Het Vervangingsfonds heeft verschillende wijzigingen doorgevoerd die per 1 januari 2016 ingaan. Hieronder een overzicht.

De belangrijkste reglementswijzigingen die per 1 januari 2016 ingaan zijn:

  • Invoering normbekostiging en normbekostiging bij vervangingspools
  • Vergoeding niet-roostergebonden vervanging
  • Lesbevoegdheid leraren als voorwaarde voor bekostiging
  • Indieningstermijn declaraties
  • Maximering vergoeding schorsing

Invoering normbekostiging en normbekostiging bij vervangingspools
Met ingang van 1 januari 2016 wordt vergoeding van vervanging op basis van normklassen ingevoerd. Er zijn in totaal vijf normklassen, per normklasse wordt een normbedrag per uur berekend, waarbij rekening wordt gehouden met werkgeverslasten. Afwezige personeelsleden worden geplaatst in de normklasse die correspondeert met het brutosalaris dat voor dit personeelslid is vastgesteld volgens bijlage A1 tot en met A4 van de CAO PO. Het berekenen van de bekostiging vindt plaats door het normbedrag te vermenigvuldigen met het aantal uren dat het afwezige personeelslid is vervangen.
Voor de normbekostiging bij vervangingspools wordt gekeken naar het salaris van de vervanger in de pool. Dit wijkt dus af van de bekostiging bij een reguliere vervanging, waarbij de bekostiging wordt gebaseerd op het salaris van het afwezige personeelslid.

Vergoeding niet-roostergebonden vervanging
Het Vervangingsfonds laat bij aanvang van de afwezigheid de regel los dat vervanging alleen voor bekostiging in aanmerking komt als deze heeft plaatsgevonden op de dag dat de afwezige stond ingeroosterd. Hierbij geldt de eis dat de vervanging binnen zeven kalenderdagen, beginnend op de eerste dag van afwezigheid, plaatsvindt.

Lesbevoegdheid leraren als voorwaarde voor bekostiging
Het bekostigen van de vervanging van leraren door lerarenondersteuners, zij-instromers, klassenassistenten en onderwijsassistenten zonder lesbevoegdheid vindt per 1 januari 2016 niet meer plaats.

Indieningstermijn declaraties
De indieningstermijn is verlaagd van vier naar drie maanden. Declaraties kunnen tot 3 maanden ingediend worden na afloop van de maand waarop de vervangings(declaratie) betrekking heeft.

Maximering vergoeding schorsing
Met ingang van 1 januari 2016 wordt vervanging in geval van afwezigheid wegens schorsing nog maximaal twee weken vergoed.

Gepubliceerd op: 3 september 2015
Neem contact op met de AVS Helpdesk

Vermeld altijd uw lidmaatschapsnummer als u contact opneemt met de Helpdesk.

Leden van de AVS kunnen de Helpdesk bellen met uiteenlopende vragen over vakgerelateerde zaken. Iedere maand wordt één vraag beantwoord in Kader Primair.

Bereikbaarheid
De Helpdesk van de AVS is op de volgende dagen en tijdstippen bereikbaar voor leden:

Maandag:
13.00 - 16.30 uur.
Dinsdag tot en met vrijdag:
9.30 - 12.30 uur en 13.00 - 16.30 uur.

Telefoon: 030-2361010 of helpdesk@avs.nl

Doelgroep(en)

Primair onderwijs

 

Deel dit artikel

Goed onderwijs, goede MR (8e herziene uitgave september 2019)