Home » Artikelen » Wie voert het DGO?

Wie voert het DGO?

Wie voert het DGO?Partijen moeten schriftelijk aan elkaar mededelen namens wie zij spreken én wie er bevoegd is/zijn om aan de besluitvorming van het overlegorgaan deel te nemen (met recht van vervanging). De regionale DGO-onderhandelaars moeten dus (bijvoorbeeld middels briefpapier) bekend zijn gemaakt; maar ook een gemandateerde directeur die het DGO namens zijn bestuur voert, moet dat mandaat duidelijk kunnen maken.Werkgever regelt het DGOHet voorzitterschap en het secretariaat van het DGO berusten bij het bevoegd gezag. Een bestuur moet dus zorgdragen voor verslaglegging, moet DGO-uitnodigingen verzenden, een agendavoorstel doen (met stukken), en de voortgang van de besluitenlijst bewaken.Wanneer voert men DGO?Uitnodigingen, agendavoorstel en benodigde agendastukken moeten minimaal 10 werkdagen vóór de geplande vergaderdatum worden verstuurd. Alleen als een van de partijen het spoedeisend vindt omdat van de CAO PO wordt afgeweken, kan van deze termijn worden afgeweken.Een DGO komt in beginsel minimaal één keer per jaar bijeen en verder zo vaak als één of meer deelnemers daar de voorzitter om verzoeken. Een verzoek moet met redenen omkleed worden en aan alle overlegdeelnemers bekend worden gemaakt.OpenbaarheidEen DGO is openbaar en het bestuur moet aan de (G)MR een schriftelijke kennisgeving geven van plaats, tijdstip en agenda. Ook moeten andere personeelsleden toegang kunnen hebben tot deze stukken. Ook de besluitenlijst wordt ter kennis gebracht aan de (G)MR en voor het personeelslid ter inzage gebracht of gepubliceerd. Als een deel van een DGO-vergadering besloten wordt verklaard – bijvoorbeeld vanwege de vertrouwelijkheid of privacy-gevoeligheid van de informatie – dan kan in dat besloten gedeelte geen besluit worden genomen. Iedere deelnemer aan het DGO kan deskundigen/adviseurs uitnodigen (voorafgaande aan de vergadering aankondigen aan de voorzitter) die op de vergadering spreekrecht hebben.Agenda bepaalt de besluitvormingAlleen over wat (door de voorzitter, of op de vergadering in unanimiteit) op de agenda staat kan worden besloten. Er moet overeenstemming worden bereikt. Die overeenstemming is er doorgaans als 3 van de 4 centrales zich kunnen conformeren aan het overlegresultaat.Als niet alle centrales aanwezig zijn of als er van een van de centrales geen mandaat is, kan niet ter vergadering een besluit worden genomen. Het is dus belangrijk dat een bestuur altijd wat hoort van de het AC/AVS en de andere vakcentrales het is nodig om als de AVS niet aanwezig kan zijn óf vooraf mandaat te verlenen aan een van de andere centrales (doorgaans ACOP), óf aan het bestuur te kennen te geven dat wij na de vergadering zullen reageren op een besluit! Het bestuur is anders verplicht, om binnen 5 werkdagen na de overlegvergadering een nieuwe vervolgvergadering af te spreken, die dan moet worden gehouden binnen 5 tot 15 werkdagen na verzending van deze nieuwe uitnodiging. Als op deze vervolgvergadering 3 van de 4 centrales aanwezig zijn of door mandaat vertegenwoordigd worden, kan er op deze vervolgvergadering overigens wel een besluit worden genomen. Zijn er minder dan 3 centrales, dan wordt het overleg geacht met overeenstemming te zijn gevoerd.Geschillen: bijzondere vergadering nodigAls een van de overlegpartijen denkt dat er geen besluit uitkomt dat de instemming van alle deelnemers heeft, kunnen zij dat oordeel binnen 3 dagen nadat zij daarvan in het overleg blijk hebben gegeven schriftelijk ter kennis brengen van de overige deelnemers aan dat overleg. Er moet dan binnen 5 werkdagen na deze kennisgeving een nieuwe uitnodiging voor DGO komen. Die vergadering moet binnen 12 werkdagen worden gehouden, maar niet eerder dan 10 tot 12 werkdagen na de kennisgeving (‘er komt geen overeenstemming want’) worden gehouden. Dit is een ‘bijzondere vergadering’ die weer op overeenstemming gericht moet zijn. Als van die bijzondere vergadering wordt afgezien kan een geschil worden aangemeld; meestal zal er echter inderdaad een bijzondere vergadering worden belegd. Overigens wordt van de termijnen vaak afgeweken, maar altijd in overleg!Verdere geschillenprocedureWat als de bijzondere vergadering er niet uitkomt?elke centrale kan daarna binnen 10 werkdagen een geschil voorleggen aan de Commissie voor Geschillen DGOde (bijzondere) vergadering óf een of meer deelnemers formuleren het onderwerp en de inhoud van het geschil en melden dit aan alle deelnemersals men het niet eens is over de inhoud van het geschil moet ieder afzonderlijk zijn standpunt over de inhoud van het geschil aan de Commissie voor Geschillen DGO kenbaar maken, en daarbij ook de andere deelnemers informereneen geschil wordt aanhangig gemaakt door toezending van een verzoekschrift aan het secretariaat. Als alle partijen arbitrage (volledige inhoudelijke toetsing met bindende uitspraak) willen kan door het DGO ook om arbitrage worden gevraagder zijn een aantal vormvoorschriften waaraan men zich moet houden. Voldoe je daar niet aan, dan krijg je via schriftelijk verzoek van de voorzitter van de geschillencommissie 5 werkdagen om dat te herstellen. Gebeurt dit niet tijdig en volledig, dan wordt het geschil niet (verder) behandeldDe Commissie voor Geschillen DGO wordt in stand gehouden door de werkgeversorganisatie waarbij het bevoegd gezag is aangesloten. De geschillencommissie beoordeelt of het voorgenomen besluit van het bevoegd gezag in redelijkheid tot uitvoering kan worden gebracht, gegeven de betrokken belangen en de daarbij gegeven argumenteneen uitspraak van de betreffende Commissie voor Geschillen DGO is een bindend advieszie verder het DGO-Reglement in de CAO PO

Gepubliceerd op: 14 juli 2005
Let op!
Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.

Thema's

Doelgroep(en)

Primair onderwijs

 

Deel dit artikel

Goed onderwijs, goede MR (8e herziene uitgave september 2019)