Zie deze pagina Klik hier om meer te weten te komen
Waarom niet hier checken pillen-zonder-voorschrift.com
Home » Artikelen » Wet- en regelgeving biedt ruimte voor vermindering aantal lesuren in vo

Wet- en regelgeving biedt ruimte voor vermindering aantal lesuren in vo

Schoolleiders en leraren hebben binnen de wettelijke kaders veel ruimte om het onderwijs naar eigen inzicht te organiseren. Dat is de hoofdboodschap die minister Slob geeft in een brief aan de Tweede Kamer over de toepassing van de urennorm in het voortgezet onderwijs. “De ruimte die de wettelijke urennorm biedt, maakt veel maatwerk mogelijk”.

Per 1 augustus 2015 zijn de urennormen voor het vo substantieel verruimd. Onder de vernieuwde wetgeving kunnen meer onderwijsactiviteiten volledig meetellen als onderwijstijd dan alleen ‘reguliere’ lesuren. “Ook bijvoorbeeld projecten, (onderzoeks-)opdrachten, (al dan niet facultatieve) keuzewerktijd, ict-ondersteunend onderwijs, maatschappelijke of beroepsgerichte stages of een maatschappelijke diensttijd kunnen worden ingepland als onderwijstijd. Er is dus geen wettelijk minimumaantal lessen dat in totaal aangeboden zou moeten worden”, aldus Slob in zijn brief. Er is nu sprake van een urennorm voor een gehele opleiding in plaats van een minimumaantal uren dat alle leerlingen per leerjaar zouden moeten volgen.

Slob geeft aan dat leerlingen niet allemaal dezelfde hoeveelheid onderwijstijd hoeven te volgen, volgens hetzelfde lesrooster. “Maatwerk op het gebied voor onderwijstijd is voor elke leerling mogelijk en kan op schoolniveau geregeld worden, zonder dat daarvoor (inspectie-)ontheffing nodig is.”

Wel vindt Slob dat een eventuele lessenreductie wel een bewuste, professionele en gedragen keuze moet zijn. “Ik vind het essentieel dat het gesprek hierover op de scholen gevoerd wordt: leraren(teams) kunnen dit immers alleen maar zelf doen, gestimuleerd, ondersteund en gesteund door schoolleiding en medezeggenschapsraad.”

Slob is met schoolleiders, leraren en roostermakers en het LAKS in gesprek om scholen meer bewust te maken van de mogelijkheden die zij zelf hebben om de urennormen in de praktijk op zo’n manier toe te passen dat leraren meer ontwikkeltijd krijgen. De bevindingen uit deze gesprekken, informatie over ruimte in wet- en regelgeving en voorbeelden uit de schoolpraktijk worden opgenomen in een publicatie. Deze brochure over ruimte in regels voor onderwijsontwikkeling en schoolorganisatie komt begin schooljaar 2018/2019 beschikbaar.

Downloads en links
Gepubliceerd op: 16 april 2018

Doelgroep(en)

Voortgezet onderwijs

 

Deel dit artikel

Zicht op pensioen (Herziene versie maart 2018)