Zie deze pagina Klik hier om meer te weten te komen
Waarom niet hier checken pillen-zonder-voorschrift.com
Home » Artikelen » Werkkostenregeling moet administratieve lasten verlichten

Werkkostenregeling moet administratieve lasten verlichten

Uitgangspunt: alles valt onder loon en is belastEind 2009 is de belastingwetgeving op diverse onderdelen aangepast. Eén van de maatregelen, waar ook scholen mee te maken krijgen, is de zogenoemde werkkostenregeling. Uitgangspunt is dat alle aan de werknemers uit te keren gelden onder het begrip loon vallen en belast zijn, tenzij een onderwerp valt onder de algemene vrijstelling. De aanpassing gaat officieel op 1 januari 2011 in en heeft als doel besparingen op de administratieve lasten te realiseren.Er geldt een overgangsregeling van drie jaar. Hierdoor komt de uiterlijke invoering op 1 januari 2014 te liggen. De werkgever dient echter al vóór 1 januari 2011 te beslissen of nog van de huidige belastingvoorschriften gebruik gemaakt wordt of dat de nieuwe regeling al wordt ingevoerd. Neemt de werkgever geen beslissing, dan geldt automatisch de nieuwe regeling.

Uitzonderingen
Uitgangspunt van de nieuwe regeling is dus dat alles onder het begrip loon valt en belast is, tenzij het onderwerp valt onder de algemene vrijstelling = 1,4 procent van de (totale) fiscale loonsom. Bedragen de vergoedingen meer, dan is de werkgever in principe 80 procent eindheffing verschuldigd. Er zijn uitzonderingen die niet belast zijn, namelijk bedragen die vallen onder de begrippen wellevendheid,sympathie, piëteit en persoonlijke relatie.

Andere uitzonderingen zijn:

 • intermediaire kosten, zoals bijvoorbeeld markeerstiften voor het houden van een presentatie;
 • gerichte vrijstelling, zoals reiskostenvergoedingen, declaraties, reizen eigen vervoer (maximaal € 0,19 per kilometer, inclusief woon-werkverkeer);
 • overig vervoer;
 • bijscholing, cursussen, congressen, training, studiekosten, en dergelijke;
 • maaltijden als gevolg van overwerk, koopavonden, dienstreizen, en dergelijke;
 • outplacement;
 • verhuiskosten;
 • verblijfskostenvergoeding door tijdelijke werkzaamheden elders;
 • extraterritoriale kosten.Posten die vallen onder nihilwaardering of lagere waardering zijn:
 • Arbovoorzieningen;
 • vakliteratuur;
 • consumpties tijdens werktijd, die geen onderdeel zijn van de maaltijd;
 • inrichting van de werkplek (niet de werkplek in de eigen woning);
 • mobiele telefoons, mits meer dan 10 procent zakelijk gebruik;
 • openbaar vervoerkaart (mede zakelijk gebruik);
 • pc’s, zoals notebooks en laptops, mits tenminste 90 procent zakelijk gebruik;
 • uniformen en werkkleding.

Algemeen forfait
Alle overige vergoedingen en verstrekkingen die de werkgever aanwijst, vallen onder het algemeen forfait. De verschillende posten hoeven niet te worden gespecificeerd of aan individuele medewerkers te worden toegerekend. Wel wordt een gebruikelijkheidstoets toegepast, wat betekent dat de vergoedingen en verstrekkingen niet meer dan 30 procent mogen afwijken van wat in vergelijkbare omstandigheden gebruikelijk is. Het bedrag dat boven die grens uitkomt, is loon van de werknemer. Voor een aantal verstrekkingen wordt het huidige systeem gecontinueerd. Het betreft de dienstwoning, de auto van de zaak en het rentevoordeel van hypothecaire leningen.

Gepubliceerd op: 7 oktober 2010
Let op!
Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.
Neem contact op met de AVS Helpdesk

Vermeld altijd uw lidmaatschapsnummer als u contact opneemt met de Helpdesk.

Leden van de AVS kunnen de Helpdesk bellen met uiteenlopende vragen over vakgerelateerde zaken. Iedere maand wordt één vraag beantwoord in Kader Primair.

Bereikbaarheid
De Helpdesk van de AVS is op de volgende dagen en tijdstippen bereikbaar voor leden:

Maandag:
13.00 - 16.30 uur.
Dinsdag tot en met vrijdag:
9.30 - 12.30 uur en 13.00 - 16.30 uur.

Telefoon: 030-2361010 of helpdesk@avs.nl

Verschenen in

Thema's

Doelgroep(en)

Primair onderwijs

 

Deel dit artikel

Jaargids PO (2019-2020) (Met agenda en professionaliseringsaanbod)