Home » Artikelen » Wel lerarentekort, maar later verwacht

Wel lerarentekort, maar later verwacht

In het schooljaar 2023/24 wordt in het primair onderwijs een tekort van circa 4.200 fte aan leraren verwacht. In vergelijking met vorige ramingen is de omvang van de verwachte tekorten niet afgenomen, maar komen deze tekorten iets meer gespreid in de tijd (later) voor. Dat schrijft minister Slob in een brief aan de Tweede Kamer.

Slob meldt dat het tekort iets wordt afgeremd doordat er meer instroom vanuit de stille reserve en een hogere instroom van pabo-afgestudeerden plaatsvindt. Ook de gemiddelde pensioenleeftijd is iets omhoog gegaan. Daar tegenover staat dat er iets meer vacatures zijn dan eerder was verwacht en een iets lagere gemiddelde aanstellingsomvang van de leraren die al in dienst waren.

De belangrijkste oorzaken van de tekorten zijn het feit dat po-leerkrachten relatief oud zijn, het aantal pabo-afgestudeerden de afgelopen jaren is gedaald en de steeds krapper wordende arbeidsmarkt vanwege de gunstige economische ontwikkelingen. De minister is uitgegaan van het meest positieve economische scenario, waarbij over tien jaar nog grotere tekorten worden verwacht. In vrijwel alle regio’s wordt dan een tekort van ruim 10 duizend fte verwacht.

Vacatures
Uit onderzoek blijkt dat het aantal online vacatures in het po de laatste jaren fors stijgt. Dat het meer moeite kost leerkrachten te vinden, is te zien aan het feit dat voor 70 procent van de vacatures voor leerkrachten afgelopen schooljaar minder dan vijf kandidaten reageerde. Het jaar daarvoor was dat nog 43 procent. Volgens de scholen was 61 procent van de lerarenvacatures moeilijk vervulbaar. Volgens Slob blijkt uit een vacatureonderzoek dat vacatures voor schoolleiders minder vaak als moeilijk vervulbaar aangeduid door de scholen dan vacatures voor leraren (28 procent versus 61 procent). AVS-voorzitter Petra van Haren: “Dat de vacatures minder moeilijk te vervullen zijn neemt niet weg dat er nog steeds sprake is van groeiende tekorten en er veel onvervulde vacatures zijn. Een grote zorg, omdat schoolleiders een cruciale schakel zijn voor bij realiseren van kwaliteit en continuïteit van onderwijs.”

Schoolleiders
Opvallend is dat in de ramingen voor het po de schoolleiders en de leerkrachten samen worden genomen. Dit heeft een praktische achtergrond, aldus minister Slob. “Schoolleiders zijn geregeld ook deels actief als leraar en schoolleiders en leraren stappen in de praktijk ook over naar elkaars functie.” Daarmee heeft een tekort aan leraren een negatieve invloed op het aantal beschikbare schoolleiders en omgekeerd. “Vooralsnog kan niet berekend worden of er een specifiek tekort is aan schoolleiders, aangezien met de leraren die op de scholen werken in principe voldoende aanwas beschikbaar is.” De AVS is zeer verbaasd over deze uitspraak. Van Haren: “Er is zeker sprake van een schoolleiderstekort. Dit tekort is naar verhouding als je het percentueel vergelijkt met lerarentekorten groter! En het is zeker niet de bedoeling dat schoolleiders voor de klas gaan staan.”
 
Voortgezet onderwijs
De arbeidsmarktramingen in het vo voorspellen dat in het schooljaar 2023/24, bij gelijkblijvende omstandigheden, een tekort van 1.075 fte aan leraren verwacht. Dit is veel minder dan in het primair onderwijs. Dit heeft onder andere te maken met de krimp van het aantal leerlingen in het voortgezet onderwijs. Anders dan in het po zijn er in het vo geen grote verschillen tussen regio’s (in de Randstand wel ernstiger dan in de rest van het land) en ook niet een snel oplopend tekort voor het hele onderwijzend personeel. In het vo zijn de problemen specifiek geconcentreerd bij enkele tekortvakken. Ook in het vo is het aantal vacatures dat op internet wordt gevonden de laatste jaren gestegen.
Verschillende signalen geven aan dat de krapte op de arbeidsmarkt in het vo verder is toegenomen. Bij 41 procent van de vacatures voor docenten reageerden afgelopen schooljaar minder dan vijf kandidaten. Het jaar daarvoor was dat nog 26  procent.

Downloads en links
Gepubliceerd op: 17 januari 2019

Doelgroep(en)

Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs

 

Deel dit artikel

Schoolleidersagenda 2020/2021